header

Фінансова звітність за 2016 рік

БАЛАНС  (форма №1)

 

на 1 січня 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

коди

 

Установа

Комунальна установа "Каховський районний краєзнавчий музей"

за ЄДРПОУ

37894680

 

Територія

Каховський р-н, с.Чорнянка, пров.Шкільний 1

за КОАТУУ

6523586001

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

430

 

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

-

-

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

024

Орган з питань культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

 

 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду (року)

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

110

-

-

 

 

   Знос

111

-

-

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

112

-

-

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

120

-

1 795,00

 

 

   Знос

121

4 568,00

6 363,00

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

122

4 568,00

8 158,00

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

130

14 940,00

17 865,00

 

 

   Знос

131

3 361,00

6 286,00

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

132

18 301,00

24 151,00

 

 

Незавершене капітальне будівництво

140

-

-

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

145

-

-

 

 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

492,00

2 144,19

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

170,00

170,00

 

 

Інші запаси

170

-

-

 

 

Дебіторська заборгованість

180

-

-

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

-

-

 

 

   Розрахунки із податків і зборів

182

-

-

 

 

   Розрахунки із страхування

183

-

-

 

 

   Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

-

-

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

-

-

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами

186

-

-

 

 

   Розрахунки за іншими операціями

187

-

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

-

-

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

-

-

 

 

Інші кошти

220

-

-

 

 

   Грошові документи

221

-

-

 

 

   Грошові кошти в дорозі

222

-

-

 

 

Рахунки в банках

240

-

-

 

 

   Рахунки загального фонду

241

-

-

 

 

   Рахунки спеціального фонду

242

-

-

 

 

   Рахунки в іноземній валюті

243

-

-

 

 

   Інші поточні рахунки

244

-

-

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

-

-

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

-

-

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

-

-

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

-

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

-

-

 

 

Каса

280

-

-

 

 

Поточні фінансові інвестиції

285

-

-

 

 

ІІІ. ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

-

-

 

 

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

-

-

 

 

   Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

-

 

 

   Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

-

-

 

 

   Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

 

 

   Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

-

-

 

 

БАЛАНС

310

15 602,00

21 974,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Продовження додатка 1

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду (року)

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

14 940,00

19 660,00

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

170,00

170,00

 

 

Фонд у фінансових інвестиціях

345

-

-

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

492,00

2 144,19

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

-

-

 

 

Результати переоцінок

370

-

-

 

 

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

-

-

 

 

Короткострокові позики

390

-

-

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

-

-

 

 

Короткострокові векселі видані

410

-

-

 

 

Кредиторська заборгованість

420

-

-

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

-

-

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

-

-

 

 

   Розрахунки із податків і зборів

423

-

-

 

 

   Розрахунки із страхування

424

-

-

 

 

   Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

-

-

 

 

   Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами

427

 

-

 

 

   Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

 

 

   Розрахунки за іншими операціями

429

-

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

-

-

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

-

-

 

 

ІІІ. ДОХОДИ

 

 

 

 

 

Доходи загального фонду

450

-

-

 

 

Доходи спеціального фонду

460

-

-

 

 

   Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

-

 

 

   Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

-

 

 

   Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

-

 

 

   Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

-

-

 

 

БАЛАНС

470

15 602,00

21 974,19

 

 

                                                             4                                              Продовження додатка 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок
звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець
звітного періоду (року)

 

 

 

 

2

 

3

4

5

6

 

 

01 «Орендовані необоротні активи»

10

-

-

-

-

 

 

02 «Активи на відповідальному зберіганні»

20

-

-

-

-

 

 

04 «Непередбачені активи і зобов’язання»

30

-

-

-

-

 

 

05 «Гарантії та забезпечення»

40

-

-

-

-

 

 

06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

50

-

-

-

-

 

 

07 «Списані активи та зобов’язання»

60

-

-

-

-

 

 

071 «Списана дебіторська заборгованість»

61

-

-

-

-

 

 

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

62

-

-

-

-

 

 

08 «Бланки документів суворої звітності»

70

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

Разом

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Торос Д.М.

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Пізік І.О.

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"10" січня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк