Розпорядження № 41 "Про проведення перевірки відповідно до Закону України « Про очищення влади» Роздольненської сільської ради

Дата публикації .

УКРАЇНА

Роздольненська сільська рада

Каховського району Херсонської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 21 листопада 2016 року № 41

 

Про проведення перевірки 

Відповідно до  Закону 

України "Про очищення влади"

 

Відповідно  до   Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563,  Закону України "Про місцеве   самоврядування в Україні»

1. Провести  перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених  Законом України   « Про очищення влади», відносно посадових осіб ( крім виборних посад),  визначивши днем її початку  22 листопада  2016 року для  посадових осіб   Роздольненської  сільської ради :

- Браташ Анни Вадимівни – головного  бухгалтера  сільської ради;

- Зотової Тетяни Валентинівни- спеціаліста ІІ категорії (ВОС);

- Григор Валентини Василівни – спеціаліста  з  питань соціального  захисту  населення;

- Гиляка Інни Анаталіївни – спеціаліста  з  питань землеустрою та оподаткування.

 2.Призначити  відповідальною особою за проведення перевірки секретаря  сільської  ради  ради  Живкову Тетяну Михайлівну. 

3.Особам, зазначеним в п. 1 цього розпорядження, в десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до цього розпорядження, згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них, копію паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, копію документа,що підтверджуєреєстрацію у Державному реєстрі фізичнихосіб–платників податків, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік,складену за формою, що встановлена Законом України«Про засади запобігання та протидії  корупції», копію трудової книжки.

4. Секретарю сільської ради  Живковій Т.М.:

4.1 ознайомити із цим розпорядженням осіб, зазначених в п.1 цього розпорядження, у тому числі, які відсутні на робочому місці по поважним причинам (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність);

4.2.   забезпечити оприлюднення цього розпорядження  в день його видання на офіційному веб-сайті   Каховської  районної  ради, та протягом трьох днів після одержання відповідної заяви від працівників сільської ради забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті  Каховської  районної  ради:

інформації про початок проходження перевірки особою;

копій заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформаціїз обмеженим доступом);

4.3 перевірити протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, достовірності відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

4.4 підготувати та направити відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади» за встановленою формою;

4.5 надати до Міністерства юстиції України, в день надіслання запитів органам перевірки, повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з додатком 4 до Порядкупроведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон;

4.6 підготувати після отримання від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон та подати їх сільському голові.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження доручаю секретарю сільської ради  Живковій Т.М., контроль - залишаю за собою.

 

 

 

 Сільський  голова                                                Новаков М.В.

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

№ 41 від 21 листопада 2016 року

  

 

Сільському голові   

Роздольненської сільської ради

Новакову М.В.

 

 _______________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА

про проведення перевірки, передбаченої Законом

України “Про очищення влади”

Я, __________________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене. 

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;

                 копії сторінок паспорта громадянина України;

                 копія картки фізичної особи-платника податків;

       копія  трудової  книжки.

 

____ ____________ 20__ р.              ____________________

                  (підпис)

 

______

* Заява пишеться особою власноручно.

 

 

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

№ 41 від 21 листопада 2016 року

  

Сільському голові   Роздольненської сільської ради

Новакову М.В.

 

_______________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА

про проведення перевірки, передбаченої Законом

України “Про очищення влади”

Я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною _____________________________________________

 (третьою/четвертою) 

статті 1 Закону, застосовується щодо мене. 

__________________________________________________________________ (зазначається, яка саме заборона застосовується)

__________________________________________________________________

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік.

                  копії сторінок паспорта громадянина України;

                  копія картки фізичної особи-платника податків;

                  копія  трудової  книжки.

 

____ ____________ 20__ р.              ____________________

                  (підпис)

 

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження сільського голови

№ 41 від 21 листопада 2016 року

  ______________________________________

   (найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

 

ЗАПИТ

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України 

“Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, просимо надати до __________________________________________________________________

(найменування органу державної влади/

__________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта 

__________________________________________________________________

громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

__________________________________________________________________

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 __________________________________________________________________

 

Додаток: копії  заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, паспорта громадянина України, інших документів, залежно від компетенції органу, 

                    на ___ арк.

_______________________________

(посада керівника органу державної влади/ ______________________________

органу місцевого

_______________________________

самоврядування або іншої особи,

_______________________________

яка надсилає запит)

__________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

Додаток 4

до розпорядження сільського голови

№ 41 від 21 листопада 2016 року

  

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки                                                                                   

 

___________________________________________ в _____________________

                      (дата початку перевірки)                                      

__________________________________________________________________

       (найменування органу державної влади/органу місцевого  самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи,

__________________________________________________________________

посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

__________________________________   _____________   ________________

 

(посада керівника                                                        (підпис)           (ініціали та прізвище)

     _______________________________

органу державної влади/

__________________________________

органу місцевого самоврядування)                                  

 

 

 

Додаток 5

до розпорядження сільського голови

№ 41 від 21 листопада 2016 року

  

 

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

 

________________________________________________________________, який (яка) працює (претендує на зайняття)

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

__________________________________________________________________

(найменування посади та органу державної влади /

__________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16  жовтня 2014  р. №  563, 

__________________________________________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

_________________________________________________________________________________________________________________________________

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце 

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20_____ рік, копії інших документів________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

Запити про надання відомостей щодо __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до________________________________________________________________ (найменування органів перевірки)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

За результатами розгляду запитів______________________________________

                 (найменування органів перевірки)

повідомили:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до _______________________________________________________________         (прізвище, ім’я та по батькові особи)   

заборони,( не застосовуються /застосовуються) 

визначені частиною ___________________ статті 1 Закону України “Про очищення влади”       (третьою / четвертою) 

_________________________________________________________________.

            (у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

__________________________________

(посада керівника відповідального структурного підрозділу

________________________________________________

органу державної влади/ _______________________________________________

органу місцевого самоврядування)

 

__________

(підпис)

 

_______________

(ініціали та прізвище)

 

Надрукувати