header

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації від 07.11.2019 року.

Затверджено

рішенням ХХХVІІсесії

районної ради VII скликання

07.11.2019р. № 785

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки об’єктів та майна, що є спільною власністю територіальних громад Каховського району

І.Загальні положення

 1.1. Це  положення  визначає процедуру конкурсного відбору  суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів  господарювання  (далі - суб’єкти оціночної діяльності) Каховською районною радою,  якщо вона виступає замовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір  суб’єктів  оціночної діяльності у випадках визначених законодавством.

1.2. У цьому  Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

·        оцінка  майна – це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно – правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності;

·        суб’єкти оціночної  діяльності – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи -  суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно – правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат  суб’єкта оціночної діяльності відповідно до  Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

·        претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до районної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу;

·        учасник конкурсу - суб’єкт  оціночної діяльності, документи  якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

·        конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

·        конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

·        підтвердні документи –  заява про участь у конкурсі;  документи, які визначають правовий  статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід;  документи, що підтверджують право на виконання таких  робіт .

1.3. Конкурсний відбір суб’єктів  оціночної  діяльності здійснюється конкурсною комісією, утвореною рішенням сесії Каховської районної ради, а у міжсесійний період – за розпорядженням голови районної ради з послідуючим його затвердженням на сесії. Зміни до складу комісії вносяться  рішенням сесії, а у міжсесійний період - розпорядженням голови. До складу комісії входять не менше п’яти осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

1.4. Очолює комісію голова комісії.

                Голова комісії у межах наданих повноважень:

-         скликає засідання комісії;

-         головує на засіданнях комісії;

-         організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

-         приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням

-         видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

-         бере участь у таємному голосуванні;

-         підписує документи стосовно роботи комісії;

-         представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

       На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються на секретаря комісії.

1.5.  Секретар комісії:

- готує  матеріали для розгляду на засідання комісії;

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії;

- готує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;

- опрацьовує подані претендентами підтвердні документи,  документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

- готує  для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намірвзяти участь у конкурсі, складені за результатами опрацювання  підтвердних документів (далі – інформаційна довідка);

- готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення  переможців конкурсу та для оприлюднення.      

У довідці про кожного претендента зазначаються:

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта  оціночної  діяльності;

- досвід роботи з оцінки подібного майна; кількість звітів про оцінку  майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на    виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з іншими замовниками;

- перелік оцінювачів, які будуть залучені суб’єктом  оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки майна, наявність в них досвіду роботи;

- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування ( у разі наявності).

1.6. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти  оціночної  діяльності, які діють на підставі сертифікатів, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами  оцінки майна та спеціалізаціями у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

1.7. Оцінка об’єктів та майна здійснюється на підставі договору  між суб’єктом оціночної діяльності, який визначений на конкурсних засадах відповідно до цього Порядку, та замовником – районною радою в особі голови районної ради.

         Договір на проведення оцінки майна  укладається у письмовій формі, підписується головою Каховської районної ради, може бути двостороннім або багатостороннім, з одним або декількома об’єктами оцінки.

II. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація про проведення конкурсу розміщується  на офіційному веб-сайті районної ради за 14-30 календарних днів до дати проведення конкурсу, а також може публікуватися в друкованих засобах масової інформації .

2.2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

 - відомості про об’єкт оцінки: назва об’єкта, місцезнаходження об’єкта оцінки, мета проведення незалежної оцінки, дата на яку   проводиться оцінка майна, місце розташування земельної ділянки;

- кінцевий термін подання документів;

 - термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо  практичного  досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

- інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки;

 - місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 2.3.  Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до структурного підрозділу з діловодства виконавчого апарату районної ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

 - конкурсної пропозиції (подається в запечатаному конверті),  в якій зазначена пропозиція щодо ціни виконання робіт з оцінки, з калькуляцією витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також  строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом

2.4. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

- копія кваліфікаційного  свідоцтва оцінювача та діючого посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

-      копія сертифіката суб’єкта  оціночної  діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України відповідно до Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», свідоцтва про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та сбєктів оціночної діяльності, виданих предентенту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (додаток 2);

- інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи) ;

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасне подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за письмовою заявою після підписання протоколу засідання комісії.

2.5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.   

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, то конкурс вважається таким, що не відбувся і голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3.3. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.4. На засіданні комісія:

- аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену  секретарем комісії;

-  розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

-приймає шляхом відкритого голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу;

- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом відкритого голосування;

- проводить таємне голосування у випадку визначеному цим Положенням;

- обирає переможця конкурсу;

- приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

3.5. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

3.6. У разі письмового відкликання претендентом своєї заяви до дати проведення конкурсу, поданий таким претендентом пакет документів не розглядається.

3.7. Під час обрання переможця конкурсу враховується: 

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

- досвід  учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки;

- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт з оцінки та інші критерії.

 3.8. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти».

3.9. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки та їх вартості, а також отримав не менше половини голосів «за» членів комісії, присутніх на засіданні, визнається його переможцем.

3.10. Якщо  одночасно кілька учасників отримали однакову кількість голосів «за», то призначається таємне голосування.

Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 4). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

3.10. Член комісії, який незгодний з прийнятим рішенням підписує протокол із зауваженням, яке у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.  

3.11. Секретар комісії на засіданні комісії веде відомість підсумків голосування (додаток 5), яка додається до протоколу.      

3.12. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

3.13 На підставі рішення конкурсної комісії голова районної ради укладає з переможцем конкурсу договір про виконання робіт з незалежної оцінки відповідного майна в межах діючого законодавства.

VІ. Інформація про результати конкурсу

4.1. Після проведення конкурсу голова комісії письмово інформує переможця  про результати конкурсу.  

4.2. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) публікується в  друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному  веб – сайті районної ради.

Керуючий справами районної ради                                            О.М.Кононович

 

                                                                             

Додаток 1

до Положення про  конкурсний відбір                                                                                           

суб’єктів оціночної   діяльності

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
__________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник
_________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                     

_________________________________________________________________________________________________

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

__________________________________________________________________________________________________,

громадських формувань  -  для  фізичних осіб – підприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № _________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ _______________

Розрахунковий рахунок _____________________________________ в ________________________________

МФО ____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)__________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

Телефон

Телефакс

Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

                                                                                        (повна назва об'єкта)


"___" ____________ 20__ року

                                            ___________
                                                
(підпис)

       

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про претендента

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від __________________ №______________________

2. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфіка-ційного документа  оцінювача*

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано

кваліфікацій-ний документ оцінювача**

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практик-ної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

 ** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1.    Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.   1.3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.    

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності    2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).    2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

3. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, в тому числі за цивільно-правовими договорами

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфіка-ційного свідоцтва (кваліфіка-ційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Найменування саморегу-лівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практик-ної діяльнос-ті з оцінки оцінюва-ча, років

Особистий підпис***

     * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).           

 2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

4. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

 

5. Інша інформація

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

«___»_________ 20___р.         ___________________       __________________

                                                    МП (за наявності)                підпис                                 ПІП   

                                                                                     

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

        

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

__________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Назва об’єкта

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/платник

Досвід суб’єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**

__________ 
* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі. 
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

"___" ____________ 20__ року

___________ 

 

Додаток 4

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування

Об’єкт  оцінки _____________________________________________

                                                          ( назва об’єкта оцінки)

№ з/п

Учасник конкурсу

Підсумки відкритого голосування

за*

проти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії             ____________________               __________________

                                                                 ( підпис)                                       (ініціали, прізвище)                         

 

 

Додаток 5

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

БЮЛЕТЕНЬ 
таємного голосування

Об'єкт оцінки 

_________________________________________________ 
(найменування об'єкта оцінки)

№ з/п

Учасник конкурсу (найменування / прізвище, ім‘я, по батькові)

Підсумки таємного голосування

За*

Проти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
*Зазначається відповідна позначка.

Друк