header

Порядок доступу до публічної інформації

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому апараті Каховської районної ради


1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Каховської районної ради (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті Каховської районної ради.

1.2. Доступ до публічної інформації у виконавчому апараті Каховської районної ради забезпечується шляхом:

- систематичного і оперативного оприлюднення інформації на сайті kakhovka- rayrada.gov.ua;

- надання інформації за запитами на інформацію.

 

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті районної ради.

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається у виконавчому апараті районної ради:

- інформація про виконавчий апарат районної ради (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

- інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районною радою повноважень, передбаченими законодавчими актами, та яка перебуває у володінні виконавчого апарату районної ради;

- рішення сесії районної ради, прийняті або затверджені районною радою, проекти рішень районної ради, розпорядження голови районної ради що підлягають обговоренню;

- порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається у виконавчому апараті районної ради);

- порядок денний засідань сесій, президій, постійних депутатських комісій районної ради;

- інформація про розміщення місця для роботи з документами з метою отримання інформації;

- інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради, яка ні є конфедіційною або службовою;

- графік прийому громадян головою районної ради його заступником та керуючим справами районної ради ;

- перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління Каховської районної ради.

2.2. Оприлюдненню не підлягають:

- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов'язані з напрямами діяльності районної ради та її виконавчого апарату, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

- розпорядження голови районної ради, що регламентують діяльність виконавчого апарату районної ради та розпорядження голови районної ради з кадрових питань;

- документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку та звітності.

2.3. Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.4. Оприлюднення публічної інформації.

2.4.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, розміщується на сайтах: Каховської районної ради kakhovka- rayrada.gov.ua ;

2.4.2. Терміни оприлюднення публічної інформації:

- інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

- проекти рішень сесії районної ради оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

3. Надання інформації за запитами.

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім'я голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) і підлягає реєстрації та розгляду відповідно до Інструкції по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті Каховської районної ради.

 

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб.

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені заявником до голови районної ради або до суду.

 

Інструкція

по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту,

підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням

термінів його виконання у виконавчому апараті Каховській районної ради


І.Загальні положення.

1.1. Інструкція по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті Каховської районної ради (далі - Інструкція) впроваджується на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Інструкція дає роз'яснення поняття «інформаційний запит», визначає розпорядників публічної інформації у виконавчому апараті та структурних підрозділах районної ради, процедуру отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.

1.3. Положення Інструкції обов'язкові для виконання кожним відповідальним працівником виконавчого апарату районної ради.

 

ІІ. Поняття інформаційного запиту.

2.1. Інформаційний запит – це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2.2. Запит подається на ім'я голови районної ради і може бути індивідуальним або колективним, в усній, письмовій чи іншій формі (надісланий поштою, електронною поштою, факсом, телефоном).

 

ІIІ. Розпорядник публічної інформації.

3.1. Розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат районної ради.

3.2. Відповідь на інформаційні запити громадян дається за підписом голови або керуючого справами районної ради.

 

ІV. Процедура роботи з інформаційним запитом.

4.1. Відповідальний працівник за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Каховської районної ради та її виконавчого апарату (далі реєстратор), надає (за необхідності) допомогу громадянину в складанні інформаційного запиту, приймає інформаційний запит, ставить штамп, відмічає на ньому дату отримання запиту та реєстраційний номер, вносить відповідні дані про запит до Журналу реєстрації інформаційних запитів.

4.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціаліста, який оформив запит, його номер телефону та підпис.

4.3. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради і повертається до реєстратора, де текст резолюції заноситься до Журналу реєстрації інформаційних запитів, а сам запит передається на виконання посадовій особі зазначеній у резолюції.

4.4. У разі, якщо запит стосується інформації з обмеженим доступом, конфіденційної або службової, реєстратор готує письмове роз'яснення та направляє його заявнику поштою.

4.5. Якщо розпорядник не володіє запитуваною інформацією і не зобов'язаний володіти нею відповідно до своїх повноважень, реєстратор направляє запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець не пізніш ніж протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту готує відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

4.6. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію можлива у випадках передбачених ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.7. Посадова особа (виконавець), якому реєстратор передав запит, ставить свій підпис у Журналі реєстрації інформаційних запитів про отримання запиту, вивчає його та виконує.

4.8. Виконавець розглядає запит, готує у триденний строк відповідь на нього у 2-х екземплярах: один – на офіційному бланку для заявника, інший – для збереження у виконавчому апараті районної ради; ставить свій підпис на другому екземплярі, підписує у розпорядника інформації, передає разом із самим запитом реєстратору.

4.9. Реєстратор поштою відправляє відповідь на інформаційний запит, робить про це запис у Журналі реєстрації інформаційних запитів.

4.10. Запит та другий екземпляр відповіді на нього реєстратор зберігає в папці «Інформаційні запити».

4.11. Контроль за своєчасним виконанням інформаційного запиту здійснює реєстратор.

4.12. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами є приміщення кабінету № 236 виконавчого апарату районної ради.

 

V. Форма запиту на інформацію.

 

Голові Каховської районної ради _______________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних

_________________________________________________________________

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу____________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу___________________________________________

факсом_______________________________________________________

за телефоном__________________________________________________

(дата) (підпис)

Надрукувати