header

№ 895 Про програму розвитку вторинної медичної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» на 2020 рік

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХLІІІ сесії VІІ скликання

09.04.2020 № 895

Про програму розвитку вторинної
медичної допомоги в Каховському
районі та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Каховська
центральна районна лікарня Каховської
районної ради» на 2020 рік

 

 

  Розглянувши  листи голови районної державної адміністрації від 25.02.2020 року № 01-14-666/0/20/612-102, від 07.04.2020 р. № 01-14-1359/0/20/612-102  про проект  програми розвитку вторинної медичної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» на 2020 рік  та  відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  25.02.2020 року № 58, від 07.04.2020 р. № 99, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  програму розвитку вторинної медичної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна  лікарня  Каховської  районної  ради, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                            Т.С.Тертична   

 

 

Додаток

до рішення ХLІІІ сесії районної

ради VІІ скликання

09.04.2020 № 895

           

ПРОГРАМА

розвитку вторинної медичної  допомоги  в  Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна

лікарня Каховської районної ради» на 2020 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту

населення районної державної адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

3.

Відповідальний виконавець Програми

Каховська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

4.

Учасники програми

Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

5.

Термін реалізації Програми

 2020 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, всього

26 090,33 тис.грн

1.     Загальна частина

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства.

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» (далі - КНП «Каховська ЦРЛ»). Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення.

Актуальність програми зумовлена необхідністю поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Каховського району, поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників та покращення їх соціального і економічного становища,  забезпечення надання планової та ургентної висококваліфікованої лікувально - діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню.

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із пріоритетних напрямків діяльності КНП «Каховська ЦРЛ» є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих актів України.

Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. Не є виключенням і КНП «Каховська ЦРЛ». Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма – проблема фінансового характеру – нестача коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу унеможливить подальшу роботу КНП «Каховська ЦРЛ», в тому числі роботу з: утримання кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально - технічної бази тощо.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових   інноваційних   методів   лікування,   закупівлі   сучасного   медичного

обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  функціонування  некомерційного комунального підприємства, необхідні кошти для своєчасної оплати праці працівників КНП «Каховська ЦРЛ»; оплати робіт та послуг, в тому числі комунальних; придбання паливо-мастильних матеріалів; придбання медичних, фармацевтичних, господарських та інших матеріалів.

Прийняття Програми фінансової підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування за рахунок додаткової фінансової підтримки, в тому числі з районного та місцевих бюджетів.

3. Мета  Програми

Основною метою створення Програми є  фінансове забезпечення надання у 2020 році вторинної медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення потреб  населення району у загальній, спеціалізованій  та кваліфікованій поліклінічній (консультативно-діагностичній) та стаціонарній медичній допомозі  за профілем,  відповідно до спеціалізації лікувального закладу, здійснення консультативного прийому населення, а також  реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.

4. Основні завдання та стратегічні  напрямки Програми

Основним завданням  програми є надання кваліфікованої поліклінічної, консультативної, діагностичної, стаціонарної  медичної допомоги населенню Каховського району, а саме шляхом:

- впровадження ефективних медичних технологій діагностичного та лікувального процесів, які базуються на даних з доведеною ефективністю;

-  оснащення лікарні сучасним медичним обладнанням, необхідним для використання сучасних медичних технологій;

-  впровадження системи безпеки пацієнтів при перебуванні в закладі охорони здоров’я;

-    удосконалення лікувального процесу;

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;

-  укріплення та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до табелів оснащення;

-   впровадження нових інноваційних методів лікування;

- організації відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають   третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності;

-  підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів.

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування.

5. Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів державного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів;

- коштів районного бюджету та інших місцевих бюджетів;

- коштів, отриманих від Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

- коштів, отриманих від надання підприємством платних послуг;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП «Каховська ЦРЛ» на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки наведені в додатку 1 до Програми.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП «Каховська ЦРЛ» до районної державної адміністрації.

6. Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування населення;

покращенню якості та ефективності надання лікувально - профілактичної допомоги;

зниженню рівня захворюваності та смертності населення;

 покращенню матеріально-технічної бази підприємства;

 підвищенню укомплектованості закладу кваліфікованими медичними кадрами;

забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення заборгованості підприємства

підвищенню конкурентноспроможності закладу в госпітальному окрузі.

7. Прикінцеві положення

 Програма визначає основні проблеми, мету, завдання, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення та очікувані результати діяльності КНП «Каховська ЦРЛ».

 Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, зміни потреб та фінансових можливостей громади.

Програма розрахована на 1 рік, має завдання, які направлені на виконання визначених заходів адаптованих до рівня потреб та можливостей району.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці підприємства та органів місцевого самоврядування.

 

 

Керуючий справами районної ради                                        О.М.Кононович                            

                                            

Додаток 1

до Програми         

 

Напрямки діяльності та заходи  Програми розвитку вторинної медичної  допомоги  в  Каховському районі  та підтримки комунального некомерційного підприємства Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» на 2020 рік

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Джерела фінансування

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Забезпечення життєдіяльності лікарні за рахунок медичної субвенції

1

Виплата заробітної плати, обов’язкових доплат та нарахування на заробітну плату,

придбання медикаментів та виробів медичного призначення

- виплата заробітної плати, обов’язкових доплат та нарахування на заробітну плату

- медикаменти, перев’язувальні матеріали та вироби медичного призначення

- придбання меблів, електротоварів,  іншого інвентарю для лікарні

Районний бюджет

бюджет м.Каховка

бюджет Тавричанської ОТГ

бюджет Зеленопідської ОТГ

бюджет Роздольненської ОТГ

бюджет

Любимівської ОТГ

2020 рік

2701,0

7261,6

775,1

792,2

587,9

1353,8

Покращення медичної допомоги за рахунок залишків субвенції

2.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

- стоматустановка, рентгенапарат дентальний, бронхоскоп, монітор пацієнта, кисневий концентратор    2 шт, насос шприцевий дозатор 3 шт.;

 

- відеогістероскоп, відегастроскоп, відеоколоноскоп;

 

- лапароскопічна стійка

 

 

- ендомат, монітор пацієнта, ЕКГ апарат;

 

- лапароскопічна стійка;         

                                            - лапароскопічна стійка;

Районний бюджет

 

бюджет м.Каховка

бюджет Тавричанської ОТГ

бюджет Зеленопідської ОТГ

бюджет Роздольненської ОТГ

бюджет

Любимівської ОТГ

2020 рік

861,009

  

 

 

 

 

 

2718,137

         

 

 

281,456

       

 

 

287,8

    211,576

  

 

 

498,8

                                               Витрати за рахунок коштів місцевих бюджетів

3

Забезпечення  поточної діяльності підприємства

-  оплата комунальних послуг, енергоносіїв, інших поточних видатків  та медичного обладнання (фетальний монітор з регістрацією графіку, апарат наркознодихальний)

Районний бюджет

бюджет м.Каховка

бюджет Тавричанської ОТГ

бюджет Зеленопідської ОТГ

бюджет Роздольненської ОТГ

бюджет

Любимівської ОТГ

обласний бюджет

2020 рік

2590,0

3160,0

435,2

-

-

302,1

600,0

Заходи пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19

4

Придбання  виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів

- медичні маски,  медичні рукавички, антисептики, дезінфекційні засоби, тощо

Районний бюджет

бюджет

Любимівської ОТГ

2020 рік

250,0

 

 

60,0

Забезпечення життєдіяльності лікарні за рахунок субвенції на підтримку окремих заходів   у системі охорони здоров’я

5

Виплата заробітної плати, обов’язкових доплат та нарахування на заробітну плату

- виплата заробітної плати, обов’язкових доплат та нарахування на заробітну плату

Обласний бюджет

2020 рік

362,652

                                                                    ВСЬОГО                                                                 26090,33

                 

Керуючий справами районної ради                                                              О.М.Кононович                              

 

Надрукувати