header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

РОЗДІЛ   II. Депутат районної ради 

 Глава 1. Організація діяльності

         2.1.1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори». Повноваження  депутата  починаються   з дня відкриття першої сесії районної ради – з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання,крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради. Суперечки  щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

         2.1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав в обов’язків, визначених Конституцією України, законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів  місцевих рад»,   цим Регламентом. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак. Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради  чергового скликання. Помічникам депутата районної ради, на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення видається на підставі відповідного клопотання депутата районної ради. Посвідчення помічника депутата районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. Уразі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат  районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий  апарат   районної ради.

         2.1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе   обов’язки  перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

         2.1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідального органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

         2.1.5. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ. Відсутність депутата на засіданнях районної ради  та її  органів,  до яких його обрано, допускається лише  з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати голову районної ради або його заступникаабо виконавчий апарат районної ради. У  разі пропуску депутатом протягом року більше половини  пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин  обов’язків депутата районної ради у виборчому окрузі або невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборчої програми  та невиконання депутатом  зобов’язань звітувати перед виборцями і проводити зустрічі з ними згідно з діючим законодавством – приймається рішення про його відкликання за народною ініціативою.

         2.1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати  питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, до порядку розгляду обговорюваних  питань та їх суті;

 5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти  рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;          

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур  посадових осіб,  які обираються,  призначаються  або затверджуються радою;

8) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою у встановленому законом порядку;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засідання ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) висловлювати репліку на захист свого імені, ознайомлюватися з текстами

виступів та протоколів засідань ради до їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях ради її органів тексти звернень ,заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

14) об’єднуватися з іншими  депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та регламенту ради;

15) передавати головуючому на пленарному засіданні органу районної ради тексти своїх  виголошених і не виголошених виступів, пропозицій та зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або органу, в якому він бере участь;

16) мати інші права, що випливають із законодавства  України та рішень ради.

        2.1.7. Депутат районної ради або група депутатів попередньо на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі можуть вносити депутатський запит. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

    Депутатський запит, оголошується на пленарному  засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також  проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

       Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної  ради. Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені в порядку денному.

       Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

       Рада  може зобов’язати  відповідний орган  подати, у  встановлений нею строк, звіт про виконання  рішення по запиту депутата районної ради.  Якщо запит оголошено  на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона  може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.

        Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів районної ради.  Посадових осіб,  до яких звернуто запит, своєчасно  інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутнім на цьому засіданні ради.

       За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

         2.1.8. Депутат районної ради може звернутися до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, з депутатським зверненням.

       Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

       Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто, у встановлений строк, депутату районної ради зобов’язані письмово повідомити  про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

       Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

       Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до п.2.1.7. цього регламенту.

         2.1.9. Для одержання інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми депутат районної ради може ставити депутатське запитання.

      Запитання до керівних осіб ради,  її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради.

      Відповідь на депутатське запитання не обговорюється на засіданнях органів ради, але може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові в індивідуальному порядку.

       Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється на її засіданні і рішення щодо нього не приймається.    

 Глава 2.Депутатські групи

       2.2.1. Депутати районної ради мають право самостійно  об’єднуватися в постійні і тимчасові групи по територіальному чи іншому принципу. Депутатські групи проводять обмін думками з питань, що розглядає районна рада, інших питань з компетенції районної ради.

       2.2.2. Депутатські групи працюють в контакті з головою ради, його заступником, постійними комісіями ради, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

      2.2.3. Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднатися для спільної роботи. Депутатські групи складаються не менше як з п’яти депутатів ради. На зборах обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар. 

       2.2.4. Подання  керівника  групи  депутатів  передається голові районної ради, який  інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету.

      Подання керівника  групи та інформація голови ради заноситься до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

       2.2.5. Засідання депутатських  груп проводиться по мірі необхідності самої групи для створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну  інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги  в депутатській роботі, обговорення інших питань, але не менш як раз на рік.

       Рішення депутатської групи приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

        2.2.6. Групи депутатів, зареєстровані районною радою, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії районної ради, а при надходженні пропозиції про припинення дебатів наполягати /у встановленому порядку/ про надання слова, висувати кандидатури осіб, які уповноважені виступати від імені групи.

       2.2.7. За пропозицією групи депутатів за інтересами або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів як офіційний документ.

       2.2.8. Депутатські групи мають право опублікувати через засоби масової інформації плани своєї діяльності і програми.

       2.2.9. Плани і програми депутатських груп не повинні суперечити Конституції України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законодавчим актам. 

 Глава 3. Депутатські фракції

       2.3.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії з чисельністю не менш двох депутатів районної ради.

       2.3.2. Порядок  вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням органу політичної партії  за виборчим списком відповідної районної організації, від якої він був обраний депутатом районної ради.

       2.3.3. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

       2.3.4. На зборах  депутатської  фракції  обирається керівник фракції, заступник та при необхідності секретар. За результатами зборів про створення депутатської фракції, оформлюється протокол, список депутатів та подання про реєстрацію. Керівник фракції подає голові районної ради пакет документів про створення фракції.

       Засідання депутатської  фракції  проводиться по мірі необхідності для створення загальної думки, пропозицій, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією, обговорення інших питань.

        Рішення депутатської фракції приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний  характер.

        2.3.5. Депутатські групи, фракції мають право:

-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.                                             

Друк