header

№ 635 Про зміни до Статуту та структури комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради»

 trizub
УКРАЇНА
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                       
РІШЕННЯ
ХХХІІ  сесії VІІ скликання
 25.01.2019 р. № 635
 
Про зміни до  Статуту та структури
комунального некомерційного
підприємства «Каховський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги 
Каховської районної ради» 

 

 

У зв’язку з  набранням чинності 01.01.2019 року  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», розглянувши лист Каховської районної державної адміністрації від 26.12.2018р. № 01-15-3319/0/18/612-102, лист КНП «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» від 28.12.2018р. №1049/1, заяву Антоненка О.А. від 24.01.2019 року,  враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» (далі – Статут), затвердженого рішенням  ХVІ  сесії Каховської районної ради VII скликання від 07.06.18 року р. №510, а саме :
1.1.По всьому тексту Статуту слова «головний лікар» замінити словами «директор» у відповідних відмінках.
1.2. Пункти 8.1. – 8.2. розділу 8. «Управління Підприємством»  Статуту викласти  в наступній редакції: 
«8.1. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень Засновник та Директор Підприємства.
    Каховська районна державна адміністрації приймає участь в управлінні Підприємством в межах повноважень, делегованих їй Засновником.
Поточне (оперативне) управління Підприємством, в т.ч. фінансово – господарське управління,  здійснює Директор Підприємства (далі – Керівник).
Управління медичною сферою Лікарні, в т.ч. щодо якості надання медичних послуг, здійснює медичний директор.
8.2.  Порядок прийому та звільнення Керівника ( Директора)  та медичного директора :
8.2.1. Керівник Підприємства  призначається на посаду  на конкурсній основі за рішенням сесії районної ради з наступним укладенням   контракту між ним та головою районної ради на строк від трьох до п’яти років з врахуванням пропозицій Госпітальної ради, затверджених учасниками госпітального округу (за наявності таких пропозицій).
    Керівник Підприємства повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.
8.2.2. Строк найму, права, обов’язки, відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
8.2.3.Проведення конкурсу на зайняття посади Керівника та  укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством та рішенням Засновника.
8.2.4. Контракт припиняє свою дію із закінченням строку, на який його було укладено, без прийняття окремого рішення щодо цього. Контракт може бути продовжено в порядку згідно чинного законодавства України.
8.2.5. Керівника може бути звільнено достроково за рішенням сесії районної ради, а в міжсесійний період – за розпорядженням голови районної ради з послідуючим його затвердженням на сесії, з підстав, передбачених законодавством або контрактом. Звільнення Директора тягне за собою автоматичне припинення (розірвання)  контракту без укладення додаткових угод.
8.2.6. Медичний директор призначається на посаду наказом Керівника Підприємства  за погодженням з головою районної ради на підставі подання  Керівника, яке містить інформацію щодо кваліфікаційних характеристик кандидатури на посаду медичного директора, його трудову діяльність, досягнення тощо.
Звільняється  медичний директор  наказом Керівника з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством, за погодженням голови районної ради.»
1.3. Пункт 8.3. доповнити  підпунктами 8.3.7. – 8.3.9 наступного змісту:   «8.3.7. Затверджує примірну структуру та граничну чисельність підприємства;
8.3.8.  Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Керівника згідно чинного законодавства та рішень сесії;
8.3.9. В межах своєї компетенції може фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.»
1.4. Пункт 8.5. доповнити підпунктами 8.5.19 – 8.5.22 наступного змісту:          «8.5.19. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.
8.5.20. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.
8.5.21. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу.
8.5.22.  Укладає будь-які договори згідно чинного законодавства.»
1.5. Пункт 8.6. доповнити абзацами 2-3 наступного змісту:  «Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
    За рішенням Засновника може бути утворена Спостережна рада в порядку згідно чинного законодавства.»
1.6. Пункт 8.9. викласти у наступній редакції: « 8.9. Медичний директор Підприємства: 8.9.1. Здійснює керівництво Підприємством у порядку делегованих йому Керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України.
8.9.2. У разі відсутності Керівника виконує його обов'язки.
8.9.3. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8.9.4. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини.
8.9.5. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я.
8.9.6. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.
8.9.7. У разі відсутності Керівника та медичного директора або неможливості цих осіб виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками відповідно до розпорядження голови Каховської районної ради.»
2. У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Статут в новій редакції (додається).
3. Уповноважити керівника комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» Антоненка Олександра Андрійовича підписати Статут у новій редакції та вчинити дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.
4. Внести зміни до примірної структуру та граничної чисельності  комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради», викласти та затвердити її у новій редакції згідно додатку.
5.  Перевести Антоненка Олександра Андрійовича з посади головного лікаря  комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на посаду директора  вище зазначеного підприємства з 01.02.2019 року на  період  до закінчення дії  його контракту від 02.06.2014 року № 15 (зі змінами) на підставі п. 2  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»».
6. Оплату праці Антоненку О.А. здійснювати відповідно до рішення ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 20.12.2018р. № 613 «Про затвердження Положення про оплату праці, умови, диференційовані показники та розміри преміювання  керівників комунальних підприємств, засновником яких є Каховська районна рада» та умов контракту.
7. Доручити голові районної ради Тертичній Т.С. внести відповідні зміни до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» № 15 від 02.06.2014 року з врахуванням змін до статуту  вище зазначеного підприємства.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

 

 
Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ХХХІІ сесії
Каховської районної ради  VII  скликання
25.01.2019р. № 635
СТАТУТ
Комунального некомерційного  підприємства
«Каховський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги
Каховської районної ради»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство « Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради»(надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням XXVI сесії Каховської районної ради VIІ скликання від 07.06.2018 року № 510  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я  Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги у комунальне некомерційне підприємство.
 Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад Каховського району в особі Каховської районної ради Херсонської  областi (надалі – Засновник). Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
1.3. Підприємство створене на базі майна, що є спільною власністю територіальних громад Каховського району.
1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Каховська районна рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
1.5.Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Каховський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Каховської районної ради»;
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Каховський РЦПМСД».
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 74800 Херсонська область,місто Каховка вулиця Михайла Жука, будинок 36.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Каховського району і міста Каховка, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
3.2.2. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
3.2.3. Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
3.2.4. Проведення профілактичних щеплень; планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
3.2.5. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя; взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
3.2.6. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
3.2.7. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
3.2.8. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
3.2.9.  Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
3.2.10. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
3.2.11. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
3.2.12. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
3.2.13. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Каховському районі і місті Каховка та шляхів їх вирішення;
3.2.14. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;
3.2.15. Забезпечення готовності підрозділів Підприємства до роботи в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;
3.2.16. Проведення підготовки лікарів-інтернів для підрозділів Підприємства;
3.2.17. Медична практика;
3.2.18. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
3.2.19. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
3.2.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
3.2.21. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
3.2.22. Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
3.2.23. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
3.2.24. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
3.2.25. Надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
3.2.26. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
3.2.27. Надання будь-яких послуг за договірними умовами іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну  допомогу на території Каховського району і міста Каховка;
3.2.28. Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
3.2.29. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
 3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад Каховського району на праві оперативного управління.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.8. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.
4.10. Підприємство має право самостійно встановлювати форми і системи оплати праці відповідно до чинного законодавства.
4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
4.12. Підприємству забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.13. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  цим Статутом.
5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
5.1. Підприємство має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг і медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені йому на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації. Зазначені послуги Підприємство може надавати з використанням як власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, так і шляхом залучення до їх надання на договірній основі людських та матеріально-технічних ресурсів інших юридичних і фізичних осіб.
5.2. Єдиною підставою для отримання медичних послуг, що надаються Підприємством, є стан здоров'я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Заклад не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами Каховського району і міста Каховка Херсонської області чи з огляду на інші, не пов'язані зі станом здоров'я обставини.
5.3. Доступ пацієнтів до послуг, що надаються Підприємством, регулюється загальною чергою, що визначається часом звернення. В невідкладних випадках черговість доступу до медичних послуг, що надаються Підприємством, регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеня загрози життю та здоров'ю конкретної особи. Поза чергою доступ до послуг Підприємства отримують особи, які згідно з чинний законодавством мають право на позачергове медичне обслуговування в державних та комунальних закладах охорони здоров'я.
5.4. Надання безоплатних медичних послуг вдома здійснюється лише у разі, коли пацієнт, який звернувся за одержанням таких послуг, за станом здоров'я чи з іншої поважної причини не може прибути до кабінету обраного лікаря загальної практики /сімейної медицини(ЛЗП/СМ) чи іншого медичного працівника,якого надає Підприємство.
5.5. При наданні медичних послуг Підприємство зобов'язане забезпечувати дотримання відповідних, пов'язаних з наданням медичної допомоги, особистих прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості медичної допомоги, клінічних протоколів та керівництв і вимог  санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
6.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись  закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
6.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
6.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству  Засновником.
6.3.2. Кошти місцевих бюджетів (Бюджетні кошти);
6.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
6.3.4. Цільові кошти;
6.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
6.3.6. Кредити банків;
6.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
6.3.8. Майно та кошти, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
6.3.9. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
6.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
6.3.11. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Статутний капітал Підприємства становить: 2500000 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень.
6.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
6.6. Підприємство має право, за згодою Засновника, надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.7.Укладати договори на закупівлю медичних послуг у межах:
отриманого державного замовлення, бюджетної програми та відповідно до
чинного законодавства, у тому числі у таких суб'єктів:
- у лікарів, що мають відповідну ліцензію на здійснення медичної практики з загальної практики / сімейної медицини (далі — приватні ЛЗП / СМ);
- у лікарів-спеціалістів, що мають відповідну ліцензію на здійснення
медичної практики (хірургія, гінекологія, офтальмологія, оториноларингологія, неврологія, психіатрія або психологія та інші.);
- у надавачів послуг з проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції Підприємства, але для їх виконання у Підприємства відсутні умови.
6.8.У разі закупівлі послуг Підприємством у приватних ЛЗП / СМ та лікарів - спеціалістів Підприємство може надавати їм в оренду приміщення, обладнання та інвентар, необхідні для надання зазначених послуг.
6.9. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
6.10. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
7.1. Підприємство має право:
7.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
7.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
7.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
7.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.
7.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
7.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
7.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
7.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
7.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.
7.1.10. Обирати форми і системи оплати праці, встановлювати  працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно чинного законодавства.
7.2. Обов’язки Підприємства:
7.2.1. Неухильно дотримуватися у  своїй діяльності Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
7.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
7.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
7.2.4. Подавати на затвердження Засновнику проект фінансового плану Підприємства та проект змін до Статуту Підприємства.
7.2.5. Визначати та затверджувати  організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці. 
7.2.6. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі  охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Каховському районі та м. Каховка.
7.2.7. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
7.2.8. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
7.2.9. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
7.2.10. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
8.1. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень Засновник та Директор Підприємства.
Каховська районна державна адміністрації приймає участь в управлінні Підприємством в межах повноважень, делегованих їй Засновником.
Поточне (оперативне) управління Підприємством, в т.ч. фінансово – господарське управління,  здійснює Директор Підприємства (далі – Керівник).
8.2.  Порядок прийому та звільнення Керівника ( Директора) та медичного директора :
8.2.1. Керівник Підприємства  призначається на посаду  на конкурсній основі за рішенням сесії районної ради з наступним укладенням   контракту між ним та головою районної ради на строк від трьох до п’яти років з врахуванням пропозицій Госпітальної ради, затверджених учасниками госпітального округу (за наявності таких пропозицій).
    Керівник Підприємства повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.
8.2.2. Строк найму, права, обов’язки, відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
8.2.3.Проведення конкурсу на зайняття посади Керівника та  укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством та рішенням Засновника.
8.2.4. Контракт припиняє свою дію із закінченням строку, на який його було укладено, без прийняття окремого рішення щодо цього. Контракт може бути продовжено лише за рішенням районної ради.
8.2.5. Керівника може бути звільнено достроково за рішенням сесії районної ради, а в міжсесійний період – за розпорядженням голови районної ради з послідуючим його затвердженням на сесії, з підстав, передбачених законодавством або контрактом. Звільнення Директора тягне за собою автоматичне припинення (розірвання)  контракту без укладення додаткових угод.
8.2.6. Медичний директор призначається на посаду наказом Керівника Підприємства  за погодженням з головою районної ради на підставі подання  Керівника, яке містить інформацію щодо кваліфікаційних характеристик кандидатури на посаду медичного директора, його трудову діяльність, досягнення тощо.
Звільняється  медичний директор  наказом Керівника з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством, за погодженням голови районної ради.
8.3. Засновник (Власник):
8.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
8.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
8.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
8.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
8.3.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є  спільною власністю територіальних громад Каховського району;
8.3.6. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс,передавальний акт;
8.3.7. Затверджує примірну структуру та граничну чисельність підприємства;
8.3.8.  Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Керівника згідно чинного законодавства та рішень сесії;
8.3.9. В межах своєї компетенції може фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.
8.4. Каховська районна державна адміністрація  може укладати з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.
8.5. Директор Підприємства:
8.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
8.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
8.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
8.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого Підприємству майна спільної власності територіальних громад Каховського району  і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
8.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна спільної власності територіальних громад Каховського району.
8.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
8.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
8.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
8.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
8.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
8.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
8.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
8.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
8.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
8.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
8.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер.
8.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
8.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором  Підприємства;
8.5.19. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.
8.5.20. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.
8.5.21. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу.
8.5.22.  Укладає будь-які договори згідно чинного законодавства.
8.6. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом Директора.
Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
За рішенням Засновника може бути утворена Спостережна рада в порядку згідно чинного законодавства.
8.7. Дорадчо-консультативним органом керівника, є Медична Рада. Регламент діяльності Медичної Ради затверджується Директором Підприємства.
8.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
8.9. Медичний директор Підприємства:
8.9.1. Здійснює керівництво Підприємством у порядку делегованих йому Керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України.
8.9.2. У разі відсутності Керівника виконує його обов'язки.
8.9.3. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8.9.4. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини.
8.9.5. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я.
8.9.6. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.
8.9.7. У разі відсутності Керівника та медичного директора або неможливості цих осіб виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками відповідно до розпорядження голови Каховської районної ради.
9. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Структура Підприємства включає:
9.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.
9.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
9.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи : амбулаторії загальної практики сімейної медицини; фельдшерсько-акушерські пункти; фельдшерські пункти; клініко-діагностична лабораторія; денний стаціонар; медичні пункти.
9.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем  Підприємства.
9.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Головним лікарем  .
9.4. Штатну чисельність Підприємства Директор  визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
10.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально - культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
10.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор  Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
10.5. Право укладання колективного договору надається Директору  Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора  Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
10.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
10.9. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
11. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.
11.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.
11.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
11.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.
11.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
12.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
12.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
12.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
13.1. Статут Підприємства затверджується Засновником.
Зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:
                  -   Голови районної ради;
-    Президії, постійних комісій районної ради;
-    Голови районної державної адміністрації;
-   Директора Підприємства.
13.2. Зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту державної  реєстрації  та  внесення   відповідного   запису  про   це  до Єдиного державного реєстру.
   
13.3. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами чинного законодавства.

Керівник                                                                                        О.А.Антоненко

 

25.01.19.1

 

Надрукувати