header

№ 249 Про затвердження районної програми інформатизації

trizub
УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
ХVІ сесії VІІ скликання
                           

від  02.06.2017р. № 249

 

Про   затвердження  районної

програми інформатизації

 

         Розглянувши клопотання голови Каховської районної державної адміністрації від 27.03.2017 року № 02-01-15/329 та розпорядження  голови райдержадміністрації від 06.03.2017 року № 99 «Про проект районної програми інформатизації», враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  районну програму інформатизації згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

 

Додаток

до рішення ХVІ сесії

Каховської районної ради VII скликання

від  02.06.2017р. № 245

                           

 

Районна програма інформатизації

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

Громадська рада при районній державній адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, громадська рада при райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства

7.

Терміни реалізації програми

безстрокова

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

Визначається щорічно

у тому числі бюджетних коштів

Визначається щорічно

з них коштів районного бюджету

Визначається щорічно

10.

Основні джерела фінансування програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету

        Районна програма інформатизації (далі - Програма) розроблена відповідно до таких законодавчих та нормативно-правових актів:

- Законів України «Про інформацію», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»,«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про друковані засоби масової інформації», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»;

         - Указів Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», від 01 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»,від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»; 

         - постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 24 лютого 2003 року № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»,від 05 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»(зі змінами).

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.

1. Розвиток інформаційного простору Каховського району.

        ХХІ сторіччя характеризується переходом людства до постіндустріального або інформаційного суспільства («суспільство знань»), яке є новим щаблем соціально-економічного розвитку, де знання й інформаційно-комунікаційні технології стрімко змінюють характер життя.

         Уперше в історії розвитку цивілізації саме інформаційно-комунікаційні технології стають важелями впливу на фінансово-економічні та політичні процеси і починають формувати наукові, освітні, поведінкові та загалом світоглядні стандарти. 

         Необхідно усвідомити, що сьогодні кожне суспільство є або споживачем нав’язаних інформаційних уявлень, або творцем власного інформаційного всесвіту, який неодмінно стає реальністю для інших співтовариств. Інструмент при цьому один - інформаційно-комунікаційні технології.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється через офіційний веб сайт райдержадміністрації або засобами   масової   інформації   шляхом   одержання,   збирання,   створення поширення і використання інформації.

2.Розвиток громадянського суспільства.

Одна з найважливіших умов становлення України, як демократичної, правової і соціальної держави - розвиток громадянського суспільства. Затвердження програми зумовлено необхідністю створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, застосування та поширення різних форм участі жителів району в управлінні державними справами та справами територіальних громад, налагодження дієвої взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.

        Не дивлячись на те, що організації громадянського суспільства, волонтерського руху в районі за останні роки засвідчили свою активність все ж існує низка суттєвих проблем, які потребують вирішення через вжиття відповідних заходів з боку органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування.

Насамперед, це стосується питань нерівномірної громадської активності, інституційної спроможності існуючих різноманітних організацій громадянського суспільства, формалізованого і безсистемного підходу у використання різноманітних форм залучення громадськості до формування та впровадження державної політики, вирішення питань місцевого значення, фінансової підтримки соціально важливої діяльності об’єднань громадян, координації заходів з розбудови інститутів громадянського суспільства.

Виконання заходів Програми повинно забезпечувати розвиток демократичного, громадянського суспільства, участь в управлінні державними справами та дієвого контролю громадян за діяльністю державної влади в районі.

У програмі під громадянським суспільством розуміється організації громадянського суспільства (легалізовані у встановленому законом форматі та ініціативні групи), що діють у сфері просування локальної демократії, ідей захисту та промоції прав людини, протидії дискримінації, надання соціальних послуг населенню та сталого місцевого розвитку (сукупність недержавних організацій, які представляють інтереси громадян).

ІI. Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є створення в Каховському районі досконалого інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній сфері, створення в районі належних умов для організації всебічного висвітлення діяльності Каховської районної державної адміністрації та  сприятливих умов для всебічного розвитку громадянського суспільства,  налагодження соціального партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

Основні завдання Програми:

- забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів виконавчої влади    у    соціальній,    економічній,    правовій,    екологічній    та    інших найважливіших сферах життя;

-   задоволення   інформаційних   потреб   громадян,   юридичних   осіб, органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних  інтересів;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам, державним органам гарантованого доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжетнічній, міжнародній та інших сферах;

         -  забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів виконавчої влади;                                

         - формування регіональної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства;

         - розвиток інформаційної інфраструктури (технологій зв’язку і комунікацій) шляхом реалізації комплексу взаємопов'язаних проектів з пріоритетних напрямів побудови інформаційного суспільства;

- розв`язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя;

- посилення взаємодії районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних рад та громадянських організацій;

- забезпечення широкого інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

- забезпечення вивчення громадської думки;

- забезпечення публічності і відкритості у діяльності районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищної рад.

ІІІ. Заходи щодо реалізації  Програми та їх фінансове забезпечення.

Основні заходи щодо реалізації Програми та обсяги їх фінансового забезпечення визначено у додатку.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, обсяги фінансування затверджуються щорічно при затверджені районного бюджету, або при внесені змін до нього.

Заходи щодо реалізації районної Програми та обсяги їх фінансування затверджуються щорічно.

Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити районну державну адміністрацію.

ІV. Очікувані результати від виконання Програми.

Програма має комплексний інноваційний характер і спрямована на активізацію впровадження інформаційних технологій і систем зв’язку у державне управління та системи забезпечення життєдіяльності громадян, сприятиме переходу району на якісно новий рівень розвитку; активізацію діяльності організацій громадянського суспільства, нормалізації стосунків органів влади та організацій громадянського суспільства

Слід врахувати, що роль чинників економічного розвитку (енергії, праці, капіталу тощо) поступово зменшується одночасно із зростанням ролі нематеріальних інвестицій - наукових знань та інформації у складній комбінації із системою освіти, професійною підготовкою фахівців, стилем управління, маркетингом інновацій та сферою формування правової свідомості громадян.

         Реалізація Програми сприятиме соціально-економічним зрушенням, зростанню авторитету району, створенню іміджу Каховщини як території, де завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям запроваджуються процеси формування інформаційного всесвіту, який моделює реальність інших світових співтовариств.

Виконання Програми дасть змогу:

- задовольнити запити мешканців району на правдиву інформацію;

- сприятиме залученню широкого кола журналістів до підготовки позитивних новин про перспективи розвитку, реформи, які проводяться в державі та спрямовані на нову якість життя, нову якість суспільства;

- забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;

- поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;

- підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення району;

- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, міста, області і країни;

-  подальше    забезпечення    відкритості    у    діяльності    органів    місцевої виконавчої влади;

-   забезпечення участі членів територіальних громад в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів районної влади;

-  забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району з отримання   необхідної   інформації  стосовно   діяльності   місцевих   органів влади;

- покращити рівень прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, якість публічних консультацій при прийнятті управлінських рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- застосувати на рівні територіальних громад дієві та ефективні процедури участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

Керуючий справами районної ради                                             В.І.Любак

         Додаток

                                                                                                                                 до Програми                         

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми інформатизації у 2017 році

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконан-ня

Обсяг фінансу-вання

1

2

3

4

5

І.Розвиток інформаційного простору Каховського району

1.1.

Координація в консультативній формі дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, друкованих та електронних ЗМІ, громадських організацій, та громадськості для розвитку та розширення інформаційного простору, а також сприяння демократичним процесам у сфері інформування  про соціально вважливі заходи, які здійснюються місцевими органами влади

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 (далі РДА), структурні підрозділи РДА

Постійно

-

1.2

Проведення зустрічей, інтерв’ю, консультацій у форматі засідань за «круглим столом» з представниками засобів масової інформації з метою надання інформації щодо діяльності райдержадміністрації, різні аспекти життя району в цілому та конкретних галузях зокрема, виконання програм, заходів, роз’яснення норм чинного законодавства тощо для можливого подальшого висвітлення інформації в ЗМІ

Постійно

-

1.3.

Забезпечення оперативного інформування населення району про діяльність керівництва країни, щодо стратегії розвитку України в цілому та району зокрема,  запровадження реформ (як на рівні країни, так і на рівні району), соціально-економічного та суспільно-політичного життя, ходу реалізації державних та районних програм через офіційний веб сайт райдержадміністрації, мережу Інтернет, друковані, електронні засоби масової інформації різних форм власності відповідно до укладених договорів

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, структурні підрозділи РДА

Постійно

-

1.4.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів (патріотичного, спортивного, соціального, енергоефективності та енергозбереження, військово-патріотичного, інформаційної безпеки, проведення реформ тощо) на сторінках місцевих засобів масової інформації

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Постійно

-

1.5.

Модернізаціїя та підтримка офіційного сайту  районної державної адміністрації з метою приведення його у відповідність із сучасними стандартами інформаційного маркетингу,  а також забезпечення адаптації сайту до потреб користувачів з обмеженими можливостями. Створення та забезпечення обслуговування мобільної версії сайту райдержадміністрації. Популяризація офіційного сайту РДА шляхом організації вільного Wi-Fi-доступу

Сектор інформаційних технологій апарату РДА

2017

10 000

1.6.

Забезпечення виготовлення друкованої, поліграфічної продукції  з соціально значущих питань, звернень керівництва району з нагоди державних свят та визначних подій тощо (банери, біл- борди, листівки, плакати, соціальної реклами)

Розповсюдження їх серед населення, розміщення у друкованих виданнях, на об’єктах зовнішньої реклами (біл-борди, інформаційні дошки тощо) в закладах соціальної сфери, транспорті

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, структурні підрозділи РДА

2017

10 000

1.7.

Формування у інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Каховського району шляхом забезпечення виготовлення різноманітної рекламно-презентаційної продукції, спрямованої на створення позитивного іміджу  та презентації району щодо туристичних, інвестиційних та інших можливостей;

розміщення їх ї на об’єктах зовнішньої реклами, мережі Інтернет тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, відділ культури РДА, сектор економічного розвитку та торгівлі РДА

2017

15 000

1.8

Популяризація української книги шляхом проведення книжкових виставок, презентації книжок, виставково-ярмаркових заходів, інших тематичних заходів. Сприяння в організації розповсюдження вітчизняної книжкової продукції.

Відділ культури РДА

Постійно

-

1.9

Сприяння випуску українських видань місцевих авторів, які зображують місце і роль держави у творенні економічного, наукового, духовного потенціалу, розповідають про відомих сучасників, популяризують працю та патріотизм

Відділи РДА: культури, освіти, організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Постійно

-

1.10

Участь у пілотному проекті «Радіо громад» на території області  з метою збільшення кількості місцевих радіо мовників

Виконкоми місцевих рад

Постійно

-

Всього за розділом

2017

35 000

ІІ. Розвиток громадянського суспільства

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

2.1

Створення бази даних існуючих та реально активно працюючих організацій громадянського суспільства за видами і напрямками діяльності

Громадська рада при райдержадміністрації за інформаційної підтримки райдержадміністрації, структурні підрозділи РДА

Постійно

-

2.2

Забезпечення щорічного розгляду на засіданнях колегій райдержадміністрації, нарад, засіданнях громадської ради,  виконкомів місцевих рад питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, виконкоми сільських, селищної рад

Щороку

-

2.3

Проведення публічних звітів про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Щороку

-

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної  політики, вирішення питань місцевого значення

2.4

Проведення консультації з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, відповідно до порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Щороку

-

2.5

Залучати представників громадських  організацій до участі у засіданнях колегій районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищної рад, постійних комісій районної ради з розгляду питань, пов’язаних з інтересами працюючих і захистом трудових прав громадян

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Постійно

-

2.6

Проводити щорічні публічні обговорення програми економічного, соціального та культурного розвитку району; бюджету району

Структурні підрозділи РДА: сектор економічного розвитку та торгівлі , фінансове управління

Щороку

-

2.7

Сприяння інститутам громадянського суспільства та громадській раді при райдержадміністрації у проведенні громадської та антикорупційної експертизи діяльності органів виконавчої влади, відповідно до порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

-

2.8

Сприяння роботі громадської ради при райдержадміністрації, залучення до роботи комісій, оргкомітетів, інших консультативно-дорадчих органів представників інститутів громадянського суспільства

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

-

2.9

Проводити єдині дні інформування населення району з питань історії, сучасного стану та перспектив розбудови громадянського суспільства в країні та районі тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, виконкоми місцевих рад

Щороку

-

2.10

Здійснення заходів правової освіти громадян, спрямованих на сприяння розвитку громадянського суспільства, популяризацію серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства

Громадська рада при РДА, Відділи райдержадміністрації: юридичний, освіти

Постійно

-

2.11

Надання населенню правових консультацій з питань застосування норм чинного законодавства України під час реєстрації (реєстрації змін) громадських формувань та з питань регулювання діяльності громадських формувань (за запитом інституту громадянського суспільства)

Місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 центр надання адміністративних послуг

Постійно

-

2.12

Сприяння участі представників громадськості та організацій громадянського суспільства району у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Виконкоми місцевих рад

Постійно

-

2.13

Оприлюднювати в засобах масової інформації або на  офіційному веб- сайті райдержадміністрації звіти про роботу районної державної адміністрації  із зверненням громадян; щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Відділи апарату РДА:організаційної роботи та з питань внутрішньої політики, юридичний

Постійно

-

2.14

Створення належних умов для участі молодих громадян через громадські організації та об’єднання у розробленні і реалізації в районі державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді

Відділ освіти РДА, виконкоми сільських (селищної) рад

Постійно

-

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку району

2.15

Активізація використання механізму соціальних замовлень для надання неприбутковими недержавними організаціями соціальних послуг населенню

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі- КРЦСССДМ)(за згодою)

Постійно

-

2.16

Забезпечення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049

Фінансове управління райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

-

2.17

Забезпечення надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям

Управління районної державної адміністрації: соціального захисту населення, фінансове;

 відділ освіти райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

-

2.18

Здійснення матеріально-технічного забезпечення  діяльності громадської ради при райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА , Громадська рада при РДА

2017

2 000

2.19

Сприяти діяльності центру допомоги учасникам антитерористичної операції при райдержадміністрації в організації надання ефективної допомоги українським військовим та у вирішенні питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, управління соціального захисту населення, КРЦСССДМ (за згодою), Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян(далі-територіальний центр) (за згодою), міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

2017

3 000

Підтримка волонтерства та благодійництва

2.20

Сприяння розвитку в районі волонтерської діяльності щодо соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, у сфері фізичної культури і спорту

Управління соціального захисту населення, відділ освіти РДА, служба у справах дітей РДА, КРЦСССДМ), територіальний центр(за згодою)

Постійно

-

2.21

Організація та проведення в районі за участі громадськості всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою»

Відділ з питань ЖКГ, інфраструктури та ЦЗ РДА, виконкоми сільських (селищної) рад

Щороку

-

2.22

Здійснення за участю волонтерів моніторингу потреб громадян у соціальних послугах з метою надання своєчасної соціальної підтримки особам/сім’ям різних категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення відповідного банку даних

Управління соціального захисту населення, райдержадміністрації, КРЦСССДМ (за згодою), територіальний центр (за згодою)

Постійно

-

2.23

Популяризація благодійництва в інтересах Української армії в його різноманітних формах, інформування громади про найкращі приклади благодійної діяльності, заохочення до благодійності

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники районних служб, організацій, установ, виконкоми сільських та селищної рад (за згодою), місцеві ЗМІ

Постійно

-

Всього за розділом

2017

5 000

Всього за Програмою

2017

40 000

Керуючий справами районної ради                                           В.І.Любак


Надрукувати