header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

РОЗДІЛ III. Посадові особи та органи  районної ради, порядок їх формування

Глава 1. Голова районної ради

       3.1.1. Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів  у межах строку повноважень районної ради.

       Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

         3.1.2. Голові районної ради надаються повноваження у міжсесійний період видавати розпорядження з послідуючим затвердженням на сесії ради з питань надання в оренду майна спільної власності територіальних громад району.

         3.1.3.  Рішення про обрання голови  ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

         3.1.4. Таємне голосування щодо обрання голови ради та визначення результатів і наслідків голосування проводиться згідно положень, зазначених у пункті 5.1.6. цього регламенту.

        3.1.5. У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті  3.1.1. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути   представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

         3.1.6. В разі переобрання голови районної ради починаючи з другої сесії ради, коли вже обрані постійні комісії, по кандидатурам висунутим для обрання на посаду голови ради виконавчий апарат  готує депутатам інформаційний матеріал (про трудову та іншу діяльність, програми кандидатів та ін.), який запропонує профільна комісія з питань депутатської етики.

         3.1.7. Голова ради відповідно до своїх повноважень:

         3.1.7.1. скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію  про час  і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

         3.1.7.2. забезпечує підготовку сесій  ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

         3.1.7.3. представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови  районної  ради;  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури  виконавчого апарату ради, витрат на її утримання;

         3.1.7.4. вносить раді пропозиції  щодо  утворення  і обрання постійних комісій ради;

         3.1.7.5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

         3.1.7.6. організовує надання депутатам  ради допомогу у здійснені ними своїх повноважень;

         3.1.7.7. організовує роботу президії ради;

         3.1.7.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

         3.1.7.9. здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

         3.1.7.10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

         3.1.7.11. підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

         3.1.7.12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

         3.1.7.13. забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;

         3.1.7.14. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

          3.1.7.15. звітує перед радою про свою діяльність не менш одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

          3.1.7.16. вирішує інші питання, доручені йому радою.

        3.1.8.  Голова ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови  ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

        Звільнення    особи з посади голови  ради  не  має  наслідком припинення нею повноважень депутата цієї  ради.

       3.1.9. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими  без припинення  повноважень депутата ради  в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень.

         3.1.10. У випадках, коли повноваження голови  ради  припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

 Глава 2. Заступник голови районної ради

         3.2.1. Заступник голови ради обирається  радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування із застосуванням бюлетенів.

         3.2.2. Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

        3.2.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням  положень, зазначених у пункті  3.2.1. цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

         3.2.4. Заступник голови ради здійснює повноваження голови  відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

         3.2.5. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови ради, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від  загального складу ради.

         3.2.6. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі звернення з особистою заявою до ради. Зазначені повноваження припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

       3.2.7. У  випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

 Глава 3. Постійні та тимчасові контрольні комісії

         3.3.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що збираються з числа її депутатів і працюють згідно ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

        Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним регламентом ради та Положенням про постійні комісії з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо  реалізації повноважень ради у здійснені державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

         3.3.2. В районній раді утворюються такі постійні комісії:

         - з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з  правоохоронними органами та засобами масової інформації;

         - з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування;

         - з питань управління спільною власностю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району;

         - з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів;

         - з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

         3.3.3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду, підготовки питань на сесію районної ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         Постійні комісії за дорученням голови, заступника голови районної ради та власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, їх представники виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

         Засідання постійних  депутатських комісій  проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Інформація про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, розміщуються на сайті районної ради не пізніше ніж за день до його початку.

       За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         3.3.4. Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Голова і заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.

         3.3.5. Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються районною радою. Постійні комісії за дорученням голови районної ради, його заступника або за власної ініціативи здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконання делегованих повноважень районною державною адміністрацією, вивчають діяльність посадових осіб, підзвітних і підконтрольних раді, органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд  керівників установ, організацій, а в необхідних випадках - на розгляд ради.

       Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії готується її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, доручень голови районної ради, його заступника, та інших питань ініційованих комісією.

       Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається голові або заступнику голови районної ради до відома.

         Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто голові комісії або у виконавчий апарат районної ради.

         3.3.6. Засідання постійної комісії районної ради скликається головою в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

         3.3.7. Депутат районної ради, член комісії, зобов'язаний бути присутнім на її засіданні.

         Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний повідомити про це голову комісії /письмово, усно по телефону/.

        3.3.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. На першому засіданні постійної комісії відкритим голосуванням обирається заступник голови та секретар комісії.

         Голова розробляє порядок денний засідання комісії, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

         3.3.9. Постійна  комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради, відповідними комісіями сільських та селищної  рад району, депутатськими групами, тимчасовими контрольними комісіями районної ради.

         В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій і керівниками депутатських груп.

          При необхідності або за вимогою депутата районної ради здійснюється звукозапис засідання постійної депутатської комісії, який зберігається протягом 3 місяців в організаційному відділі виконавчого апарату. По завершенні засідання комісії депутат має право одержати копію звукового файлу із звукозаписом засідання та одержати протокол засідання після його підписання.

         На підставі прийнятих висновків і рекомендацій, по кожному окремому проекту рішення районної ради голова комісії, або за його відсутністю заступник голови, підписує погодження на зворотній сторінці проекту рішення ради.

         3.3.10.В роботі постійних комісій беруть участь запрошені : депутати обласної ради, заступники  голови райдержадміністрації, керівники її  управлінь, відділів, підприємств, закладів та установ  району з правом дорадчого голосу. Це надає особі право на виступ з кожного питання порядку денного без можливості голосувати при прийнятті висновків та рекомендацій комісії.

         3.3.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств і організацій. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують і приймають висновки і рекомендації.

         3.3.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Про роботу комісії її голова звітує перед радою.

         3.3.13 Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

         Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

         Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

         У складі тимчасової комісії мають бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

         Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.

         3.3.14. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

         Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

         Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 

Глава 4. Президія районної ради

         3.4.1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - президія районної ради, яка утворюється радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.

         3.4.2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій ради, керівники депутатських фракцій та депутатських груп. Головує на засіданні президії районної ради - голова районної ради.

         У разі відсутності з поважних причин на засіданні президії районної ради голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп, повноваження членів президії покладається на заступників голів постійних комісій, а також на заступників голів фракцій та груп.

         3.4.3. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями та пленарними засіданнями ради.

         3.4.4.Президія районної ради:

           - розглядає пропозиції з питань порядку денного сесії, затверджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками постійних комісій та робочої групи;

          - забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

          - координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;

         - сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;

        - розглядає інші питання поточної роботи районної ради.

         3.4.5. Президія районної ради попередньо розглядає питання: про підготовку та проведення чергової сесії; про порядок денний чергової сесії; про запрошених осіб для участі в роботі сесії; про  план підготовки та проведення сесії. Президія попередньо обговорює проекти рішень, які пропонуються для розгляду на пленарному засіданні районної ради, визначає ступінь їх готовності.

         3.4.6. Засідання Президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за наявності більше половини від її складу. Президія районної ради скликається також за ініціативою не менше 1/3 членів Президії районної ради.

         Засідання Президії районної ради веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

         У разі скликання Президії районної ради за ініціативою не менше 1/3 від кількості її членів, засідання Президії районної ради відкриває і веде один із депутатів, які ініціювали скликання такого засідання. Головуючий на засіданні із числа таких депутатів визначається рішенням за більшістю голосів від присутніх на засіданні Президії районної ради.

         3.4.7. На Президію районної ради можуть бути запрошені представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та інші представники.

         3.4.8. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні

         3.4.9. Засідання Президії районної ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим. 

Друк