header

№ 400 Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості пакету акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» та затвердження проекту плану приватизації пакету акцій

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХІ  сесії VІІ скликання
                                                                         
                           
від  21.12.2017р. № 400

 

Про  затвердження звіту про незалежну
оцінку вартості пакету акцій ПрАТ
«Каховський дитячий оздоровчий табір
«Лісова казка» та затвердження проекту
плану  приватизації пакету акцій

 

 

            На  виконання  рішення VIII сесії Каховської районної ради VII скликання від 18.08.2016р. № 115 «Про приватизацію пакета акцій», на підставі протоколу засідання комісії з приватизації пакета акцій від 21.11.2017р., розглянувши проект плану приватизації пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір  «Лісова казка», звіт про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288901 шт., що складає 25% статутного капіталу ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір  «Лісова казка» та рецензію на цей звіт,  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, керуючись ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного майна», п. 20-22 Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003р. №1891 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. №1033), статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт  про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній раді.  
2. Затвердити проект плану приватизації  пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка», що належить до спільної власності територіальних громад Каховського району ( додається).
3. Доручити голові Каховської районної ради Тертичній  Т.С. вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства щодо реалізації плану приватизації пакету акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка», а також уповноважити її на здійснення будь-яких інших дій, передбачених діючим законодавством, з метою завершення процесу приватизації вище зазначеного об’єкту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

 

Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична
         

 

 

 

ПРОЕКТ  ПЛАНУ  ПРИВАТИЗАЦІЇ
пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка»,
що належить до спільної власності територіальних громад Каховського району
Вступ
         У спільній власності територіальних громад Каховського району знаходиться пакет акцій   Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» ( далі – ПрАТ «КДОТ «Лісова казка»). Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження акціями згідно абзацу 7 статті 1 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює  Каховська районна рада.
          Рішенням VIII сесії районної ради VII скликання від 18 серпня 2016 року   «Про приватизацію пакета акцій»   Каховською  районною радою було визнано пакет акцій ПрАТ «КДОТ «Лісова казка» об’єктом приватизації. У відповідності до вимог статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна» та вище зазначеного рішення районної ради розпорядженням голови районної ради від 16.09.2016 року № 86  було створено комісію з приватизації, на яку покладено завдання щодо складання проекту плану приватизації у відповідності до вимог чинного законодавства та подання його на розгляд сесії районної ради для затвердження.
Розділ  1.  Інформація про об’єкт приватизації.
    1.1. Назва об’єкта приватизації – пакет акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».
         1.2. Розмір пакета акцій - 288901 шт. (25,0001%).
    1.3. Орган, за рішенням якого здійснюється приватизація об’єкта,(орган приватизації)  -  Каховська районна рада Херсонської області.
    1.4. Мета проведення приватизації –  поповнення районного бюджету.
Розділ 2. Строки та способи приватизації.
  2.1. Строк приватизації – до 18.08.2018 року.
         2.2. Спосіб приватизації  - надання переважного права акціонерам на придбання акцій у порядку, передбаченому  частиною 2 статті 18-5 Закону України «Про приватизацію державного майна», статтею 7 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі пунктів  11.7 – 11.9 Статуту Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» (нова редакція) ( далі – товариство).
   Зокрема, Законом України «Про приватизацію державного майна» встановлено, що  акціонери (учасники) товариства мають переважне право на викуп пакета акцій такого товариства, що продається органом приватизації в процесі приватизації, за ціною та на умовах, запропонованих органом приватизації.
    Переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток), що продаються органом приватизації, діє протягом двох місяців з дня надходження до товариства повідомлення органу приватизації про намір продати пакет акцій (частку), якщо менший строк не передбачено установчими документами товариства.
         Повідомлення акціонерів (учасників) товариства здійснюється товариством згідно із законодавством.
         У разі надання декількома акціонерами (учасниками) згоди на використання переважного права на викуп пакета акцій (частки) розмір пакета акцій (частки), який набувається кожним з акціонерів (учасників), визначається відповідно до установчих документів пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства або у погодженому між ними розмірі.
         Строк дії переважного права припиняється у разі, якщо до його закінчення від усіх акціонерів (учасників) товариства надійшли заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю пакета акцій (частки).
         Якщо акціонери (учасники) товариства не використали переважне право на придбання всіх акцій (часток) такого товариства, що запропоновані органом приватизації для продажу, протягом встановленого строку, пакет акцій (частка) цього товариства може бути проданий на аукціоні, за конкурсом.
         У разі якщо пакет акцій (частка), що пропонувалися для продажу на аукціоні (конкурсі), не продано, орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни, на аукціоні без оголошення ціни.
Розділ. 3. Початкова ціна об’єкта приватизації.
         3.1. Початкова ціна визначається з урахуванням незалежної  оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, визначеним на конкурсних засадах  у відповідності до  чинного законодавства.
                   Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій від 22 травня 2017р. переможцем було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш Експерт +».
           На підставі договору про проведення незалежної оцінки  вище зазначеним суб’єктом оціночної діяльності подано звіт про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній раді ( далі – звіт) та рецензію на звіт (додаються).
         Згідно із звітом ринкова вартість об’єкту оцінки – пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній раді, становить (без урахування ПДВ) : 80 892,28 (вісімдесят тисяч вісімсот дев’яності дві) грн. 28 коп.
         Ринкова вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» в пакеті, що належить Каховській районній раді становить (без урахування ПДВ) : 0 ( нуль) грн. 28 коп.
               
           Враховуючи вище викладене початкова ціна об’єкта приватизації -   пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» у кількості 288 901 шт. ( 25 %) становить  80 892,28 (вісімдесят тисяч вісімсот дев’яності дві) грн. 28 коп.
Розділ. 4 . Рекомендовані форми платежу.
                   4.1. Рекомендована форма платежу – безготівкове перерахування в місцевий бюджет Каховського району.
Розділ. 5.  Особливі  вимоги  приватизації  об’єкта .
          5.1. Недопущення руйнування єдиних майнових комплексів, циклів, технологій. 
 

 

 
 
 
 
Голова  комісії з приватизації                                                     В.І.Любак
 

Друк