header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

 Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Каховської районної ради VII скликання

РОЗДІЛ   I. Загальні положення

        1.1. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

загальний  склад  ради – кількісний склад депутатів, визначений радою  відповідно до закону;

склад  ради  -  кількість  депутатів, обраних до районної ради,  повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний  склад  ради  -  кількість  депутатів, обраних до районної ради,  повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виступ  – публічне виголошення промови;

доповідь  –  повідомлення на певну тему;

репліка – коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлення доповідачеві або виступаючому з місця;

поправка – уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція – те, що пропонується увазі того чи  іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

фракція  –  організована група членів політичної партії за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції, що здійснює політику відповідної партії в раді на основі положення про фракцію;

депутатська група  –  обєднання депутатів районної ради за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками;

депутатський запит  –  це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і їх органів, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,  які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради;

депутатське звернення  - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, повязаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району – здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне розяснення з питань, віднесених до їх компетенції; 

депутатське запитання  – це засіб одержання депутатом інформації або розяснення з тієї чи іншої проблеми.

       1.2. Формування, діяльність, компетенція і функції районної ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району визначаються Конституцією України, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад»,   «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції»,  «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації»,   «Про захист персональних даних»,   «Про місцеві вибори» таіншими законодавчими актами державних органів, даним регламентом.

       1.3. Регламент районної ради  VII скликання (далі - Регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок скликання сесій ради,  порядок підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесії районної ради, її пленарних засідань, процедуру формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.

       1.4. Робота районної ради, як органу самоврядування, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами.

Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій в друкованих засобах масової інформації, розміщення інформативних матеріалів та рішень ради в мережі Інтернету на офіційному сайті районної ради.

      1.5.Робота  районноїрадиведеться державноюмовою.  Уразі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району.

       1.6. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних  засідань ради, підготовки  і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

      До прийняття регламенту роботи ради чергового скликання, який затверджується не пізніш як на другій сесіїзастосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

      1.7. Процедурні питання, які не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.  

Друк