header

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу

виконавчого апарату районної ради

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ

ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КАХОВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У виконавчому апараті трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і функціонування виконавчого апарату районної ради. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання і заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Ці Правила поширюються на весь виконавчий апарат Каховської районної ради і є основним нормативним актом, що регулює внутрішній трудовий розпорядок.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників виконавчого апарату районної ради.

4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує голова районної ради в межах наданих йому повноважень.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

5. Працівники виконавчого апарату районної ради приймаються на роботу за трудовими договорами, на конкурсній основі, або в інший спосіб, відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується, повинна представити: трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які працевлаштовуються, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

У виконавчому апараті районної ради не можуть працювати за сумісництвом, працівники, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

7. Прийняття на роботу в апараті оформляється розпорядженням голови районної ради, яке доводиться працівнику під розписку.

8. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керуючого справами районної ради.

11. При прийомі на роботу працівника уповноважена особа трудового колективу зобов’язана:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи голови районної ради допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору або контракту оформляється розпорядженням голови районної ради.

15. Адміністрація районної ради зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ.    ОСНОВНІ      ПРАВА  ТА     ОБОВЯЗКИ      СЛУЖБОВЦІВ     І     ПРАЦІВНИКІВ    АПАРАТУ   РАЙОННОЇ     РАДИ

 16. Службовці та працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- виявлення ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування оплачуваною відпусткою;

- забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, навчання в освітніх закладах.

17. Службовці та працівники зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати посадові інструкції і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали.

18. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими повноваженнями, затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього розпорядку та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

 19. Адміністрація виконавчого апарату районної ради зобов’язана:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи;

б) визначити службовцям та працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) доводити до відома за особистим підписом службовців і працівників про строки надання їм чергової відпустки, надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіку відпусток;

г) видавати заробітну плату службовцям та працівникам у встановлені строки;

д) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

з) дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників;

ї) своєчасно подавати встановлену статистичну і бухгалтерську звітність;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

20. Для службовців та працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи становить 8 годин.

Початок роботи о 08.00, закінчення роботи о 17.00.

Перерва на обід – з 12.00 до 12.45 години.

У п’ятницю робочий день – з 08.00 до 15.45.

Початок роботи прибиральниць о 7.00, закінчення роботи о 16.00.

Перерва на обід з 11.00 до 12.00.

Встановити час роботи сторожа районної ради з 17.00 до 08.00 години, в святкові та вихідні дні з 08.00 до 17.00 години.

Встановити режим робочого часу робітникам з комплексного обслуговування й ремонту будинків районної ради, які працюють за сумісництвом:

вівторок – з 06.00 до 08.00 години ранку та з 17.00 до 19.00 години;

середа, четвер – з 06.00 до 08.00 години ранку;

п’ятниця – з 06.00 до 08.00 години ранку та з 15.45 до 17.45 години;

субота – з 08.00 до 12.00 години та з 13.00 до 17.00 години.

21. Якщо службовець виконує свої посадові обов’язки за межами виконавчого апарату районної ради, він повинен повідомити про це керуючого справами районної ради або заступника голови районної ради, які повідомляють голову районної ради.

Якщо службовець відсутній на роботі з поважних причин, то він повинен повідомити про це керуючого справами.

Якщо службовець бере день відпочинку за раніше відпрацьований час у святкові і вихідні дні, то він повинен написати заяву на ім’я голови районної ради з погодженням керуючого справами.

22. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

23. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

24. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік.

Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів.

Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом більше року.

25. Службовцям і працівникам забороняється:

а) змінювати графік роботи;

б) продовжувати, скорочувати або переносити обідню перерву;

в) передоручати виконання своїх трудових обов’язків.

26. Службовцям та працівникам забороняється в робочий час:

а) відволікати інших працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних зі службою.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

27. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, можуть застосовуватись заходи заохочення:

- премії, подяки та грамота голови районної ради.

28. Заохочення оголошуються в розпорядженні голови районної ради, доводяться до відома всього колективу виконавчого апарату районної ради і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

29. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

30. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

31. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація виконавчого апарату повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт за підписом уповноваженої особи трудового колективу.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією виконавчого апарату безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення та не враховуючи в цей строк часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

32. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

33. Дисциплінарне стягнення оголошується в розпорядженні голови районної ради і повідомляється працівникові під розписку.

34. Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення, працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Адміністрація виконавчого апарату має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд зібрання трудового колективу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Каховської районної ради зберігаються в двох примірниках у керуючого справами районної ради і головного спеціаліста з юридичних питань.

                                                

Надрукувати