header

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Каховській районній раді

Додаток            
до розпорядження голови
Каховської районної  ради                                                                                     
від 12.06.2020 № 58

 

 

                                
ПОЛОЖЕННЯ 
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Каховській районній раді
I. Загальні положення
1. Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Каховській районній раді (далі - уповноважена особа).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).
3. Уповноважена особа утворюється відповідно до частини першої статті 13-1 Закону.
4. Керівник органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у його (її) роботу.
Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього (неї) завдань.
5. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються.
У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена головою районної ради.
6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі  Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного 
агентства з питань запобігання корупції 17 березня 2020 року № 102/20.
7.Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
II. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи
1. Основними завданнями уповноваженої особи є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Каховської районної ради, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення голові районної ради  відповідних  пропозицій;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови районної ради та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в Каховській районній раді;
7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
8) інформування голови районної ради, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
2. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього (неї) завдань:
1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;
2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції ;
3) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
4) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову районної ради та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
5) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Каховській районній раді, відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
6) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
7) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
8) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;
9) інформує голову Каховської районної ради, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Каховської районної ради;
10) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником районної ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
11) повідомляє у письмовій формі голову районної ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату райради з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої   статті 65 Закону;
12) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою районної ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
13) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
14) веде облік працівників відповідального суб’єкта, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
15) візує проєкти розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань  залежно від їх видів;
16) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
17) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;
18) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
19) здійснює інші повноваження згідно чинного законодавства.
3. Уповноважена особа з метою виконання покладених на нього (неї) завдань має право:
1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів;
3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;
5) отримувати від посадових та службових осіб відповідального суб’єкта письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;
6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є районна рада,  з урахуванням обмежень, встановлених законом;
7) брати участь та проводити для працівників районної ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;
8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в районній раді;
9) надсилати за підписом голови районної ради запити до територіальних (міжрегіональних) органів, юридичних осiб, що належать до сфери управління відповідального суб’єкта, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;
10) вносити подання голові районної ради про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;
III. Уповноважена особа
1. Уповноважена особа, призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.
2. Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту виконання своїх завдань та обов’язків, покладених на неї цим Положенням та чинним законодавством.
3. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна голові Каховської районної ради.

 

Керуючий справами районної ради                                              О.М.Кононович

Надрукувати