header

Порядок проведення іспиту

Порядок  проведення іспиту  кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб  місцевого самоврядування
у виконавчому апараті Каховської районної ради

 1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових  осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської районної ради (далі – Порядок) розроблено з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 №164 та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Каховської районної ради.

1.2.  Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  районної ради (далі - кандидати).

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією  апарату Каховської районної ради, утвореною у встановленому порядку. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування, документи яких відповідають установленим вимогам.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади в виконавчому апараті районної ради.

1.7. Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії Каховської районної ради. 

 2. Переліки питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів

2.1. До переліку питань для іспиту входять:

2.1.1. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164, мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та „Про засади запобігання і протидії корупції”.

2.1.2. Питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади в виконавчому апараті районної ради.

2.2. Переліки питань для іспиту  (додаток 1) надаються для ознайомлення під розпис кожному кандидату при поданні ним документів для участі у конкурсі і повертаються ним в день здачі іспиту.

2.3. Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.

2.4. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною  у   додатку 2, та затверджуються головою конкурсної комісії.

2.5. Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність районної ради.

2.6. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 3. Організація підготовки до іспиту

3.1. Організація підготовки до іспиту починається з моменту розміщення оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування районної ради в газеті «Каховська зоря».

3.2. Голова конкурсної комісії визначає дату, місце і час  проведення іспиту, про що повідомляються кандидати.

3.3. Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб,  повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета.

3.4. У день проведення іспиту секретар комісії проводить реєстрацію кандидатів у екзаменаційній відомості, форма якої наведена у додатку 3.

3.5. Перед початком іспиту секретар  конкурсної комісії у присутності кандидатів розкриває конверт із екзаменаційними білетами,   перевіряє  їх  комплектацію  та розкладає їх на столі перед особами , що складають іспит, інформує  про тривалість та процедуру складання іспиту.

                          

 4. Складання іспиту

4.1 Іспит проводиться в приміщенні районної ради, яке визначає голова конкурсної комісії.

4.3. О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.

4.4. Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета. У  екзаменаційній відомості зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.

4.5. Кандидату видаються аркуші з кутовим штампом районної ради у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета.

4.6. Іспит складається письмово, державною мовою.

4.7. Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші зі штампом записи:

у верхній частині праворуч від штампа - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.

Зазначає номер питання,  його зміст згідно з білетом та дає відповідь на запитання.

Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис  такого змісту: „Відповіді на запитання білета  №      викладені мною на _____ сторінках”,  ставить підпис та дата складання іспиту.

4.8. Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у т.ч. матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без штампа, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.

Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.

4.9. Загальний   час  для підготовки   відповіді  на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує   кандидатам    про  необхідність  здати  свої  письмові   роботи   та  повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.

                    

5. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

5.1. Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.

5.2. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

            П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” «Про службу в органах місцевого самоврядування» та „Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади в виконавчому апараті районної ради.

Чотири бала виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” «Про службу в органах місцевого самоврядування» та „Про засади запобігання і протидії корупції”, достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади в виконавчому апараті районної ради.

Три бала виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 Два бала виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття   нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

 Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли неправильно.

5.3. Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної   комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Під оцінками ставлять підписи,  дату проведення засідання комісії.

5.5. Підбиття   підсумків  іспиту  здійснюється  конкурсною   комісією

шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. Голова  конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат і заносить її в екзаменаційну відомість.

5.6. Про результати  іспиту  секретар    конкурсної   комісії під   підпис  ознайомлює кандидатів непізніше  наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії.

5.7. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою  50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які  набрали менше  50  відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

5.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

5.10. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у районній раді відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.

                                

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в  Україні» , «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).


II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Служба  в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування (ст. 1,2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).

3. Основні принципи  служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

5. Основні обов’язки та права  посадових осіб  місцевого самоврядування (ст.8,9).

6. Прийняття на службу в органах місцевого  самоврядування (ст.10).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст.12).

9. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17).

14. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування (ст.18).

15. Підстави припинення служби  в органах місцевого самоврядування (ст.20).

16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування     (ст. 23, 24).


III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції                 (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядування  (статті 2,3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування          (статті 4,5).

3. Територіальні громади. Місцевий референдум (статті 6,7).

4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад         (статті 10,11).

5. Сільський, селищний, міський голова   (статті 12).

6. Повноваження сільських, селищних, міських рад  (статті 25,26).

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови  (стаття 42).

8. Повноваження районних та обласних рад  (стаття 43).

9. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним  місцевим державним адміністраціям  (стаття 44).

10. Порядок реформування рад   (стаття 45).

11. Сесія ради   (стаття 46).

12. Постійні комісії ради   (стаття 47).

13. Депутат ради    (стаття 49).

14. Секретар сільської, селищної, міської ради    (стаття 50).

15. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті  ради           (стаття 51).

16. Голова та заступник голови районної, обласної, районної у місті ради   (статті 55,56).

17. Президія районної і обласної ради   (стаття 57).

18. Виконавчий апарат районної, обласної ради  (стаття 58).

19. Акти органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування   (стаття 59).

20. Право комунальної власності  (стаття 60).

21. Місцеві бюджети. Доходи та видатки місцевих бюджетів (стаття 61-64).

22. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам    ( стаття 72).

23. Дострокове припинення повноважень ради  (стаття 78).

24. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради  (стаття 79).

25. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів (стаття 66).

 

 
 
 

 

Надрукувати