header

Регламент роботи Каховської районної ради VІІ скликання

РІШЕННЯ
ІІ сесії VІІ скликання
 
від 11.12.2015р.4                         
 
 Про регламент роботи Каховської
 районної ради VII скликання 
 
     Керуючись п.5 ст. 43,  п.14 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування »,  районна рада
 

ВИРІШИЛА:

           

1.  Регламент  Каховської районної ради VII скликання затвердити (додається).

           

2.  Контроль за дотримання положень регламенту покласти на голову районної ради та постійні депутатські комісії районної ради.

           

3. Рішення районної ради VI скликання від 26.11.2010 року № 5 «Про регламент роботи Каховської районної ради  VI скликання» вважати таким, що втратило чинність.

 
        РІШЕННЯ
VІ сесії VІІ скликання
                                  
від  26.05.2016р.  № 94
 
Про внесення змін та доповнень
до регламенту роботи Каховської
районної ради VІІ скликання
 
РІШЕННЯ
X сесії VІІ скликання
                                                                                   
від  17.11.2016р. № 143
Про внесення змін та доповнень
до регламенту роботи Каховської
районної ради VІІ скликання
                                                                           
РІШЕННЯ
XХХ сесії VІІ скликання
                                                                                   
від  06.12.2018р. № 595
 

Про внесення змін та доповнень
до регламенту роботи Каховської
районної ради VІІ скликання


Рішенням
ІІ сесії
ЗАТВЕРДЖЕНО
VІІ скликання
                                                                                                       
від 11.12.2015р. № 4   
 
( із змінами, внесеними
рішенням VІ сесії
від 26.05.16р. № 94, 
 
рішенням Х сесії
від 17.11.16. № 143,
 
рішенням ХХХ сесії
від 06.12.2018р. № 595 )                   

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи Каховської районної ради VII скликання

 

РОЗДІЛ   I. Загальні положення
        1.1. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:
·       загальний  склад  ради – кількісний склад депутатів, визначений радою  відповідно до закону;
·       склад  ради  -  кількість  депутатів, обраних до районної ради,  повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;
·       правомочний  склад  ради  -  кількість  депутатів, обраних до районної ради,  повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;
·       виступ  – публічне виголошення промови;
·       доповідь  –  повідомлення на певну тему;
·       репліка – коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлення доповідачеві або виступаючому з місця;
·       поправка – уточнення з урахуванням чого-небудь;
·       пропозиція – те, що пропонується увазі того чи  іншого виступаючого, виноситься на обговорення;
·       фракція  –  організована група членів політичної партії за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції, що здійснює політику відповідної партії в раді на основі положення про фракцію;
·       депутатська група  –  обєднання депутатів районної ради за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками;
·       депутатський запит  –  це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і їх органів, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,  які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради;
·       депутатське звернення  - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, повязаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району – здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне розяснення з питань, віднесених до їх компетенції; 
·       депутатське запитання  – це засіб одержання депутатом інформації або розяснення з тієї чи іншої проблеми.
       1.2. Формування, діяльність, компетенція і функції районної ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району визначаються Конституцією України, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад»,   «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції»,  «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації»,   «Про захист персональних даних»,   «Про місцеві вибори» та іншими законодавчими актами державних органів, даним регламентом.
       1.3. Регламент районної ради  VII скликання (далі - Регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок скликання сесій ради,  порядок підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесії районної ради, її пленарних засідань, процедуру формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.
       1.4. Робота районної ради, як органу самоврядування, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами.
Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій в друкованих засобах масової інформації, розміщення інформативних матеріалів та рішень ради в мережі Інтернету на офіційному сайті районної ради.
      1.5.Робота  районноїрадиведеться державноюмовою.  Уразі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району.
       1.6. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних  засідань ради, підготовки  і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.
      До прийняття регламенту роботи ради чергового скликання, який затверджується не пізніш як на другій сесіїзастосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
      1.7. Процедурні питання, які не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.  
РОЗДІЛ   II. Депутат районної ради 
 Глава 1. Організація діяльності
 
         2.1.1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори». Повноваження  депутата  починаються   з дня відкриття першої сесії районної ради – з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання,крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради. Суперечки  щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються судом.
         2.1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав в обов’язків, визначених Конституцією України, законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів  місцевих рад»,   цим Регламентом. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак. Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради  чергового скликання. Помічникам депутата районної ради, на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення видається на підставі відповідного клопотання депутата районної ради. Посвідчення помічника депутата районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. Уразі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат  районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий  апарат   районної ради.
         2.1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе   обов’язки  перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
         2.1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.
Депутат районної ради, який не входить до складу відповідального органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
         2.1.5. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.
          Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ. Відсутність депутата на засіданнях районної ради  та її  органів,  до яких його обрано, допускається лише  з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати голову районної ради або його заступникаабо виконавчий апарат районної ради. У  разі пропуску депутатом протягом року більше половини  пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин  обов’язків депутата районної ради у виборчому окрузі або невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборчої програми  та невиконання депутатом  зобов’язань звітувати перед виборцями і проводити зустрічі з ними згідно з діючим законодавством – приймається рішення про його відкликання за народною ініціативою.
         2.1.6. Депутат районної ради має право:
1) обирати і бути обраним до органів районної ради;
2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;
3) пропонувати  питання для розгляду їх радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, до порядку розгляду обговорюваних  питань та їх суті;
 5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти  рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;          
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур  посадових осіб,  які обираються,  призначаються  або затверджуються радою;
8) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою у встановленому законом порядку;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засідання ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території;
11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
12) висловлювати репліку на захист свого імені, ознайомлюватися з текстами
виступів та протоколів засідань ради до їх опублікування;
13) оголошувати на засіданнях ради її органів тексти звернень ,заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
14) об’єднуватися з іншими  депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та регламенту ради;
15) передавати головуючому на пленарному засіданні органу районної ради тексти своїх  виголошених і не виголошених виступів, пропозицій та зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або органу, в якому він бере участь;
16) мати інші права, що випливають із законодавства  України та рішень ради.
         2.1.7. Депутат районної ради або група депутатів попередньо на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі можуть вносити депутатський запит. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
    Депутатський запит, оголошується на пленарному  засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також  проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.
       Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної  ради. Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені в порядку денному.
       Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
       Рада  може зобов’язати  відповідний орган  подати, у  встановлений нею строк, звіт про виконання  рішення по запиту депутата районної ради.  Якщо запит оголошено  на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона  може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.
         Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів районної ради.  Посадових осіб,  до яких звернуто запит, своєчасно  інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутнім на цьому засіданні ради.
       За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
         2.1.8. Депутат районної ради може звернутися до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, з депутатським зверненням.
       Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.
       Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто, у встановлений строк, депутату районної ради зобов’язані письмово повідомити  про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
       Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.
       Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до п.2.1.7. цього регламенту.
         2.1.9. Для одержання інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми депутат районної ради може ставити депутатське запитання.
      Запитання до керівних осіб ради,  її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради.
      Відповідь на депутатське запитання не обговорюється на засіданнях органів ради, але може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові в індивідуальному порядку.
       Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється на її засіданні і рішення щодо нього не приймається.    
         2.1.10. Депутат районної ради в межах коштів, виділених рішенням ради для висвітлення депутатської діяльності, має право на оплачувану публікацію в місцевих засобах масової інформації і несе відповідальність за зміст поданих матеріалів. Оплата за цю публікацію проводиться Каховською районної радою з урахуванням рівного розподілу між депутатами ради і  доводиться їм до відома  головою районної ради на сесіях.
( Розділ ІІ. доповнено пунктом 2.1.10. згідно з рішенням VІ сесії від 26.05.16р. № 94.)
 Глава 2.Депутатські групи
 
       2.2.1. Депутати районної ради мають право самостійно  об’єднуватися в постійні і тимчасові групи по територіальному чи іншому принципу. Депутатські групи проводять обмін думками з питань, що розглядає районна рада, інших питань з компетенції районної ради.
       2.2.2. Депутатські групи працюють в контакті з головою ради, його заступником, постійними комісіями ради, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.
      2.2.3. Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднатися для спільної роботи. Депутатські групи складаються не менше як з п’яти депутатів ради. На зборах обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар. 
       2.2.4. Подання  керівника  групи  депутатів  передається голові районної ради, який  інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету.
      Подання керівника  групи та інформація голови ради заноситься до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.
       2.2.5. Засідання депутатських  груп проводиться по мірі необхідності самої групи для створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну  інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги  в депутатській роботі, обговорення інших питань, але не менш як раз на рік.
       Рішення депутатської групи приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.
        2.2.6. Групи депутатів, зареєстровані районною радою, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії районної ради, а при надходженні пропозиції про припинення дебатів наполягати /у встановленому порядку/ про надання слова, висувати кандидатури осіб, які уповноважені виступати від імені групи.
       2.2.7. За пропозицією групи депутатів за інтересами або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів як офіційний документ.
       2.2.8. Депутатські групи мають право опублікувати через засоби масової інформації плани своєї діяльності і програми.
       2.2.9. Плани і програми депутатських груп не повинні суперечити Конституції України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законодавчим актам. 
 
 Глава 3. Депутатські фракції
       2.3.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії з чисельністю не менш двох депутатів районної ради.
       2.3.2. Порядок  вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням органу політичної партії  за виборчим списком відповідної районної організації, від якої він був обраний депутатом районної ради.
       2.3.3. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
       2.3.4. На зборах  депутатської  фракції  обирається керівник фракції, заступник та при необхідності секретар. За результатами зборів про створення депутатської фракції, оформлюється протокол, список депутатів та подання про реєстрацію. Керівник фракції подає голові районної ради пакет документів про створення фракції.
       Засідання депутатської  фракції  проводиться по мірі необхідності для створення загальної думки, пропозицій, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією, обговорення інших питань.
        Рішення депутатської фракції приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний  характер.
        2.3.5. Депутатські групи, фракції мають право:
-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.                                             
 
РОЗДІЛ III. Посадові особи та органи  районної ради, порядок їх формування
Глава 1. Голова районної ради
 
       3.1.1. Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів  у межах строку повноважень районної ради.
       Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
         3.1.2. Голові районної ради надаються повноваження у міжсесійний період видавати розпорядження з послідуючим затвердженням на сесії ради з питань надання в оренду майна спільної власності територіальних громад району.
         3.1.3.  Рішення про обрання голови  ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
         3.1.4. Таємне голосування щодо обрання голови ради та визначення результатів і наслідків голосування проводиться згідно положень цього регламенту та норм чинного законодавства.
( Пункт 3.1.4. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
         3.1.5. У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті  3.1.1. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути   представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.
         3.1.6. В разі переобрання голови районної ради починаючи з другої сесії ради, коли вже обрані постійні комісії, по кандидатурам висунутим для обрання на посаду голови ради виконавчий апарат  готує депутатам інформаційний матеріал (про трудову та іншу діяльність, програми кандидатів та ін.), який запропонує профільна комісія з питань депутатської етики.
         3.1.7. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
         3.1.7.1. скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію  про час  і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
         3.1.7.2. забезпечує підготовку сесій  ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
         3.1.7.3. представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови  районної  ради;  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури  виконавчого апарату ради, витрат на її утримання;
         3.1.7.4. вносить раді пропозиції  щодо  утворення  і обрання постійних комісій ради;
         3.1.7.5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
         3.1.7.6. організовує надання депутатам  ради допомогу у здійснені ними своїх повноважень;
         3.1.7.7. організовує роботу президії ради;
         3.1.7.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
         3.1.7.9. здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
         3.1.7.10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
         3.1.7.11. підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
         3.1.7.12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
         3.1.7.13. забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;
         3.1.7.14. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
          3.1.7.15. звітує перед радою про свою діяльність не менш одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;
          3.1.7.16. вирішує інші питання, доручені йому радою.
          3.1.7.17. Видає розпорядження в міжсесійний період про звільнення керівників підприємств, установ та закладів, які належать до спільної власності територіальних громад району, за власним бажанням, за згодою сторін і з підстав визначених чинним законодавством, коли звільнення зумовлене неможливістю продовжувати роботу з послідуючим затвердженням на сесії районної ради.
( Розділ ІІІ. доповнено пунктом 3.1.7.17. згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
        3.1.8.  Голова ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови  ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
        Звільнення    особи з посади голови  ради  не  має  наслідком припинення нею повноважень депутата цієї  ради.
       3.1.9. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими  без припинення  повноважень депутата ради  в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень.
         3.1.10. У випадках, коли повноваження голови  ради  припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.
 Глава 2. Заступник голови районної ради
 
         3.2.1. Заступник голови ради обирається  радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування із застосуванням бюлетенів.
         3.2.2. Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
         3.2.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням  положень, зазначених у пункті  3.2.1. цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.
         3.2.4. Заступник голови ради здійснює повноваження голови  відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
         3.2.5. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови ради, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від  загального складу ради.
         3.2.6. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі звернення з особистою заявою до ради. Зазначені повноваження припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
       3.2.7. У  випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.
 Глава 3. Постійні та тимчасові контрольні комісії
 
         3.3.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що збираються з числа її депутатів і працюють згідно ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
        Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним регламентом ради та Положенням про постійні комісії з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо  реалізації повноважень ради у здійснені державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.
         3.3.2. В районній раді утворюються такі постійні комісії:
         - з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з  правоохоронними органами та засобами масової інформації;
         - з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування;
         - з питань управління спільною власностю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району;
         - з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів;
         - з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.
         3.3.3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду, підготовки питань на сесію районної ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
         Постійні комісії за дорученням голови, заступника голови районної ради та власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, їх представники виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 
         Засідання постійних  депутатських комісій  проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Інформація про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, розміщуються на сайті районної ради не пізніше ніж за день до його початку.
       За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
         3.3.4. Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Голова і заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.
         3.3.5. Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються районною радою. Постійні комісії за дорученням голови районної ради, його заступника або за власної ініціативи здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконання делегованих повноважень районною державною адміністрацією, вивчають діяльність посадових осіб, підзвітних і підконтрольних раді, органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд  керівників установ, організацій, а в необхідних випадках - на розгляд ради.
       Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії готується її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, доручень голови районної ради, його заступника, та інших питань ініційованих комісією.
       Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається голові або заступнику голови районної ради до відома.
         Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто голові комісії або у виконавчий апарат районної ради.
         3.3.6. Засідання постійної комісії районної ради скликається головою в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.
         3.3.7. Депутат районної ради, член комісії, зобов'язаний бути присутнім на її засіданні.
         Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний повідомити про це голову комісії /письмово, усно по телефону/.
        3.3.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. На першому засіданні постійної комісії відкритим голосуванням обирається заступник голови та секретар комісії.
         Голова розробляє порядок денний засідання комісії, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
         3.3.9. Постійна  комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради, відповідними комісіями сільських та селищної  рад району, депутатськими групами, тимчасовими контрольними комісіями районної ради.
         В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій і керівниками депутатських груп.
          При необхідності або за вимогою депутата районної ради здійснюється звукозапис засідання постійної депутатської комісії, який зберігається протягом 3 місяців в організаційному відділі виконавчого апарату. По завершенні засідання комісії депутат має право одержати копію звукового файлу із звукозаписом засідання та одержати протокол засідання після його підписання.
         На підставі прийнятих висновків і рекомендацій, по кожному окремому проекту рішення районної ради голова комісії, або за його відсутністю заступник голови, підписує погодження на зворотній сторінці проекту рішення ради.
         3.3.10.В роботі постійних комісій беруть участь запрошені : депутати обласної ради, заступники  голови райдержадміністрації, керівники її  управлінь, відділів, підприємств, закладів та установ  району з правом дорадчого голосу. Це надає особі право на виступ з кожного питання порядку денного без можливості голосувати при прийнятті висновків та рекомендацій комісії.
         3.3.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств і організацій. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують і приймають висновки і рекомендації.
         3.3.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Про роботу комісії її голова звітує перед радою.
         3.3.13 Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
         Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
         Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
         У складі тимчасової комісії мають бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.
         Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.
         3.3.14. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
         Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
         Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 
Глава 4. Президія районної ради
 
         3.4.1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - президія районної ради, яка утворюється радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.
         3.4.2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій ради, керівники депутатських фракцій та депутатських груп. Головує на засіданні президії районної ради - голова районної ради.
         У разі відсутності з поважних причин на засіданні президії районної ради голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп, повноваження членів президії покладається на заступників голів постійних комісій, а також на заступників голів фракцій та груп.
         3.4.3. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями та пленарними засіданнями ради.
         3.4.4.Президія районної ради:
           - розглядає пропозиції з питань порядку денного сесії, затверджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками постійних комісій та робочої групи;
          - забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
          - координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;
         - сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;
        - розглядає інші питання поточної роботи районної ради.
         3.4.5. Президія районної ради попередньо розглядає питання: про підготовку та проведення чергової сесії; про порядок денний чергової сесії; про запрошених осіб для участі в роботі сесії; про  план підготовки та проведення сесії. Президія попередньо обговорює проекти рішень, які пропонуються для розгляду на пленарному засіданні районної ради, визначає ступінь їх готовності.
         3.4.6. Засідання Президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за наявності більше половини від її складу. Президія районної ради скликається також за ініціативою не менше 1/3 членів Президії районної ради.
         Засідання Президії районної ради веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.
         У разі скликання Президії районної ради за ініціативою не менше 1/3 від кількості її членів, засідання Президії районної ради відкриває і веде один із депутатів, які ініціювали скликання такого засідання. Головуючий на засіданні із числа таких депутатів визначається рішенням за більшістю голосів від присутніх на засіданні Президії районної ради.
         3.4.7. На Президію районної ради можуть бути запрошені представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та інші представники.
         3.4.8. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні
         3.4.9. Засідання Президії районної ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим. 
РОЗДІЛ IV. Сесії районної ради
Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради
 
         4.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.
         4.1.2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.
         4.1.3. Сесія може також бути скликана заступником голови районної ради у таких випадках:
         - відповідно до доручення голови районної ради;
         - якщо сесія не скликається головою ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;
         - якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.
         4.1.4. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.
         4.1.5. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів районної ради та населення району через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місяця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.
         4.1.6. Пропозиції по скликанню сесії районної ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтування необхідності скликання сесії.
         4.1.7. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.
         4.1.8. Сесію районної ради веде голова, або його заступник. У випадку, якщо сесія скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів районної ради.
         При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання, засідання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.
         4.1.9. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.
         В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов'язаний повідомити про це голову або його заступника до початку роботи сесії /письмово, усно, по телефону/.
         4.1.10. В роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається за пропозиціями голови районної ради, його заступника, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій і груп, виконавчого апарата, голови райдержадміністрації або його заступників та затверджується президією районної ради. Список запрошених на позачергову сесію затверджується головою районної ради або його заступником.
         В засіданнях районної ради бере участь голова райдержадміністрації.
         На пленарних засіданнях районної ради можуть бути присутні жителі територіальних громад Каховського району, а також жителі міста Каховки або інших територіальних громад, які не менш як за 3 дні до сесії письмово звертаються до голови районної ради і займають у залі місця спеціально позначені для присутніх.
         4.1.11. Присутні не мають права втручатися в обговорення питань порядку денного та заважати роботі сесії.
         4.1.12. Відкриття пленарного засідання оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Відкриваючи засідання ради, головуючий повідомляє номер сесії скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього регламенту.
         Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні ради після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.
         Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
         У разі, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні ради. Засідання ради не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради. 
Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради
 
         4.2.1. Підготовка сесії районної ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради або його заступник.
         У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.
         4.2.2. Підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом ради, постійними комісіями, а у випадку позачергових сесій – розпорядженням голови або його заступником з послідуючим затвердженням на сесії.
         4.2.3. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, а також представників підприємств і організацій району.
         4.2.4. За результатами вивчення питання комісія та виконавчий апарат, які здійснювали його підготовку, готують і подають необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, які повинні містити в собі:
         - глибокий аналіз обговореного питання, об'єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців;
       - список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;
       - протокол незгоди /якщо є особливі думки членів комісії, працівників виконавчого апарату або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядається/;
      - список на розсилку рішення.
         4.2.5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.
         4.2.6. Проекти нормативно – правових актів (рішень), що пропонуються для розгляду районною радою, надаються до районної ради не пізніш, як за 21 робочий день до пленарного засідання сесії районної ради.
         4.2.7. Проекти рішень районної ради, що вносяться на сесію подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки. 
     При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.
         4.2.8. Проекти рішень, що пропонуються для розгляду районною радою, подаються на розгляд постійних депутатських комісій, яким доручено готувати сесію, або до виконавчого апарату не пізніше як за 20 робочих днів до сесії.
У випадку позачергової сесії – за 3 дні.
         4.2.9. Першій екземпляр проекту рішення візується виконавцем, заступником голови,головою постійної комісії, керуючим справами, начальником організаційного відділу та загальних питань, головним спеціалістом з юридичних питань районної ради.
         4.2.10. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.
         4.2.11. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.
         4.2.12. Голова ради або його заступник мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами району в засобах масової інформації.
         4.2.13. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.
         4.2.14. Проекти  рішень ради, їх альтернативні варіанти в паперовому вигляді доводяться   до всіх депутатів районної ради не пізніше ніж за 2 дні до розгляду на сесії ради.
         У випадку позачергової сесії – за один день.
     Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.
         4.2.15. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення.
         4.2.16. Рада має право прийняти рішення про проведення загально-районного референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.
         4.2.17. Проекти програми соціально - економічного і культурного розвитку району і районного бюджету, інших цільових районних програм вносяться в письмовій формі та в електронних носіях головою райдержадміністрації на адресу голови районної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до розгляду їх на сесії ради.
        Голова районної ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 23 робочих днів до розгляду на сесії.
         4.2.18. Постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження щодо проектів районних програм і бюджету.
         4.2.19. З питань прийняття програми соціально-економічного і культурного розвитку району та районного бюджету на сесії в обов'язковому порядку виступає із співдоповіддю голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
         4.2.20. З питань прийняття та виконання районних цільових програм, виконання делегованих радою повноважень на сесії доповідають заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, начальники управлінь або відділів райдержадміністрації, які безпосередньо відповідають з даних питань.
        4.2.21. Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та районний бюджет, інформації про їх виконання, приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради.
       4.2.22. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
Глава 3. Порядок денний сесії районної ради
 
       4.3.1. Порядок денний сесії районної ради формує президія або постійні комісії, яким доручена підготовка сесії на підставі:
      - плану роботи районної ради;
      - пропозицій голови районної ради;
      - пропозицій голови райдержадміністрації;
      - пропозицій більшості в раді чи опозиції;
      - пропозицій депутатської фракції;
      - пропозицій постійної комісії;
      - пропозицій депутатської групи;
      - пропозицій окремих депутатів. 
         4.3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
         4.3.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості подання питань для розгляду на сесії.
         Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
         4.3.4. В порядок денний до його кінцевого затвердження сесією можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадку коли:
      - для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;
      - підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;
      - питання потребує негайного вирішення.
      4.3.5 В порядку денному, кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.
        Для оголошення депутатських запитів, звернень, запитань, заяв відповідей на них надається кожному виступаючому до 5 хвилин.
       Депутатські запити, звернення, запитання, заяви проголошуються, а при необхідності обговорюються з прийняттям рішення в порядку денному першочергово. На це відводиться до 30 хвилин з початку роботи сесії.
      Питання, що стосуються різного розглядаються в кінці сесії. 
Глава 4. Організація роботи сесії районної ради
 
       4.4.1.  Перед відкриттям кожного пленарного засідання сесії проводиться особиста реєстрація депутатів та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.
Депутат, який розписався у реєстрі, отримує електронний планшет для голосування. Залишаючи сесійну залу, депутат зобов’язаний повернути планшет відповідальному працівнику виконавчого апарату ради.
          Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання сесії. Під час реєстрації депутатам надаються матеріали, підготовлені на сесію.
          Перед початком пленарного засідання сесії проводиться також реєстрація за допомогою електронної системи голосування «Голос». Така ж процедура здійснюється після кожної перерви і на вимогу голови депутатської фракції, лічильної групи або за рішенням головуючого.
У разі несправності електронної системи голосування «Голос», реєстр є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.
            Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради.
( Пункт 4.4.1. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
       4.4.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також запрошених на сесію.
       4.4.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою.  
       Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.  
       Засідання ради, як правило, починається о дев'ятій годині.  
       Встановлюються перерви до 20 хвилин через 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.
       Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, його заступника, постійної комісії, депутатської фракції або зареєстрованої депутатської групи.
       4.4.4. Час для доповідей надається в межах до 40 хвилин, співдоповідей – до 25 хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.
       В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час доповіді конкретному виступаючому. 
       На кожній сесії відводиться не менш 1 години для виступів депутатів з різних питань, передбачених порядком денним.
         4.4.5. Головуючий на засіданні:
        - надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженої порядком денним, та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
       - організовує обговорення питань;
        - ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них, у порядку їх надходження;
      - оголошує результати голосування;
      - забезпечує порядок в залі засідань;
      - слідкує за дотриманням регламенту роботи;
      - не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
        - повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.
       4.4.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, об'єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту) на сесії утворюються робочі органи сесії: лічильна група, секретаріат, юридична група, прес – група, які розміщуються в залі засідань на зазначених місцях.
       Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні.  
       Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.
        Лічильна група /комісія/          Обирається з числа депутатів для визначення, узагальнення результатів голосування під час роботи сесії.
         Секретаріат сесії -          Секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.
         Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.
         Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, які надходять від депутатів ради та запрошених.
         На копіях рішень сесій районної ради, які надсилаються виконавчим апаратом районної ради після завершення роботи сесії виконавцям, ставиться печатка з відбитком «Секретаріат районної ради».
         Юридична група  -         Обирається радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.         До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради.
         Прес-група -          Обирається з депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.          Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в засобах масової інформації в обсязі, визначеному сесією.
         4.4.7. Проекти рішень сесії, висновки та рекомендації постійних комісій, довідки, проектно – кошторисні документи та інші матеріали готуються і подаються на розгляд сесії державною мовою.
         4.4.8. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від виявлення схвалення чи не схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займати в залі тільки місця, відведені для запрошених.
Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.
         4.4.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на сесії через секретаріат сесії.
         Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата.
       Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які попередньо записалися для виступу.
         При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.
         Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.
         Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.
         Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз'яснень може бути надана головуючим поза чергою.
         У разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов'язаний надати йому слово поза чергою.
         4.4.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.
         Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.
         Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.
         Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.
         4.4.11. При розгляді радою питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку району, як правило заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії /або декілька постійних комісій/ ради, якщо постійна комісія не виступає з окремою доповіддю по даному питанню.
         По звітах голови районної ради з пропозиціями по проекту рішення виступають за бажанням керівники або представники всіх постійних депутатських комісій, фракцій і груп.
         4.4.12. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради.  
        При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.
         Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.
         При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської фракції або групи можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу фракції (групи).
         Якщо представники цієї фракції або групи по обговореному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.
         Депутати ради можуть передати головуючому на сесії свої пропозиції і зауваження з питання, що розглядається у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.
         Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, та на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії.
         4.4.13. За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.
         Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються голові районної ради.
         4.4.14. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради при необхідності за пропозицією головуючого на сесії або депутатів обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.
         4.4.15. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.
         4.4.16. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії. 
Глава 5.  Особливості діяльності ради в умовах запровадження надзвичайного або воєнного стану.
(  Доповнено главою 5.  згідно рішення ХХХ сесії від 06.12.2018р. № 595)
       4.5.1.Положення цієї глави застосовується виключно у випадку запровадження на території всієї України або Херсонської області надзвичайного або воєнного стану.
       4.5.2. У разі запровадження надзвичайного або воєнного стану голова районної ради має право скликати позачергову сесію ради без дотримання вимог пунктів 4.1.5,4.2.6,4.2.18  цього Регламенту.
       4.5.3. За необхідністю забезпечити безпеку та оборону Каховського району або наявності інших надзвичайних обставин позачергова сесія районної ради у період дії надзвичайного або воєнного стану може бути скликана із наступними особливостями:
- місце проведення сесії зазначається у розпорядженні про скликання позачергової сесії;
- реєстрація депутатів може здійснюватися у письмовому вигляді;
- голосування може проводитися шляхом підняття рук, перекличкою або іншими способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення кожного депутата;
- проекти рішень можуть надаватися депутатам безпосередньо перед початком пленарного засідання або перед початком розгляду конкретного питання, вимоги щодо оприлюднення проектів рішень можуть не застосовуватися;
- засідання ради протоколюється будь-яким доступним способом, у тому числі за допомогою письмового протоколу;
- рада має право прийняти рішення про проведення засідання у закритому режимі, під час якого присутні лише депутати ради;
- рада може обмежити присутність у залі засідань осіб, які не є депутатами ради, під час розгляду питань, що стосуються безпеки або оборони району;
- порядок денний може доповнюватися додатковими питаннями після його затвердження - за рішенням більшості від загального складу ради;
- рада більшістю голосів від загального складу може відступати від інших положень цього Регламенту, якщо тільки такий відступ не суперечить вимогам Конституції України та Законам України, при цьому такий відступ може бути зроблений лише у зв’язку із неможливістю дотримання відповідних норм Регламенту.
        4.5.4. Позачергова сесія буде відбуватися із особливостями, визначеними цим Регламентом, про що зазначається у розпорядженні про її скликання. В іншому випадку позачергова сесія проводиться за загальними правилами, визначеними цим Регламентом.
Розділ V. Порядок проведення пленарних засідань
 
Глава 1. Процедура прийняття рішення районної ради на пленарних засіданнях. Види та способи голосування.
( Назва розділу V. та глави 1. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
 
           5.1.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу.
( Абзац 1 пункту 5.1.1. у редакції згідно  рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
            У разі якщо у жодного з депутатів не виникає запитань або застережень щодо проекту рішення, обговорення проекту не проводиться, головуючий відразу ставить на голосування пропозицію про прийняття рішення.
(Пункт 5.1.1. доповнено  абзацем  2 згідної рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
              Рішення ради ухвалюються двома способами:
-         більшістю голосів від кількості присутніх депутатів (процедурні рішення);
-         більшістю голосів від загального складу ради ( рішення з питань порядку денного).
(Пункт 5.1.1. доповнено  абзацем 3  згідної рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
         5.1.2. Процедура  прийняття рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення), питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення, яке вноситься на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування.
( Пункт 5.1.2. у редакції рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
          5.1.3.  Голосування може проводитися в один із наступних способів:
         - відкрите поіменне голосування із застосуванням електронної системи голосування «Голос»;
         - відкрите поіменне голосування без застосування електронної системи голосування «Голос»;
         - таємне голосування бюлетенями.
          Голосування за допомогою електронної системи проводиться із використанням електронної системи голосування «Голос», встановленої у сесійній залі ради.
          Всі рішення приймаються відкритим поіменним голосування із застосуванням електронної системи голосування «Голос», крім випадків, встановлених чинним законодавством України або цим Регламентом.
            У випадку, якщо під час голосування виникнуть технічні перешкоди, головуючий має право оголосити про зупинення голосування. В такому випадку після усунення перешкод голосування негайно повторюється без обговорення. Результати перерваного голосування не враховуються.
( Пункт 5.1.3. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
          5.1.4. У випадку неможливості використання електронної системи голосування «Голос» голосування проводиться шляхом підняття рук.  Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія з наступним підписом відомості поіменного голосування.
( Пункт 5.1.4. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
    5.1.5. Результати поіменного голосування  заповнюються (підписуються)   лічильною комісією, яка обирається на початку сесії у складі двох депутатів.
          Результати голосування, оголошені головою лічильної комісії або зафіксовані електронною системою голосування «Голос», є підставою для оголошення головуючим про прийняття або неприйняття певного рішення ради.
( Пункт 5.1.5. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
5.1.6. В усіх випадках голосування депутат особисто зобов'язаний здійснити своє право на голосування. Депутати відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.
(Пункт 5.1.6. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.7. Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.
(Пункт 5.1.7. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.8. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і виносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.
(Пункт 5.1.8. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.9. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається. 
(Пункт 5.1.9. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.10. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
(Пункт 5.1.10. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
       5.1.11. Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.
         Таємне голосування в обов'язковому порядку проводиться у випадках:
       - обрання та звільнення голови ради;
       - обрання та звільнення з посади заступника голови ради;
       - прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
-    внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації.
(Пункт 5.1.11. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.12. Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесія обирає лічильну комісію.
Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.
Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії.  
Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.  
(Пункт 5.1.12. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.13. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.
Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів.  
Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії.
(Пункт 5.1.13. у редакції згідно рішення VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
5.1.14.  В разі неможливості використання електронної системи «Голос» при прийнятті процедурних рішень проводиться  відкрите  голосування шляхом підняття рук.
Процедурними є рішення, які визначають порядок роботи сесії, стосуються затвердження порядку денного сесії, порядку виступів та часу виступів, процедури голосування, пропозицій до проекту рішення, повернення до розгляду питань, зміни порядку розгляду питань,  за звернення, зауваження, пропозиції депутатів, для підтвердження поіменного голосування, для затвердження протоколів лічильної комісії, яка проводила таємне голосування, обрання головуючого на сесії ради та інших питань, які впливають виключно на регулювання процедури проведення сесії ради.
(  Пункт 5.1.14. у редакції згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради.
         5.2.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.
         5.2.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого.    Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ.  
         Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.
         5.2.3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).
         5.2.4 Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.  
      Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради. 
Глава 3. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії
 
         5.3.1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконавчий апарат районної ради.
         5.3.2. Повинно бути забезпечено:
         - звукозапис та озвучення залу засідання, кімната для засідання редакційної комісії;
         - місця для розміщення і роботи секретаріату, лічильної, юридичної і прес-групи.
         5.3.3. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів забезпечується за рахунок районного бюджету.
         5.3.4. Розпорядником відповідної частини бюджету є голова районної ради. 
Розділ VІ. Прикінцеві положення
         6.1. Даний регламент приймається, доповнюється, змінюється та вважається втратившим чинність за рішенням  більшісті депутатів від загального складу ради.
         6.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.
         6.3. Зауваження щодо порушення регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії з указанням осіб, які допустили ці порушення.
         6.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.
         6.5. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.
        Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
         Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
         6.6. Даний регламент враховує вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
         6.7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно - правового характеру набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
         6.8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
       Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, а також   з кадрових питань та внесення змін до районного бюджету,   коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
( Абзац 2 пункту 6.8. доповнено згідно рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
         В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, крім обмеження доступу до якої заборонено законом.
      6.9. Висвітлення  щорічних звітів голови районної ради та голови райдержадміністрації здійснюється шляхом розміщення відповідних текстів на офіційних веб-сайтах цих організацій в мережі Інтернет або в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 календарних днів до розгляду їх на сесії ради.
(Розділ VI. доповнено пунктом 6.9. відповідно до рішення  VІ сесії від 26.05.16р. № 94)
       6.10. У разі невідповідності норм цього Регламенту нормам законів України застосовуються норми законів України.
(Розділ VI. доповнено пунктом 6.10. відповідно до рішення Х сесії від 17.11.16р. № 143)
 

Надрукувати