header

№ 955 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, який є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району в новій редакції

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ХLVІ  сесії VІІ скликання

 

30.07.2020 № 955

Про   затвердження  Положення
про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти,
який є  об’єктом  спільної
комунальної власності територіальних
громад  Каховського району
в новій редакції

 

 

       Розглянувши листи Каховської райдержадміністрації від 10.06.2020 року  № 01-10-2710/0/20/612-100, від 17.06.2020р. № 2114-01-14/0/20/612-100-2834, у зв’язку з набранням чинності новогоЗакону України «Про повну загальну середню освіту» 18.03.2020р., враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити     Положення   про конкурс на посаду керівника закладу загальної    середньої   освіти, який є   об’єктом  спільної комунальної власності територіальних  громад  Каховського району в новій редакції  згідно додатку.

          2. Рішення  ХХVІ сесії Каховської районної ради VІІ скликання  від 07.06.2018  № 511 «Про   затвердження  Положення  про конкурс на посаду керівника  закладу загальної середньої освіти, який є  об’єктом  спільної  комунальної власності територіальних  громад  Каховського району»  вважати таким, що втратило чинність.

         3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                             Т.С.Тертична

 

 


Додаток
 

до рішення ХLVІ   сесії

Каховської районної ради

VІІ скликання

30.07.2020 № 955

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти,який є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району

( нова редакція)

1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, який є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району (далі – Положення), розроблене з метою забезпечення конкурсного відбору на посади керівників комунальних Закладів освіти у порядку передбаченому статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – Заклад освіти).

3. Каховська районна рада (далі - Засновник) делегує відділу освіти Каховської районної державної  адміністрації Херсонської області (далі – Відділ освіти)  повноваження щодо:

організації та проведення конкурсу на посаду керівника Закладу  освіти відповідно до Положення;

призначення на посаду керівника Закладу  освіти за результатами конкурсу згідно наказу начальника Відділу освіти шляхом укладення контракту;

звільнення з посади керівника Закладу  освіти в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії Відділом освіти відповідно до делегованих йому повноважень Засновником;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із Закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає  Відділ освіти відповідно до делегованих йому повноважень Засновником:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше, ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Закладу освіти;

не пізніше  десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої  освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

упродовж десяти робочих днів з дня коли посада,  стала вакантною.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних сайтах Відділу освіти та  Закладу освіти  наступного робочого дня після  прийняття рішення про проведення конкурсу та  повинне містити:

найменування і місцезнаходження Закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника Закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

7. Для проведення конкурсу Відділ освіти відповідно до делегованих повноважень, формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої входять представники:

засновника – депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування;

 відповідної місцевої державної адміністрації - посадова особа Каховської районної державної адміністрації до функціональної спрямованості, якої належать питання діяльності освіти, Відділу освіти Каховської РДА (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства – професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації, а також фахівців у сфері загальної середньої освіти.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного  з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Відділу освіти протягом наступного робочого дня  з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

8. Для участі у конкурсі подаються  такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

9. Протягом  п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про допущення та /або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Відділу освіти  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - Кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

10. Відділ освіти  організовує та забезпечує ознайомлення Кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти  робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про повну  загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, форма перевірки (письмове чи комп’ютерне), зразок ситуаційного завдання  та критерії їх оцінювання зазначаються у оголошені про проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному  веб-сайті Відділу освіти.

Відділ освіти  зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відео трансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

12. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Відділу освіти.

Загальна тривалість конкурсуне може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

Не підлягає перегляду або затвердженню (погодженню) засновником рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця,  прийняте на підставі, в межах повноважень та у спосіб що передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту».

14. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу  начальник Відділу освіти своїм наказом призначає його на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про  повну загальну середню освіту» (частина третя стаття 19 та стаття 38 Закону).

15. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються  та не можуть бути продовжені  на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки.

Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

16. Конкурсні документи претендентів зберігаються у Відділі освіти  впродовж установленого законодавством України строку.

17. Оголошення про проведення конкурсу, протоколи конкурсної комісії, інформація про результати конкурсу та інші матеріали, пов’язані  з проведенням конкурсу, можуть розміщатися на офіційному веб-сайті Засновника.

18. Контракт регулює трудові та інші відносини між керівником Закладу освіти та Відділом освіти, визначає основні вимоги до діяльності Закладу освіти, виконання яких є обов'язковим для керівника Закладу освіти, та інші умови.

19. Обов’язковими складовими контракту з керівником Закладу освіти є:

- загальні положення, у яких передбачаються загальні обов’язки сторін із питань організації праці й виконання  посадових обов’язків;

- права та обов’язки сторін контракту;

- умови матеріального забезпечення керівника;

- відповідальність сторін;

- порядок внесення змін  і доповнень до контракту та  його припинення;

- термін дії контракту;

- інші умови, не заборонені чинним законодавством.

20. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Керуючий справами районної ради                            О.М.Кононович

 

Надрукувати