header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

РОЗДІЛ IV. Сесії районної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради

         4.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.

         4.1.2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

         4.1.3. Сесія може також бути скликана заступником голови районної ради у таких випадках:

         - відповідно до доручення голови районної ради;

         - якщо сесія не скликається головою ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;

         - якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

         4.1.4. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

         4.1.5. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів районної ради та населення району через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місяця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

         4.1.6. Пропозиції по скликанню сесії районної ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтування необхідності скликання сесії.

         4.1.7. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

         4.1.8. Сесію районної ради веде голова, або його заступник. У випадку, якщо сесія скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів районної ради.

         При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання, засідання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.

         4.1.9. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

         В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов'язаний повідомити про це голову або його заступника до початку роботи сесії /письмово, усно, по телефону/.

         4.1.10. В роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається за пропозиціями голови районної ради, його заступника, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій і груп, виконавчого апарата, голови райдержадміністрації або його заступників та затверджується президією районної ради. Список запрошених на позачергову сесію затверджується головою районної ради або його заступником.

         В засіданнях районної ради бере участь голова райдержадміністрації.

         На пленарних засіданнях районної ради можуть бути присутні жителі територіальних громад Каховського району, а також жителі міста Каховки або інших територіальних громад, які не менш як за 3 дні до сесії письмово звертаються до голови районної ради і займають у залі місця спеціально позначені для присутніх.

         4.1.11. Присутні не мають права втручатися в обговорення питань порядку денного та заважати роботі сесії.

         4.1.12. Відкриття пленарного засідання оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Відкриваючи засідання ради, головуючий повідомляє номер сесії скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього регламенту.

         Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні ради після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

         Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

         У разі, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні ради. Засідання ради не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради. 

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради

         4.2.1. Підготовка сесії районної ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради або його заступник.

         У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

         4.2.2. Підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом ради, постійними комісіями, а у випадку позачергових сесій – розпорядженням голови або його заступником з послідуючим затвердженням на сесії.

         4.2.3. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, а також представників підприємств і організацій району.

         4.2.4. За результатами вивчення питання комісія та виконавчий апарат, які здійснювали його підготовку, готують і подають необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, які повинні містити в собі:

         - глибокий аналіз обговореного питання, об'єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців;

       - список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;

       - протокол незгоди /якщо є особливі думки членів комісії, працівників виконавчого апарату або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядається/;

      - список на розсилку рішення.

         4.2.5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

         4.2.6. Проекти нормативно – правових актів (рішень), що пропонуються для розгляду районною радою, надаються до районної ради не пізніш, як за 21 робочий день до пленарного засідання сесії районної ради.

         4.2.7. Проекти рішень районної ради, що вносяться на сесію подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки. 

     При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

         4.2.8. Проекти рішень, що пропонуються для розгляду районною радою, подаються на розгляд постійних депутатських комісій, яким доручено готувати сесію, або до виконавчого апарату не пізніше як за 20 робочих днів до сесії.

У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

         4.2.9. Першій екземпляр проекту рішення візується виконавцем, заступником голови,головою постійної комісії, керуючим справами, начальником організаційного відділу та загальних питань, головним спеціалістом з юридичних питань районної ради.

         4.2.10. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.

         4.2.11. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

         4.2.12. Голова ради або його заступник мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами району в засобах масової інформації.

         4.2.13. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

         4.2.14. Проекти  рішень ради, їх альтернативні варіанти в паперовому вигляді доводяться   до всіх депутатів районної ради не пізніше ніж за 2 дні до розгляду на сесії ради.

         У випадку позачергової сесії – за один день.

     Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

         4.2.15. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення.

         4.2.16. Рада має право прийняти рішення про проведення загально-районного референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.

         4.2.17. Проекти програми соціально - економічного і культурного розвитку району і районного бюджету, інших цільових районних програм вносяться в письмовій формі та в електронних носіях головою райдержадміністрації на адресу голови районної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до розгляду їх на сесії ради.

        Голова районної ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 23 робочих днів до розгляду на сесії.

         4.2.18. Постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження щодо проектів районних програм і бюджету.

         4.2.19. З питань прийняття програми соціально-економічного і культурного розвитку району та районного бюджету на сесії в обов'язковому порядку виступає із співдоповіддю голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

         4.2.20. З питань прийняття та виконання районних цільових програм, виконання делегованих радою повноважень на сесії доповідають заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, начальники управлінь або відділів райдержадміністрації, які безпосередньо відповідають з даних питань.

        4.2.21. Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та районний бюджет, інформації про їх виконання, приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради.

       4.2.22. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Глава 3. Порядок денний сесії районної ради

       4.3.1. Порядок денний сесії районної ради формує президія або постійні комісії, яким доручена підготовка сесії на підставі:

      - плану роботи районної ради;

      - пропозицій голови районної ради;

      - пропозицій голови райдержадміністрації;

      - пропозицій більшості в раді чи опозиції;

      - пропозицій депутатської фракції;

      - пропозицій постійної комісії;

      - пропозицій депутатської групи;

      - пропозицій окремих депутатів. 

         4.3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         4.3.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості подання питань для розгляду на сесії.

         Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         4.3.4. В порядок денний до його кінцевого затвердження сесією можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадку коли:

      - для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

      - підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

      - питання потребує негайного вирішення.

      4.3.5 В порядку денному, кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

        Для оголошення депутатських запитів, звернень, запитань, заяв відповідей на них надається кожному виступаючому до 5 хвилин.

       Депутатські запити, звернення, запитання, заяви проголошуються, а при необхідності обговорюються з прийняттям рішення в порядку денному першочергово. На це відводиться до 30 хвилин з початку роботи сесії.

      Питання, що стосуються різного розглядаються в кінці сесії. 

Глава 4. Організація роботи сесії районної ради

       4.4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

       4.4.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також запрошених на сесію.

       4.4.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою.  

       Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.  

       Засідання ради, як правило, починається о дев'ятій годині.  

       Встановлюються перерви до 20 хвилин через 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

       Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, його заступника, постійної комісії, депутатської фракції або зареєстрованої депутатської групи.

       4.4.4. Час для доповідей надається в межах до 40 хвилин, співдоповідей – до 25 хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

       В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час доповіді конкретному виступаючому. 

       На кожній сесії відводиться не менш 1 години для виступів депутатів з різних питань, передбачених порядком денним.

         4.4.5. Головуючий на засіданні:

        - надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженої порядком денним, та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

       - організовує обговорення питань;

        - ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них, у порядку їх надходження;

      - оголошує результати голосування;

      - забезпечує порядок в залі засідань;

      - слідкує за дотриманням регламенту роботи;

      - не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

        - повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

       4.4.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, об'єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту) на сесії утворюються робочі органи сесії: лічильна група, секретаріат, юридична група, прес – група, які розміщуються в залі засідань на зазначених місцях.

       Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні.  

       Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

        Лічильна група /комісія/

         Обирається з числа депутатів для визначення, узагальнення результатів голосування під час роботи сесії.

         Секретаріат сесії

         Секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

         Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

         Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, які надходять від депутатів ради та запрошених.

         На копіях рішень сесій районної ради, які надсилаються виконавчим апаратом районної ради після завершення роботи сесії виконавцям, ставиться печатка з відбитком «Секретаріат районної ради».

         Юридична група

         Обирається радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.

         До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради.

         Прес-група

         Обирається з депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.

         Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в засобах масової інформації в обсязі, визначеному сесією.

         4.4.7. Проекти рішень сесії, висновки та рекомендації постійних комісій, довідки, проектно – кошторисні документи та інші матеріали готуються і подаються на розгляд сесії державною мовою.

         4.4.8. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від виявлення схвалення чи не схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займати в залі тільки місця, відведені для запрошених.

Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

         4.4.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на сесії через секретаріат сесії.

         Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата.

       Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які попередньо записалися для виступу.

         При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

         Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

         Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

         Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз'яснень може бути надана головуючим поза чергою.

         У разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов'язаний надати йому слово поза чергою.

         4.4.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

         Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

         Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

         Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.

         4.4.11. При розгляді радою питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку району, як правило заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії /або декілька постійних комісій/ ради, якщо постійна комісія не виступає з окремою доповіддю по даному питанню.

         По звітах голови районної ради з пропозиціями по проекту рішення виступають за бажанням керівники або представники всіх постійних депутатських комісій, фракцій і груп.

         4.4.12. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради.  

        При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

         Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

         При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської фракції або групи можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу фракції (групи).

         Якщо представники цієї фракції або групи по обговореному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.

         Депутати ради можуть передати головуючому на сесії свої пропозиції і зауваження з питання, що розглядається у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

         Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, та на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії.

         4.4.13. За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

         Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються голові районної ради.

         4.4.14. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради при необхідності за пропозицією головуючого на сесії або депутатів обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

         4.4.15. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

         4.4.16. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії. 

Друк