header

Положення про Госпітальну раду Таврійського госпітального округу Херсонської області

Затверджено:
рішення Госпітальної ради
Таврійського госпітального округу
Херсонської області
від «27» березня  2018 р.
протокол № 2
 
 
 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ
про  Госпітальну раду
Таврійського госпітального округу
Херсонської області
 

 

1. Госпітальна рада Таврійського госпітального округу Херсонської області далі (Госпітальна рада) створюється для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також щодо організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.
             Госпітальна рада є дорадчим органом, створеним учасниками госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також щодо організації та фінансування медичної допомоги в госпітальному окрузі.
 
     

2. До повноважень Госпітальної ради належать вироблення пропозицій для їх затвердження відповідними радами - учасниками госпітального округу, щодо:

·        трансфертів між бюджетами учасників госпітального округу для фінансування програм вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;
·        багаторічного плану розвитку госпітального округу згідно з вимогами чинного законодавства;
·        реорганізації і перепрофілювання закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в межах госпітального округу;
·        визначення закладів охорони здоров’я, функціональні потужності яких будуть підвищені до рівня функціональних потужностей  багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування (БЛІЛ) першого чи другого рівня;
·        призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності, що знаходяться в межах госпітального округу;
·        інших питань, визначених рішеннями учасників госпітального округу, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування щодо забезпечення надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.
      Якщо учасник округу не надає пропозиції до Перспективного плану розвитку госпітального округу, то такий учасник самостійно здійснює реформування закладів охорони здоров’я на своїй території. Також якщо місцева рада не хоче брати участь в інвестиційних проектах, тоді вона бере на себе відповідальність, щодо самостійного розвитку свого медичного закладу по якомусь іншому плану
 
        

3.Членами Госпітальної ради є представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад.

        Інформація про кандидатури делегатів до Госпітальної ради публікується на сайті місцевої ради, яка їх обирає, не пізніше ніж за 7 днів до дати розгляду питання про їх делегування від відповідної місцевої ради.
      Члени Госпітальної ради у діяльності, пов'язаній з роботою Госпітальної ради та госпітального округу, вживають заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».
 
 
4. Госпітальна рада утворюється за ініціативою Херсонської обласної, державної адміністрації чи одного з учасників госпітального округу.
 
 

5. Госпітальна рада вважається сформованою, якщо рішення про делегування членів до її складу ухвалило не менше половини учасників госпітального округу і якщо кількість делегованих членів Госпітальної ради становить не менше від двох третин загальної кількості її членів, визначеної згідно з пункту 7  цього Положення.

 
 

6. Госпітальна рада виконує свої повноваження до наступних після утворення цієї госпітальної ради виборів місцевих рад учасників госпітального округу. Після проведення наступних виборів місцевих рад учасників госпітального округу, Госпітальна рада поновлює свої повноваження в оновленому складі після прийняття рішень про делегування членів до її складу новоствореними місцевими радами учасників госпітального округу.

 
 

7. Кількість членів Госпітальної ради від кожного його учасника визначається за такою формулою:

Li = 1+S x Ni/N, де:
і – назва адміністративно територіальної одиниці, що входить до складу госпітального округу;
Liкількість членів Госпітальної ради від і-ї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення, ОТГ);
Sзагальна кількість адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст обласного значення, ОТГ), що входять до госпітального округу;
Niкількість жителів в i-й адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, ОТГ), встановлена для розрахунків міжбюджетних трансфертів з державного бюджету;
Nзагальна кількість жителів в госпітальному окрузі.
           У разі, якщо кількість членів Госпітальної ради від учасника госпітального округу, визначена за цією формулою, дорівнює дробовому числу, це число округлюється до цілого.
            Представництво  від районної ради в районі, територія якого повністю
покривається ОТГ, припиняється лише після передачі всіх закладів охорони здоров’я іншим суб’єктам.
 
 

8. У разі створення в межах госпітального округу нової ОТГ, рада такої ОТГ набуває статусу учасника госпітального округу. У цьому разі склад Госпітальної ради відповідного госпітального округу протягом одного місяця переглядається за формулою наведеною у пункт 7 цього Положення з метою врахування змін у кількості адміністративно-територіальних одиниць госпітального округу та розподілу населення між ними.

          Секретар Госпітальної ради оновлює список членів Госпітальної ради відповідно до рішень місцевих рад адміністративних територій, кількість жителів яких змінилася у результаті створення в межах госпітального округу нової ОТГ або з інших причин.
Кандидатури членів Госпітальної ради, делеговані місцевими радами, автоматично стають членами Госпітальної ради та мають право голосу на наступному з дня затвердження місцевою радою засіданні Госпітальної ради.
 
 

 

9. Госпітальну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні.

За поданням голови Госпітальної ради з числа її членів обираються один або два заступника голови та секретар Госпітальної ради на строк її повноважень.
Голова Госпітальної ради звільняється рішенням Госпітальної ради з одночасним обранням нового голови Госпітальної ради.
 
 

10. Організаційна діяльність Госпітальної ради забезпечується головою Госпітальної ради, якщо інше не встановлено внутрішніми організаційними рішеннями Госпітальної ради.

 
11. Формою роботи Госпітальної ради є засідання відповідно до графіку засідань Госпітальної ради. Позачергове засідання може бути проведене за ініціативою третини членів госпітальної ради чи голови Госпітальної ради.
Засідання Госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності – заступник або інший призначений ним (нею) член Госпітальної ради.
Засідання проводиться на визначеній Госпітальною радою території, а в разі, якщо вона не визначена – в населеному пункті за ініціативою того, хто ініціює таке засідання.
Засідання Госпітальної ради вважається правомочним і таким, що відбулося, якщо на ньому присутня більш ніж половина його членів. На засіданні Госпітальної ради можуть бути присутніми з правом одного дорадчого голосу представники Херсонської обласної державної  адміністрації, які є відповідальними за забезпечення виконання повноважень у галузі охорони здоров’я, встановлених статтями 16 та 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Дорадчим голосом вважається можливість брати участь в обговоренні
питань на засіданнях Госпітальної ради без права брати участь у голосуванні.
Перше засідання Госпітальної ради ініціюється Херсонською обласною державною адміністрацією протягом двох тижнів з моменту формування Госпітальної ради.
У разі, якщо перше засідання Госпітальної ради не було ініційоване Херсонською обласною державною адміністрацією в зазначений термін, з відповідною ініціативою може виступити будь-яка місцева рада, сільський, селищний, міський голова, з числа учасників даного госпітального округу.
 

12. Госпітальна рада ухвалює пропозиції для їх затвердження відповідними радами учасників госпітального округу. З питань організації діяльності госпітальної ради, приймає внутрішні організаційні рішення.

Пропозиції та внутрішні організаційні рішення Госпітальної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на її засіданні членів Госпітальної ради. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Член Госпітальної ради, який не підтримує пропозиції та внутрішні організаційні рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 
13. Пропозиції та внутрішні організаційні рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем Госпітальної ради у двох примірниках, один з яких надсилається до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я  Херсонської обласної, державної адміністрації.
У протоколі має бути зазначено:
·        дата, місце та час проведення засідання;
·        прізвище, ім’я, по батькові присутніх;
·        порядок денний і результати обговорення питань порядку денного;
·        питання, винесені на голосування, і підсумки голосування з цих питань;
·        пропозиції та внутрішні організаційні рішення, ухвалені Госпітальною
радою.
Інформація щодо засідання Госпітальної ради публікуються в місцевих засобах масової інформації та на сайті Каховської районної ради.

14. Копії протоколів засідань госпітальної ради, що містять пропозиції до затвердження місцевими радами учасниками госпітального округу, надаються кожному члену госпітальної ради.

Члени Госпітальної ради надають копії відповідних рішень на розгляд місцевій раді, делегатом якої вони виступають.
Місцевим радам учасників госпітального округу рекомендується розглянути рішення госпітальної ради на найближчій  сесії в межах діючого законодавства.
Члени Госпітальної ради інформують Госпітальну раду про результати розгляду її рішень місцевою радою, делегатом якої вони виступають.
 
15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Госпітальної ради забезпечує виконавчий орган місцевої ради центру госпітального округу, а до моменту його визначення – Херсонська обласна державна адміністрація.
 
16. Повноваження членів Госпітальної ради закінчуються у зв’язку із припиненням повноважень місцевої ради відповідної адміністративно - територіальної одиниці, за власною ініціативою члена Госпітальної ради чи
відкликанням члена Госпітальної ради місцевою радою відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
17. З метою аналітичної та технічної підтримки розробки пропозицій та рішень, Госпітальна рада може залучати до своєї діяльності відповідних фахівців, науковців та представників громадськості. Залучення таких фахівців здійснюється безоплатно шляхом залучення таких фахівців на громадських засадах або шляхом оплати їх роботи з місцевих бюджетів рад – учасників госпітального округу, або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.
 
 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
 
Положення про Госпітальну раду округу  схвалюється на засіданні членів Госпітальної ради простою більшістю голосів від складу присутніх членів Госпітальної ради.
Зміни та доповнення до Положення про Госпітальну раду має право вносити будь-який член Госпітальної ради. Запропоновані зміни та доповнення вносяться на засідання Госпітальної ради в письмовому вигляді і надаються для попереднього ознайомлення членам Госпітальної ради не пізніше, ніж за 10 днів до дати розгляду на засіданні.
 
 

 

 

 

Голова Госпітальної ради
Таврійського госпітального округу                                                Т.С.Тертична
 

Надрукувати