header

Проект Закону України "Про об'єднання водокористувачів"

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про об’єднання водокористувачів

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади, умови створення та діяльності об’єднань водокористувачів, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання, використання, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури.

 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Визначення термінів

 1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

водокористувачі – фізичні та юридичні особи, які мають потребу у здійсненні забору води із точки водовиділу, з метою здійснення гідротехнічної меліорації земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні;

об’єднання водокористувачів (далі – ОВК) – юридична особа, утворена водокористувачами відповідно до цього Закону, для спільного використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів меліоративної інженерної інфраструктури, майна і ресурсів, в тому числі водних, у визначеній зоні обслуговування .

об’єкти меліоративної інженерної інфраструктури – окремі об’єкти технологічно цілісної меліоративної системи (канали, трубопроводи з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, інші об'єкти), що перебувають у комунальній, приватній власності, а також ті що залишилися в результаті реформування колективних сільськогосподарських підприємств і не набули власника, та які знаходяться в межах зони обслуговування ОВК і забезпечують подачу води із точки водовиділу для розподілу та відведення її для здійснення гідротехнічної меліорації земель.

зона обслуговування ОВК – визначена відповідно до цього Закону територія, яка складається з земельних ділянок водокористувачів, в тому числі розташованих в межах зрошувального масиву, та на яку поширюються функції ОВК;

точка водовиділу – гідротехнічна споруда, насосна станція, канал, трубопровід або водосховище державної власності, які перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель та управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів Держводагентства України, із яких здійснюється забір (подача) води для потреб водокористувачів.

 1. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання правових відносин у сфері меліорації земель, користування землею, землеустрою.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

 1. Цей Закон регулює правові відносини щодо:

1) порядку створення,  реєстрації, діяльності, реорганізації  і ліквідації ОВК, набуття та припинення членства в ОВК;

2) користування та розпорядження спільним майном та об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури, а також відносини між ОВК і органами державної влади та органами місцевого самоврядування, господарюючими суб'єктами;

3) державної підтримки ОВК.

Стаття 3. Основна мета створення та завдання ОВК

 1. ОВК створюється з метою спільного та ефективного управління, утримання (збереження) і експлуатації об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, які розташовані в зоні обслуговування ОВК, для забезпечення стабільного водопостачання для членів ОВК.

Основними цілями ОВК є підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, задоволення економічних та інших потреб аграріїв на основі поєднання особистих і спільних інтересів, поділу ризиків, витрат і доходів, захист інтересів; збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції, розвиток зрошуваного виробництва шляхом оновлення та впровадження сучасних технологій та методів.

 1. Основними завданнями ОВК є:

1) ефективне управління, експлуатація та технічне обслуговування об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури в межах зони обслуговування ОВК;

2) одержання води від постачальника та розподіл її на основі щорічних договорів між членами ОВК та особами, які мають або використовують зрошувальну землю всередині зони обслуговування, але не є членами ОВК;

3) реконструкція та покращення стану об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, в межах зони обслуговування ОВК, у тому числі здійснення їх поточного ремонту, придбання нового обладнання та будівництво нових об'єктів із впровадженням сучасних методів та технологій;

4) забезпечення раціонального використання природних ресурсів, запобігання забрудненню вод, здійснення заходів щодо збереження та поліпшення якості води та земель;

5) здійснення навчання членів ОВК та інших водокористувачів прогресивним водозберігаючим методам зрошення, з використанням нових технологій та техніки.

Стаття 4. Статус ОВК

 1. ОВК є юридичною особою, яка утворюється як некомерційна організація, що не має на меті одержання прибутку для його розподілу між водокористувачами. За юридичним статусом ОВК є неприбутковою організацією.
 2. ОВК створюється водокористувачами у порядку визначеному статтею 6 цього Закону для безперебійного одержання води для здійснення гідротехнічної меліорації шляхом спільного використання, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, що розташовані на земельних ділянках, які перебувають у власності або користуванні таких водокористувачів.
 3. Найменування ОВК має містити інформацію про її організаційно-правову форму - словосполучення «об’єднання водокористувачів», а також назву населеного пункту, що межує з зоною обслуговування ОВК, та/або інформацію про назву управління водних ресурсів, в межах якого знаходиться зона ОВК або точки водовиділу.
 4. ОВК відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном  об'єднання,  від  свого  імені набуває майнові і немайнові права  та  обов'язки,  виступає  позивачем та відповідачем у суді. ОВК не несе відповідальності за зобов’язаннями водокористувачів.

Стаття 5. Принципи функціонування ОВК

ОВК утворюється і здійснює свою діяльність на основі таких принципів:

1) законності;

2) добровільності та відкритості членства в ОВК;

3) обов'язковості участі членів в діяльності ОВК та заохочення їх участі в керівних органах;

4) неупередженості, справедливості та пропорційності у процесі прийняття рішень, у розподілі води, з урахуванням потреб членів ОВК, при використанні майна та ресурсів ОВК;

5)   прозорості та доступності інформації щодо діяльності ОВК її членам;

6) забезпечення дотримання прав і законних інтересів власників та користувачів земельних ділянок;

7) раціонального використання ресурсів з метою запобігання втрат та забрудненню води, ерозії, засоленню та забрудненню ґрунтів та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ ІІ. СТВОРЕННЯ ОВК

Стаття 6. Порядок створення ОВК

 1. Утворення ОВК здійснюється на добровільній основі за рішенням установчих зборів його засновників відповідно до вимог цієї статті та статуту ОВК.
 2. Засновниками ОВК можуть бути не менше трьох водокористувачів, земельні ділянки яких мають спільні межі (межують), знаходяться в одному зрошувальному масиві, і які мають потребу в здійсненні забору води для гідротехнічної меліорації із точки водовиділу.
 3. На одній точці водовиділу може бути створено лише одне ОВК.
 4. Якщо намір про утворення ОВК мають більше, ніж три водокористувачі, водокористувачами формується ініціативна група з своїх представників для підготовки документів для створення ОВК.

Водокористувачі самостійно домовляються про кількість представників в ініціативній групі.

 1. На ініціативну групу покладається здійснення:

1) підготовки проектів установчої угоди та статуту ОВК;

2) попереднього збору (в доступні способи) документів для визначення меж зони обслуговування ОВК, ведення перемовин з власниками та користувачами об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, які знаходяться на землях водокористувачів, щодо переходу їх в користування ОВК;

3) інших необхідних організаційних заходів для проведення загальних зборів засновників ОВК та підготовку відповідних документів.

 1. У зону обслуговування ОВК може включатися, як землі одного, так і декількох водокористувачів.

У зону обслуговування ОВК також можуть входити землі, які на момент створення ОВК не відносились до меліорованих земель через неможливість здійснення меліорації на таких землях, з причини відсутності або поганого технічного стану об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури та/або власники, користувачі таких земельних ділянок не зацікавлені в здійсненні меліоративних заходів тощо.

Обов’язковим, в таких випадках, є включення таких територій в зону обслуговування ОВК, якщо через таку земельну ділянку проходить цілісний об'єкт меліоративної інженерної інфраструктури.

 1. Рішення про створення ОВК, затвердження статуту ОВК, а також вирішення інші організаційні питання щодо державної реєстрації об’єднання, прийняття в члени об’єднання приймаються установчими зборами .

Прийнятим установчими зборами вважається рішення, якщо за його прийняття проголосувало більше половини засновників  ОВК.

 1. Кожний засновник ОВК під час голосування має один голос пропорційно площі земельних ділянок, які перебувають в його власності/користуванні і входять в територію зони обслуговування.
 2. Рішення установчих зборів про утворення ОВК оформлюється протоколом, який має обов'язково містити відомості про: дату та місце проведення установчих зборів; утворення ОВК із зазначенням найменування, зазначення зони обслуговування та кількість водокористувачів; розміри та порядок сплати внесків, затвердження статуту ОВК; утворення (обрання) органів управління ОВК відповідно до затвердженого статуту.
 3. Юридична особа бере участь в утворенні ОВК через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення ОВК.

У разі, якщо установчі збори не змогли прийняти рішення щодо утворення ОВК та затвердження статуту через нестачу необхідної кількості голосів, представник ініціативної групи приймає рішення про  призначення повторних установчих зборів.

 1. Якщо створення ОВК здійснюється трьома водокористувачами, то водокористувачі самостійно визначають особу, яка виконуватиме функції ініціативної групи по підготовці документів для створення ОВК.

Стаття 7. Статут ОВК

 1. Статут є основним установчим документом ОВК, що регулює його діяльність.
 2. Статут ОВК повинен містити такі положення:

1) найменування ОВК (у тому числі скорочене за наявності);

2) місцезнаходження ОВК;

3) мету та завдання ОВК;

4)інформацію про межі зони обслуговування ОВК та про всіх водокористувачів, землі яких входять в зону обслуговування ОВК з позначенням площі та меж таких земель;

5) технічні характеристики та назву точки доступу, з якої здійснюється забір та подача води для здійснення гідротехнічної меліорації в зоні обслуговування ОВК;

6) умови та порядок вступу членів до ОВК, підстави та порядок припинення членства в ОВК;

7) порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами ОВК та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати; положення про встановлення інших платежів і фінансових зобов’язань;

8) права, обов’язки та відповідальність членів ОВК;

9) порядок затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності ОВК та внесення змін до них;

10) процедуру скликання та організації загальних зборів;

11) порядок формування, склад і компетенція органів управління ОВК, а також порядок прийняття ними рішень;

12) порядок формування, використання та розпоряджання майном ОВК;

13) порядок та умови покриття збитків ОВК;

14) умови та порядок реорганізації чи ліквідації ОВК та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;

15) умови та порядок внесення змін до статуту.

Стаття 8. Державна реєстрація ОВК

 1. ОВК підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів із дня проведення установчих зборів та прийняття рішення про створення ОВК.

ОВК набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

 1. Після державної реєстрації ОВК його засновники вносять, визначений на установчих зборах вступний та пайовий внески, після чого набувають статусу членів ОВК, прав та обов’язків, установлених цим Законом та статутом ОВК для його членів.

Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ОВК

Стаття 9. Членство в ОВК

 1. Членом ОВК може бути водокористувач, який відповідає вимогам частини другої статті 6 цього Закону та виявив бажання вступити до ОВК.
 2. Водокористувач - фізична особа в ОВК діє від свого імені самостійно або через свого представника, водокористувач - юридична особа, діє через свого уповноваженого в установленому порядку представника.

Стаття 10. Вступ до ОВК

 1. Вступ до ОВК здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається на розгляд правлінню ОВК. Разом із заявою подаються документи про підтвердження власності (користування) земельною ділянкою з визначенням меж території земельної ділянки.
 2. Заява про вступ до ОВК розглядається правлінням ОВК, яке приймає рішення про задоволення заяви та прийняття до членів ОВК, або приймає рішення про відмову.

Рішення про відмову про прийняття до членів ОВК може бути прийнято у разі віддаленого розташування земельної ділянки від меж зони обслуговування ОВК і в ніякий інший спосіб не може бути забезпечено спільне використання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури для здійснення гідротехнічної меліорації.

 1. Водокористувач, щодо якого прийнято рішення про прийняття в члени ОВК зобов'язаний у двотижневий строк внести вступний і пайовий внески, у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту ОВК.

Стаття 11. Права та обов’язки членів ОВК

 1. Члени ОВК мають право:

1) обирати і бути обраним до органів управління, право вносити до порядку денного питання для обговорення на загальних зборах ;

2) користуватися послугами, що надаються ОВК, в порядку визначеному статутом ОВК;

3) на одержання у строки відповідно до погоджених умов, гарантованих обсягів води для здійснення гідротехнічної меліорації;

4) право на вихід із ОВК та вільне користування своєю земельною ділянкою на власний розсуд, не завдаючи перешкод ОВК;

5) на компенсацію збитків, нанесених іншими членами ОВК, внаслідок недбалих дій, бездіяльності чи в результаті помилкових/неправильних заходів з експлуатації, обслуговування та утримання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури;

6) на повну інформацію щодо формування тарифів та цін на послуги ОВК, стану діяльності ОВК, у тому числі  щодо річної фінансової та бухгалтерської звітності або іншої інформації про роботу об’єднання.

 1. Члени ОВК зобов’язані:

1) дотримуватися положень статуту і правил внутрішньогосподарської діяльності, затверджених загальними зборами ОВК;

2) своєчасно вносити внески та виконувати інші фінансові зобов’язання відповідно до статуту ОВК і цього Закону;

3) дотримуватися графіків здійснення заходів із гідротехнічної меліорації  і використання, поставленої для таких цілей, води;

4) надавати ОВК інформацію щодо потреб у використанні води для гідротехнічної меліорації та щодо зміни площ земельних ділянок, що перебувають у їх власності та/або користуванні та  потребують відповідного водокористування;

5) допускати працівників ОВК або спеціалізованого підприємства на свої земельні ділянки для виконання робіт з експлуатації та/або ремонту об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури тощо;

6) у разі припинення членства в ОВК, не створювати перешкод в управлінні, експлуатації та утриманні об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури.

Якщо ОВК здійснило витрати, пов’язані з проектуванням, будівництвом, нових об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури на території зони обслуговування ОВК, особа, членство в ОВК якої припиняється зобов'язана до припинення членства,  компенсувати пропорційну суму понесених об'єднанням витрат.

 1. При зміні власника користувача земельної ділянки, яка розташована в зоні обслуговування ОВК, і власник/користувач якої є членом ОВК, до нового власника/користувача земельної ділянки переходять всі права та обов'язки попереднього власника/користувача у відносинах із ОВК .

Стаття 12. Припинення членства в ОВК

 1. Членство в ОВК припиняється у разі:

1) добровільного виходу, на підставі поданої правлінню заяви;

2) несплати внесків, а також не виконання інших зобов’язань, у тому числі фінансових, у порядку та в розмірах, визначених Статутом ОВК та рішенням загальних зборів;

3) припинення прав власності чи користування на земельну ділянку, яка розташована в зоні обслуговування;

4) відмови від сплати збитків, завданих обладнанню або інфраструктурі в результаті навмисних або недбалих дій чи бездіяльності;

5) незаконного використання води для зрошення або систематичного нераціонального використання води;

6) ліквідації члена ОВК – юридичної особи.

 1. Рішення про припинення членства в ОВК приймається загальними зборами за поданням правління ОВК.
 2. Загальними зборами ОВК може бути делеговано правлінню розгляд заяв та прийняття рішення про припинення членства в ОВК.

У разі припинення прав власності чи користування на земельну ділянку, яка розташована в зоні обслуговування, власник/користувач земельної ділянки письмово повідомляє правління протягом одного місяця з дня виникнення таких змін.

 1. Рішення про припинення членства в ОВК може бути оскаржене в судовому порядку.

Розділ  IV. УПРАВЛІННЯ ОВК

Стаття 13. Органи управління ОВК

 1. Органами управління ОВК є:

1) вищий орган управління – загальні збори ОВК;

2) виконавчий орган – правління ОВК, яке очолює голова ОВК;

3) контрольний орган – ревізійна комісія.

 1. В ОВК, до складу якого входить менше 10 членів, функції правління ОВК можуть бути покладені загальними зборами на одноосібний виконавчий орган – голову ОВК, а функції ревізійної комісії – на одноосібний контрольний орган – ревізора.
 2. Органи управління ОВК обираються з числа членів ОВК.
 3. Структура, права та обов’язки органів управління ОВК визначаються цим Законом та статутом ОВК.

Стаття 14. Загальні збори ОВК та їх повноваження

 1. Загальні збори є вищим органом управління ОВК. У загальних зборах ОВК з правом ухвального голосу мають право брати участь усі члени такого об’єднання.
 2. Загальні збори ОВК скликаються не рідше одного разу на рік.
 3. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів ОВК.
 4. До виключної компетенції загальних зборів ОВК належить:

1) затвердження статуту, внесення змін до статуту;

2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів ОВК, обрання складу цих органів, обрання голови ОВК;

3) визначення основних напрямів діяльності ОВК, у тому числі питання спільного використання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, розподілення витрат на її утримання та реконструкцію;

4) порядок визначення та зміна меж території зони обслуговування ОВК;

5) встановлення розміру платежів і фінансових зобов’язань, що підлягають оплаті членами ОВК та особами, які не є членами ОВК, санкції за несплату платежів;

6) прийняття нових членів та припинення членства в ОВК, або делегування цих повноважень правлінню ОВК;

7) заслуховування та затвердження річних фінансових звітів, звітів про доходи і витрати, бухгалтерського балансу; затвердження річного бюджету і фінансового плану, плану експлуатації та утримання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури;

8) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених статутом; затвердження угод про позики, кредити чи інших фінансових зобов'язань ОВК або встановлення обмежень за відповідними операціями;

9) затвердження рішень з інвестицій, які ОВК має намір залучити та здійснити, у тому числі прийняття рішень щодо реконструкції, ремонту, відновлення об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури чи будівництво нових;

10) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію ОВК;

11) вирішення інших питань, віднесених статутом до повноважень загальних зборів.

 1. Рішенням загальних зборів ОВК до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності об’єднання.
 2. У випадках, передбачених статутом ОВК, член ОВК може взяти участь у загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос такого члена ОВК враховується при визначенні правомочності загальних зборів та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю стосовно безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до відповідного протоколу загальних зборів та зберігається разом із ним.
 3. Рішення загальних зборів ОВК приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Рішення загальних зборів ОВК приймають більшістю представлених на них голосів.

Стаття 15. Представництво на загальних зборах та розподіл голосів

 1. Член ОВК – фізична особа бере участь у загальних зборах ОВК особисто. Член ОВК – юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у загальних зборах.
 2. Загальні збори ОВК у випадках, передбачених статутом ОВК, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів уповноважених представників. Кількість членів ОВК, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, та порядок його делегування визначаються статутом.

Загальні збори ОВК правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів ОВК, а збори уповноважених представників – за наявності не менше двох третин уповноважених представників.

 1. Кожний член ОВК (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну  до  частки  загальної площі земельних ділянок, що перебувають у його власності чи користуванні у загальній площі всієї території зони обслуговування. При цьому кожний член ОВК повинен мати мінімум один голос, але не може мати більше 15 відсотків загальної кількості голосів у всій зоні обслуговування.
 2. Член ОВК не бере участі в голосуванні у випадках розгляду загальними зборами питань:

про відкликання такого члена з виборної посади в ОВК;

про притягнення його до відповідальності;

про укладення договору, в якому він є зацікавленою особою;

про виключення його з членів ОВК.

 1. Голова ОВК, члени правління та ревізійної комісії не беруть участі у голосуванні при прийнятті загальними зборами рішення про їх оцінку діяльності.

Стаття 16. Виконавчий орган ОВК

 1. Виконавчим органом ОВК є правління ОВК (голова ОВК).
 2. Правління ОВК (голова ОВК) підзвітне загальним зборам ОВК і несе перед ними відповідальність за ефективність роботи ОВК.
 3. До повноважень правління (голови ОВК) належить:

здійснення управління ОВК у період між загальними зборами, забезпечення виконання рішень загальних зборів, виконання бюджету та плану роботи ОВК;

підготовка проекту бюджету, плану роботи, річного звіту, правил внутрішньогосподарської діяльності та інших документів, що підлягають затвердженню загальними зборами;

забезпечення дотримання процедур фінансового та бухгалтерського обліку ОВК;

укладання договорів про користування об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури;

укладання договорів про поставку води між ОВК та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;

подача документів відповідно до закону та одержання дозвільних документів на спеціальне використання води;

здійснення повноважень по утриманню, експлуатації ремонту та реконструкції об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають в користуванні ОВК, укладає відповідно до цивільного та господарського законодавства правочини;

дотримуватися встановлених технічних норм з реконструкції, експлуатації та утримання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури;

вирішення інших поточних питань діяльності ОВК, не віднесених цим Законом та статутом ОВК до виключної компетенції загальних зборів ОВК, інших органів управління об’єднання.

 1. Правління очолює його Голова, який обирається правлінням з числа її членів. Голова ОВК представляє ОВК у відносинах з водокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє від імені об’єднання у в межах, передбачених статутом ОВК.
 2. Правління складається не менше ніж з трьох і не більше ніж з п'яти осіб, які є членами ОВК. Конкретне число членів правління визначається статутом.
 3. Члени правління обираються загальними зборами ОВК на строк не більше трьох років. Член правління не може обиратися більше ніж на два строки підряд.

 Розділ V.

ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ОВК ОБ'ЄКТАМИ

МЕЛІОРАТИВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Стаття 17. Особливості передачі та користування ОВК об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності

 1. У разі розташування в зоні обслуговування ОВК об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності, питання використання таких об’єктів з метою забезпечення інтересів власника та ОВК у здійсненні забору води для потреб об’єднання із точок водовиділу, здійснюється з урахуванням особливостей передбачених цією статтею.
 2. Об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, які розташовані на території зони обслуговування ОВК та перебувають в комунальній власності, передаються відповідними місцевими радами ОВК за договором довгострокового (до 20 років) користування (оренди).

Типовий договір довгострокового користування (оренди) комунальних об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури та умови використання таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вартість орендної плати за календарний рік користування комунальними об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури має становити не більше 1 % від експертної оцінки такого майна.

 1. Місцева рада може прийняти рішення про передачу ОВК у безоплатне довгострокове користування об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності у випадках, якщо такі об'єкти потребують негайної реконструкції та модернізації за рахунок інвестиційних коштів ОВК.

Стаття 18. Користування ОВК об'єктами меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у приватній власності

 1. У разі розташування в зоні обслуговування ОВК об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у приватній власності членів ОВК, питання використання таких об'єктів вирішують з ОВК з метою забезпечення інтересів власника та ОВК у здійсненні забору води для потреб об’єднання із точок водовиділу.
 2. У разі розташування в зоні обслуговування ОВК об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, що перебувають у приватній власності, у тому числі у спільній частковій власності, якщо власники таких об’єктів не входять до складу ОВК, питання використання таких об'єктів вирішують з ОВК з метою забезпечення інтересів власника та ОВК у здійсненні забору води для потреб об’єднання із точок водовиділу.

Використання таких об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури здійснюється на договірних умовах відповідно до цивільного та господарського законодавства, а також  умовах встановлення права на сервітуту.

 1. При недосягнення домовленості про використання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури на договірних умовах відповідно до цивільного та господарського законодавства, а також умовах встановлення права на сервітуту питання використання таких об'єктів вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітутів або передбаченого цивільним, господарським законодавством правочину.

Стаття 19. Особливості визнання об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури безхазяйними та набуття прав ОВК користування ними

 1. Будь-які об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, власник яких невідомий вважаються безхазяйними у порядку визначеним цією статтею.

Безхазяйними також вважаються об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, які перебували в колективній власності та не підлягали паюванню майна  в процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств, і відповідно не були передані в комунальну власність та/або не прийнято рішень місцевих рад та не проведено в установленому порядку відповідних процедур прийняття майна у комунальну власність..

 1. Встановлення факту наявності в зоні обслуговування ОВК об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, здійснюється з ініціативи ОВК комісіями, що утворюються місцевими радами, за місцем розташування території зони обслуговування ОВК. Такі комісії формуються з представників відповідної місцевої ради, водокористувачів на земельних ділянках яких виявлено такі об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації.

За результатами роботи комісії складається акт опису виявлених безхазяйних об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури із зазначенням попередньої (умовної) їх оцінки, технічного стану, інших ознак. Порядок складання акту, його форма затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації.

 1. Безхазяйні об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою місцевої ради. Про взяття безхазяйного об'єкту меліоративної інженерної інфраструктури на облік робиться оголошення у місцевих друкованих засобах масової інформації.
 2. Особи, які використовували безхазяйні об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, та відповідно не мали документів, які б підтверджували права користування на них, можуть продовжувати використовувати до оформлення належним чином відповідних документів.
 3. Якщо протягом трьох місяців з дня взяття на облік безхазяйного об'єкту меліоративної інженерної інфраструктури, власник такого майна не заявив про себе або власника такого майна не виявлено, такий об'єкт підлягає прийняттю його в комунальну власність та визнання права комунальної власності.
 4. Щодо прийнятих в комунальну власність безхазяйних об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури місцевою радою здійснюються заходи щодо організації робіт із встановлення їх технічної цінності та виготовлення технічного паспорту за процедурою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування та архітектури.
 5. Місцева рада, в комунальну власність якої перейшли за процедурами, визначеними цією статтею безхазяйні об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури може прийняти рішення про передачу таких об'єктів в безоплатне довгострокове користування ОВК на умовах, що ОВК забезпечує їх відновлення реконструкцію та виготовлення відповідного технічного паспорту щодо них.
 6. Не підлягає державній реєстрації речові права на об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, які були визнані безхазяйними та перейшли у комунальну власність.

Право комунальної власності на об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури, які були визнані безхазяйними, настає після взяття їх на баланс відповідною радою

Розділ VI.

ПОДАЧА ТА РОЗПОДІЛ ВОДИ У ЗРОШУВАНОМУ МАСИВІ

Стаття 20. Відносини ОВК центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель

 1. При заборі води з точки водовиділу (використанням водозабірної споруди), яка належить (перебуває на балансі, на праві оперативного управління) підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, ОВК укладає договір про забір води з відповідним підприємства, установи, організації у порядку визначеному чинним законодавством, з урахуванням положень цього Закону.
 2. У договорі про забір води визначаються об'єми води, що постачається ОВК для здійснення гідротехнічної меліорації членами ОВК та строки подачі такої води.
 3. ОВК перед укладанням договору на забір води, відповідно до законодавства, має одержати дозвіл на спеціальне водокористування, в якому обов'язково має міститься інформація про загальну площу зони обслуговування ОВК та всіх членів ОВК.
 4. ОВК відповідальне за стабільне функціонування та подачу води через об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури.
 5. Голова ОВК або інший, визначений правлінням ОВК представник, входить до складу дорадчих органів, утворених при органах управління з правом голосу при прийнятті рішень щодо формування тарифів на послуги з постачання води для здійснення гідротехнічної меліорації.

Розділ VII. МАЙНО ОВК

Стаття 21. Джерела формування майна ОВК

 1. Джерелами формування майна ОВК у є:

1) внески членів ОВК;

2) кошти, що надходять від провадження діяльності ОВК, у тому числі оплата членами ОВК послуг за подачу води для здійснення гідротехнічної меліорації та інші супутні послуги, оплата тарифів за воду;

3) платежі за подачу води для здійснення гідротехнічної меліорації та інші супутні послуги, сплата тарифів за воду що вносяться особами, які не є членами ОВК;

4) кошти, одержані ОВК в рамках державної підтримки суб'єктів господарювання   агропромислового комплексу;

5) кошти, одержані з державного та місцевих бюджетів для програм підтримки розвитку зрошення, державних цільових фондів;

6) благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

7) відсотки з грошових коштів ОВК, розміщених на банківських рахунках;

8) надходження від штрафних санкцій, що застосовуються ОВК відповідно до статуту;

9) інші надходження, не заборонені законодавством.

 1. ОВК є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
 2. Володіння, користування та розпорядження майном ОВК здійснюється його органами управління відповідно до їх компетенції, визначеної статутом. У випадках, передбачених статутом ОВК, володіння, користування та розпорядження майном ОВК здійснюється за рішенням загальних зборів ОВК.
 3. Кошти ОВК, насамперед, спрямовуються на утримання, ремонт, поліпшення та оновлення технічного стану об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури або на покриття довготермінових витрат щодо заміни або відновлення таких об'єктів.

Стаття 22. Членські внески

 1. Для покриття основних витрат та інших, пов’язаних з діяльністю витрат, ОВК стягує з членів об’єднання річний членський внесок, який сплачується у встановлений в статуті об’єднання строк та порядку.
 2. Розмір річного членського внеску, який сплачується кожним членом ОВК, встановлюється загальними зборами ОВК.

При розрахунку розміру річного членського внеску може враховуватись розмір земельної ділянки, яка перебуває у власності чи користуванні члена об’єднання пропорційно загальній площі зони обслуговування і з урахуванням пайової участі члена ОВК у витратах на щорічне технічне обслуговування об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури та підготовці її до наступного поливного сезону, включаючи витрати на очищення дренажних каналів; сплаті ОВК платежів особам, відповідальним за експлуатацію меліоративної інфраструктури; оплаті праці найманого персоналу та інших основних витратах ОВК, тощо.

Стаття 23. Оплата послуг

 1. Члени ОВК вносять плату за послуги, пов'язані з подачею води ОВК, для здійснення заходів із гідротехнічної меліорації, виходячи з об’єму води, що використовується для заходів із зрошення, а також послуг з відведення води або подвійного регулювання водно-повітряного режиму на осушених землях.
 2. Оплата послуг з подачі води розраховується, виходячи з витрат ОВК на експлуатацію об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури і подачу води для зрошення, включаючи витрати на електроенергію.
 3. ОВК, з урахуванням вимог законодавства, може встановлювати єдиний середній тариф на послуги з подачі води для всієї зони обслуговування або диференційовані тарифи в залежності від вартості послуг з подачі води кожному водокористувачу.

При встановленні диференційованих тарифів, ОВК не повинно допускати невиправданих диспропорцій в оплаті з розрахунку на гектар або за кубометр, що перевищують фактичні витрати на подачу води в певний сектор зони обслуговування.

 1. Порядок встановлення тарифів на послуги з подачі води затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації.

Стаття 24.  Державна підтримка ОВК

 1. Основним завданням державної політики з підтримки ОВК є створення сприятливих умов для розвитку зрошення в Україні, модернізація та реконструкція об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо їх діяльності.
 2. Центральний орган виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, його територіальні органи; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку ОВК.
 3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, його територіальні органи, з метою ефективної реалізації державної політики підтримки створення ОВК можуть створювати дорадчі органи сприяння розвитку ОВК.
 4. Державна підтримка ОВК здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.

За рахунок коштів державного бюджету щорічно здійснюється фінансування програм підтримки ОВК відповідно до закону щодо часткової компенсації будівництва, ремонту чи придбання зрошувальних (меліоративних систем) та програм з відшкодування відсоткових ставок за кредитами на будівництво, ремонт чи придбання зрошувальних (меліоративних систем).

Розділ VII.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Органам місцевого самоврядування у тримісячний строк, з дня набрання чинності цим Законом, забезпечити проведення інвентаризації наявних на території адміністративних повноважень відповідних місцевих рад внутрішньогосподарських зрошувальних систем з метою чіткого визначення суб'єктів права власності на них, а також створити комісії та провести процедури визнання за цим Законом безхазяйними тих меліоративних систем, власники яких невідомі.
 3. Установити, що укладені до створення ОВК договору оренди комунальних об'єктів меліоративної інженерної інфраструктури, можуть бути достроково розірвані за згодою місцевої ради та відповідного водокористувача, у випадках взаємної згоди сторін, та/або, якщо така меліоративна система, розташована в зоні обслуговування ОВК і передача її має забезпечувати потреби у воді всіх членів створюваного ОВК.
 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) друге речення абзацу четвертого підпункту 133.4.1. пункту 133.4. Податкового кодексу України (доповнити словами “а також об'єднання водокористувачів”)

2) статтю 335 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Особливості визнання безхазяйними та набуття права на внутрішньогосподарські меліоративні системи, на окремо розташовані гідротехнічні споруди (об'єкти меліоративної інженерної інфраструктури), які перебувають у колективній власності та не були передані в комунальну власність під час реформування колективних сільськогосподарських підприємств, або не перейшли у власність в інший спосіб, регулюються законом".

 

Друк