header

Положення про конкурсний відбір від 18.08.2016

 Затверджено

рішенням VIII сесії

Каховської районної ради VII скликання

від 18.08.2016р. № 115

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання

для проведення незалежної оцінки пакета акцій

 

1.Згальні положення

 1. 1. Це положення визначає процедуру конкурсного відбору  суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів  господарювання  (далі - суб’єкти оціночної діяльності) Каховською районною радою,  якщо вона виступає замовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір  суб’єктів  оціночної діяльності у випадках визначених законодавством.

1.2. У цьому  Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

 • оцінка майна – це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно – правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності;
 • суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи -  суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно – правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат  суб’єкта оціночної діяльності відповідно до  Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 • претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до районної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу;
 • учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи  якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;
 • конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
 • конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;
 • підтвердні документи – заява про участь у конкурсі;  документи, які визначають правовий  статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід;  документи, що підтверджують право на виконання таких  робіт .

                1.3. Конкурсний відбір суб’єктів  оціночної  діяльності здійснюється конкурсною комісією, утвореною розпорядженням голови районної ради.

                1.4. Очолює комісію голова комісії.

                    Голова комісії у межах наданих повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;
 • приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;
 • бере участь у таємному голосуванні;
 • підписує документи стосовно роботи комісії ;
 • представляє комісію у відношеннях з установами та організаціями.

1.5. Секретар комісії:

- готує  матеріали для розгляду на засідання комісії;

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії;

- готує інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу;

- готує інформаційні довідки про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента зазначаються:

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта  оціночної  діяльності

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- перелік оцінювачів, які будуть залучені суб’єктом  оціночної  діяльності до проведення незалежної оцінки майна, наявність в них досвіду роботи.

1.6. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти  оціночної  діяльності, які діють на підставі сертифікатів, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами  оцінки майна та спеціалізаціями у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 

 1. II. Підготовка до проведення конкурсу

 

                   2.1. З метою публікації умов конкурсу комісія готує інформацію про об’єкт  оцінки за встановленою формою ( додаток 1).

                   2.2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об’єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо   практичного  досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

- інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки;

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації за 14-30 днів до дати проведення конкурсу.

2.4. Претенденти подають відповідно до конкурсної  комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

 • заява на участь у конкурсі за встановленою формою ( додаток 2);
 • копія установчого документа претендента;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної  діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформації про претендента ( додаток 3).

Конкурсна пропозиція подається  у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

               2.5. Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасне подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошення дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

             2.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

 

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, то конкурс вважається таким, що не відбувся і голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 3.3. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.4. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену  секретарем комісії;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхов відкритого голосування;

обирає переможця конкурсу.

3.5. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

3.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

3.7. Під час обрання переможця конкурсу враховується:  

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

досвід  учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки;

запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт з оцінки та інші критерії.

 3.8. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування та  у випадку визначеному цим Положенням  - таємного голосування.

3.9. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти». Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки та їх вартості, а також отримав не менше половини голосів «за» членів комісії, присутніх на засіданні, визнається його переможцем.

3.10. Якщо  одночасно кілька учасників отримали однакову кількість голосів «за», то призначається таємне голосування.

Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 4). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

3.11. Секретар комісії на засіданні комісії веде відомість підсумків голосування ( додаток 5).      

3.12. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

 

VІ. Інформація про результати конкурсу

 

4.1. Після проведення конкурсу голова комісії письмово інформує переможця  про результати конкурсу.  

4.2. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) публікується в  друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на власному веб – сайті в мережі Інтернет.

 

 

Керуючий справами районної ради                                                В.І.Любак

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток, паїв)

Назва об’єкта оцінки _____________________________________________________________________________________

Мета проведення оцінки ________________________________________________________________

 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки або емітента цінних паперів  _____________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження об'єкта оцінки ________________________________________________________
_______________________________

(телефон)

___________________________________

(телефакс)

______________________________

(електронна адреса)

 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються ____________________________________________________________________________________    

 

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
_____________________________________________________________________________________
                          (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) _____________________________________________________________________________________
станом на ____________________________________________________________________________
                                                                             (за останній звітний період)

 Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю _____________________________

                                                                                                         (зазначається «так» або «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) ________________________________________

 

Відповідальна особа
за подання інформації

_____________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Реєстраційний № ______

«_____» ____________ 20___ р.

       (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
________________________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _______________________ № ___________________________

Керівник
________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ________________________________________________________________________________________________

       (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

 

________________________________________________________________________________________________,

                                                  підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого____________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _______________ № _______________

Розрахунковий рахунок  №_______________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта  (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_______________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

___________________________                    ________________________                   _______________________

Телефон

Телефакс

Електронна пошта

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) __________________________________ ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
                                                                                       (повна назва об'єкта)

 

"___" ____________ 20__ року

                                                     ______________
 М.П. (за наявності)                            (підпис)

       

 

Додаток 3

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

Інформація про претендента

____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

 1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ______________ №______________________

 1. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфіка-ційного свідоцтва (кваліфіка-ційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфіка-ційного документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфіка-ційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практик-ної діяльності з оцінки оцінюва-ча, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

 ** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

 • Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.   3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.    

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності    2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).    2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфіка-ційного свідоцтва (кваліфіка-ційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародно-го кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегу-лівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практик-ної діяльнос-ті з оцінки оцінюва-ча, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

 

 

 1. Інша інформація

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

 

 

 

«____» ___________________________20____ року

                                                                                                                                                                                       

                                __________________________

М.П. (за наявності)                              (підпис)

 

 

Додаток 4

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

БЮЛЕТЕНЬ 
таємного голосування

 

Об'єкт оцінки 


_____________________________________________________

(назва об'єкта оцінки)

  

№ з/п

Учасник конкурсу

Підсумки таємного голосування

за*

проти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Зазначається відповідна позначка.

 

Додаток 5

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

 

Об’єкт  оцінки _____________________________________________

                                                          ( назва об’єкта оцінки)

 

 

№ з/п

Учасник конкурсу

Підсумки відкритого голосування

Підсумки таємного голосування

за*

проти*

за*

проти*

   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   

 

 

Секретар комісії                        _____________                           ________________

                                                      ( підпис)                               (ініціали, прізвище)                         

 

Друк