header

Про регламент роботи Каховської районної ради VІ скликання

 trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ІІ сесії шостого скликання

 

від 26.11.2010 р. № 5

 

Про регламент роботи Каховської районної

ради VІ скликання

Керуючись п. 5 ст.43, п. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Регламент Каховської районної ради VI скликання затвердити (додається).

2. Контроль за дотриманням виконання положень регламенту покласти на голову районної ради та постійні комісії районної ради.

3. Рішення районної ради V скликання від 17.05.2006 р. № 5 «Про регламент роботи Каховської районної ради V скликання» вважати таким, що втратило чинність.

 

Голова районної ради                                                                    М.П. Крупін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням II сесії районної ради

VІ скликання

від 26.11.2010 р. № 5

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Каховської районної ради VІ скликання

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виступ - публічне виголошення промови;

доповідь - повідомлення на певну тему;

репліка - коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлення доповідачеві або виступаючому з місця;

поправка - уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція - те, що пропонується увазі того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

фракція - організована група членів політичної партії за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції, що здійснює політику відповідної партії в раді на основі положення про фракцію;

депутатська група - об'єднання депутатів районної ради за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками;

депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради;

депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району - здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

1.2. Формування, діяльність, компетенція і функції районної ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами державних органів, даним регламентом.

1.3. Регламент районної ради VІ скликання (далі - Регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок скликання сесій ради, порядок підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесій районної ради, її пленарних засідань, процедуру формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.

1.4. Робота районної ради, як органу самоврядування, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами.

Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій в друкованих засобах масової інформації, розміщення інформативних матеріалів та рішень ради в мережі Інтернету на сайті www.kcrb.com.ua.

1.5. За рішенням районної ради, більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання районної ради.

1.6. Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району.

1.7. Процедурні питання, які не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

РОЗДІЛ ІІ. Депутат районної ради

Глава 1. Організація діяльності.

2.1.1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії районної ради - з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради. Суперечки щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

2.1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак. Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Помічникам депутата районної ради, на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення видається на підставі відповідного клопотання депутата районної ради. Посвідчення помічникам депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий апарат районної ради.

2.1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

2.1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідального органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.1.5. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ. Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов'язаний інформувати виконавчий апарат районної ради. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, рада може звернутися до відповідної політичної партії з пропозицією вжити дієвих заходів для виконання депутатом своїх обов'язків згідно з діючим законодавством.

2.1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, до порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб районного самоврядування у встановленому законом порядку;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) висловлювати репліку на захист свого імені, ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

14) об'єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та регламенту ради;

15) передавати головуючому на пленарному засіданні ради через секретаря сесії, головуючому на засіданні органу районної ради тексти своїх не виголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

16) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

2.1.7. Депутат районної ради або група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі можуть вносити депутатський запит. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради. Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати, у встановлений нею строк, звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

2.1.8. Депутат районної ради може звернутися до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, з депутатським зверненням.

Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто, у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до п. 2.1.7. цього регламенту.

2.1.9. Для одержання інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми депутат районної ради може ставити депутатське запитання.

Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради.

Відповідь на депутатське запитання не обговорюється, може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Глава 2. Депутатські групи

2.2.1. Депутати районної ради мають право самостійно об'єднуватися в постійні і тимчасові групи по територіальному чи іншому принципу. Депутатські групи проводять обмін думками з питань, що розглядає районна рада, інших питань з компетенції районної ради.

2.2.2. Депутатські групи працюють в контакті з головою ради, його заступником, постійними комісіями ради, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

2.2.3. Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об'єднатися для спільної роботи. Депутатські групи складаються не менше як з п'яти депутатів ради. На зборах обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар.

2.2.4. Подання керівника групи депутатів передається голові районної ради, який інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету.

Подання керівника групи та інформація голови ради заносяться до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

2.2.5. Засідання депутатських груп проводяться по мірі необхідності самої групи для створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги в депутатській роботі, обговорення інших питань.

Рішення депутатської групи приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

2.2.6. Групи депутатів, зареєстровані районною радою, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії районної ради, а при надходженні пропозиції про припинення дебатів наполягати /у встановленому порядку/ про надання слова, висувати кандидатури осіб, які уповноважені виступати від імені групи.

2.2.7. За пропозицією групи депутатів за інтересами або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів як офіційний документ.

2.2.8. Депутатські групи мають право опублікувати через засоби масової інформації плани своєї діяльності і програми.

2.2.9. Плани і програми депутатських груп не повинні суперечити Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законодавчим актам.

Глава 3. Депутатські фракції

2.3.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії з чисельністю не менш двох депутатів районної ради.

2.3.2. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії, за виборчим списком або по мажоритарному округу відповідної місцевої організації, від якої він був обраний депутатом районної ради.

2.3.3. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, голова районної ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

2.3.4. На зборах депутатської фракції обирається керівник фракції, заступник та при необхідності секретар. Керівник фракції подає голові районної ради протокол зборів про створення депутатської фракції, список депутатів та подання про реєстрацію.

Засідання депутатської фракції проводяться по мірі необхідності самої фракції для створення загальної думки, пропозицій, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією, обговорення інших питань.

Рішення депутатської фракції приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

2.3.5. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

РОЗДІЛ ІІІ. Посадові особи та органи районної ради, порядок їх формування

Глава 1. Голова районної ради

3.1.1. Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень районної ради.

Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова районної ради є підзвітним раді.

Щорічно голова районної ради зобов'язаний прозвітувати раді про свою діяльність.

Конкретна дата звіту раді визначається на засіданні Президії ради.

3.1.2.Голові районної ради надаються повноваження у міжсесійний період видавати розпорядження, з послідуючим затвердженням на сесії районної ради,

з питань надання в оренду майна спільної власності територіальних громад району та внесення змін до рішення сесії районної ради про районний бюджет поточного року.

Глава 2. Заступник голови районної ради

3.2.1. Заступник голови районної ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.2.2. Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

3.2.3. Заступник голови районної ради, в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради.

Глава 3. Постійні та тимчасові контрольні комісії

3.3.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що збираються з числа її депутатів і працюють згідно ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним регламентом ради та Положенням про постійні комісії з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійснені державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

3.3.2. В районній раді утворюються такі постійні комісії:

- з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами;

- з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування;

- з питань управління спільної власності територіальних громад району, будівництву, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району;

- з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів;

- з питань освіти, культури, спорту зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації;

- з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення;

3.3.3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду, підготовки питань на сесію районної ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її президії.

Постійні комісії за дорученням голови, заступника голови районної ради та власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3.4. Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Голова і заступник голови районної ради не входить до складу постійних комісій.

3.3.5. Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються районною радою. Постійні комісії за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради стосовно районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії готується її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, наданих головою районної ради, заступником голови районної ради доручень та інших питань, ініційованих комісією.

Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається голові або заступнику голови районної ради до відома.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто голові комісії або у виконавчий апарат районної ради.

3.3.6. Засідання постійної комісії районної ради скликається головою в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

3.3.7. Депутат районної ради, член комісії, зобов'язаний бути присутнім на її засіданні.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний повідомити про це голову комісії /письмово, усно по телефону/.

3.3.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. На першому засіданні постійної комісії відкритим голосуванням обирається заступник голови та секретар комісії.

Голова розробляє порядок денний засідання комісії, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.3.9. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради, відповідними комісіями сільських рад району, депутатськими групами, тимчасовими контрольними комісіями районної ради.

В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій і керівниками депутатських груп.

3.3.10. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступники голови райдержадміністрації, керівники її відділів, управлінь, підприємств, та організацій району з правом дорадчого голосу.

3.3.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств і організацій. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують і приймають висновки і рекомендації.

3.3.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Про роботу комісії її голова звітує перед радою.

3.3.13 Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

У складі тимчасової комісії мають бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.

3.3.14. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Глава 4. Президія районної ради

3.4.1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - президія районної ради, яка утворюється радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.

3.4.2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій ради, керівники депутатських фракцій та депутатських груп. Головує на засіданні президії районної ради - голова районної ради.

У разі відсутності з поважних причин на засіданні президії районної ради голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп, повноваження членів президії покладається на заступників голів постійних комісій, а також на заступників голів фракцій та груп.

3.4.3. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями та пленарними засіданнями ради.

3.4.4.Президія районної ради:

- розглядає пропозиції з питань порядку денного сесії, затверджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками постійних комісій та робочої групи;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

- координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;

- розглядає інші питання поточної роботи районної ради.

3.4.5. Президія районної ради попередньо розглядає висновки і рекомендації робочої групи з підготовки чергової сесії стосовно проектів рішень, визначає ступінь їх готовності для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

3.4.6. Засідання Президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за наявності більше половини від її складу. Президія районної ради скликається також за ініціативою не менше 1/3 членів Президії районної ради.

Засідання Президії районної ради веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

У разі скликання Президії районної ради за ініціативою не менше 1/3 від кількості її членів, засідання Президії районної ради відкриває і веде один із депутатів, які ініціювали скликання такого засідання. Головуючий на засіданні із числа таких депутатів визначається рішенням за більшістю голосів від присутніх на засіданні Президії районної ради.

3.4.7. На Президію районної ради можуть бути запрошені представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та інші представники.

3.4.8. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні

3.4.9. Засідання Президії районної ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим.

РОЗДІЛ IV. Сесії районної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради

4.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.

4.1.2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

4.1.3. Сесія може також бути скликана заступником голови районної ради у таких випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради;

- якщо сесія не скликається головою ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;

- якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

4.1.4. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

4.1.5. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів районної ради та населення району через районну газету «Каховська зоря» не пізніше як за 7 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місяця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4.1.6. Пропозиції по скликанню сесії районної ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтування необхідності скликання сесії.

4.1.7. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

4.1.8. Сесію районної ради веде голова, або його заступник. У випадку, якщо сесія скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів районної ради.

При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання, засідання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.

4.1.9. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов'язаний повідомити про це голову або його заступника до початку роботи сесії /письмово, усно, по телефону/.

4.1.10. В роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається за пропозиціями голови районної ради, його заступника, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій і груп, виконавчого апарата, голови райдержадміністрації або його заступників та затверджується президією районної ради. Список запрошених на позачергову сесію затверджується головою районної ради або його заступником.

В засіданнях районної ради бере участь голова райдержадміністрації. На пленарних засіданнях районної ради можуть бути присутні жителі територіальних громад Каховського району, а також жителі міста Каховки або інших територіальних громад, які не менш як за 3 дні до сесії письмово звертаються до голови районної ради і займають у залі місця спеціально позначені для присутніх.

4.1.11. Присутні не мають права втручатися в обговорення питань порядку денного та заважати роботі сесії.

4.1.12. Відкриття пленарного засідання оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Відкриваючи засідання ради, головуючий повідомляє номер сесії скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього регламенту.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні ради після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні ради. Засідання ради не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради

4.2.1. Підготовка сесії районної ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради або його заступник.

У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

4.2.2. Підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом ради, постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів районної ради і затверджується радою, а у випадку позачергових сесій – розпорядженням голови або його заступником з послідуючим затвердженням на сесії.

4.2.3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, а також представників підприємств і організацій району.

4.2.4. За результатами вивчення питання комісія та виконавчий апарат, які здійснювали його підготовку, готують і подають необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, які повинні містити в собі:

- глибокий аналіз обговореного питання, об'єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців;

- список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;

- протокол незгоди /якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядається/;

- список на розсилку рішення.

4.2.5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

4.2.6. Проекти нормативно – правових актів (рішень), що пропонуються для розгляду районною радою, надаються до районної ради не пізніш, як за 21 робочий день до пленарного засідання сесії районної ради.

4.2.7. Проекти рішень районної ради, що вносяться на сесію подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки. При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

4.2.8. Проекти рішень, що пропонуються для розгляду районною радою, подаються в робочу групу, постійну комісію, якім доручено готувати сесію, або до виконавчого апарату не пізніше як за 7 днів до сесії.

У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

4.2.9. Першій екземпляр проекту рішення візується виконавцем, заступником голови,головою постійної комісії, керуючим справами, начальником організаційного відділу та загальних питань, головним спеціалістом з юридичних питань районної ради.

4.2.10. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в робочій групі, постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.

4.2.11. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

4.2.12. Голова ради або його заступник мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами району через газету «Каховська зоря».

4.2.13. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

4.2.14. Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх депутатів районної ради не пізніше ніж за 3 дні до розгляду на сесії ради.

У випадку позачергової сесії – за один день.

Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

4.2.15. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення.

4.2.16. Рада має право прийняти рішення про проведення загально-районного референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.

4.2.17. Проекти програми соціально - економічного і культурного розвитку району і районного бюджету, інших цільових районних програм вносяться в письмовій формі та в електронних носіях головою райдержадміністрації на адресу голови районної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до розгляду їх на сесії ради.

Голова районної ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 23 робочих днів до розгляду на сесії.

4.2.18. Робоча група, постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження щодо проектів районних програм і бюджету.

4.2.19. З питань прийняття програми соціально-економічного і культурного розвитку району та районного бюджету на сесії в обов'язковому порядку виступає із співдоповіддю голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

4.2.20. З питань прийняття та виконання районних цільових програм, виконання делегованих радою повноважень на сесії доповідають заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, начальники управлінь або відділів райдержадміністрації, які безпосередньо відповідають з даних питань.

4.2.21. Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та районний бюджет, інформації про їх виконання, приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради.

4.2.22. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Глава 3. Порядок денний сесії районної ради

4.3.1. Порядок денний сесії районної ради формує президія або постійні комісії, яким доручена підготовка сесії на підставі:

- перспективного плану роботи районної ради;

- пропозицій голови районної ради;

- пропозицій голови райдержадміністрації;

- пропозиції більшості в раді чи опозиції;

- пропозиції депутатської фракції;

- пропозицій постійної комісії;

- пропозицій депутатської групи;

- пропозицій окремих депутатів.

4.3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

4.3.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості подання питань для розгляду на сесії.

Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

4.3.4. В порядок денний до його кінцевого затвердження сесією можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадку коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

- підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

- питання потребує негайного вирішення.

4.3.5 В порядку денному, кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

Для оголошення депутатських запитів, звернень, запитань, заяв відповідей на них надається кожному виступаючому до 5 хвилин.

Депутатські запити, звернення, запитання, заяви проголошуються, а при необхідності обговорюються з прийняттям рішення в порядку денному першочергово. На це відводиться до 30 хвилин з початку роботи сесії.

Питання, що стосуються різного розглядаються в кінці сесії.

Глава 4. Організація роботи сесії районної ради

4.4.1. Реєстрація депутатів , що прибули на сесію, проводиться по фракціям перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

4.4.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також запрошених на сесію.

4.4.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Засідання ради, як правило, починається о дев'ятій годині. Встановлюються перерви до 20 хвилин через 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, його заступника, постійної комісії, депутатської фракції, або зареєстрованої депутатської групи.

4.4.4. Час для доповідей надається в межах до 40 хвилин, співдоповідей – до 25 хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час доповіді конкретному виступаючому. На кожній сесії відводиться не менш 1 години для виступів депутатів з різних питань, передбачених порядком денним.

4.4.5. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них, у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок в залі засідань;

- слідкує за дотриманням регламенту роботи;

- не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

4.4.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії /гласності, об'єктивності, відповідальності Законам України, даному регламенту/ на сесії утворюються робочі органи сесії: лічильна група, секретаріат, юридична група, прес – група, які розміщуються в залі засідань на зазначених місцях.

Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засідання. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

Лічильна група /комісія/

Обирається з числа депутатів для визначення, узагальнення результатів голосування під час роботи сесії.

Секретаріат сесії

Секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, які надходять від депутатів ради та запрошених.

На копіях рішень сесій районної ради, які надсилаються виконавчим апаратом районної ради після завершення роботи сесії виконавцям, ставиться печатка з відбитком «Секретаріат районної ради».

Юридична група

Обирається радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.

До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради.

Прес-група

Обирається з депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.

Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в засобах масової інформації в обсязі, визначеному сесією.

4.4.7. Проекти рішень сесії, висновки та рекомендації постійних комісій, довідки, проектно – кошторисні документи та інші матеріали готуються і подаються на розгляд сесії державною мовою.

4.4.8. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від виявлення схвалення чи не схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займати в залі тільки місця, відведені для запрошених.

Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

4.4.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на сесії через секретаріат сесії.

Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата.

Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які попередньо записалися для виступу.

При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз'яснень може бути надана головуючим поза чергою.

У разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов'язаний надати йому слово поза чергою.

4.4.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.

4.4.11. При розгляді радою питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку району, як правило заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії /або декілька постійних комісій/ ради, якщо постійна комісія не виступає з окремою доповіддю по даному питанню.

По звітах голови районної ради з пропозиціями по проекту рішення виступає комісія, спеціально створена радою.

4.4.12. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської фракції або групи можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу фракції (групи).

Якщо представники цієї фракції або групи по обговореному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.

Депутати ради можуть передати головуючому на сесії свої пропозиції і зауваження з питання, що розглядається у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, та на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії.

4.4.13. За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються голові районної ради.

4.4.14. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради при необхідності за пропозицією головуючого на сесії або депутатів обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

4.4.15. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

4.4.16. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії.

Розділ V. Процедурні питання

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішення районної ради

5.1.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим регламентом.

5.1.2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування в обов'язковому порядку проводиться у випадках:

- обрання та звільнення голови ради;

- обрання та звільнення з посади заступника голови ради;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.

Також таємне голосування може бути проведено за рішенням сесії на вимогу не менше 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, голови районної ради.

5.1.3. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь /повідомлення/, питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення, яке вноситься на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування.

5.1.4. При проведенні відкритого голосування підрахування голосів доручається лічильній групі (комісії), склад якої визначається сесією.

5.1.5. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.

Голосування депутатів проводиться шляхом підняття руки депутатом.

5.1.6. Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.

Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

5.1.7. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів, в якому вказуються прізвище, по батькові і ім'я. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.

5.1.8. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

5.1.9. В усіх випадках голосування депутат особисто зобов'язаний здійснити своє право на голосування. Депутати відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

5.1.10. Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.

5.1.11. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і виносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

5.1.12. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозиції про порядок проведення даного голосування.

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради.

5.2.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

5.2.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

5.2.3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

5.2.4 Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради.

Глава 3. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії

5.3.1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконавчий апарат районної ради.

5.3.2. Повинно бути забезпечено:

- звукозапис та озвучення залу засідання, кімната для засідання редакційної комісії;

- місця для розміщення і роботи секретаріату, лічильної, юридичної і прес-групи.

5.3.3. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів забезпечується за рахунок районного бюджету.

5.3.4. Розпорядником відповідної частини бюджету є голова районної ради.

Розділ VІ. Прикінцеві положення

6.1. Даний регламент приймається, доповнюється і знімається більшістю депутатів від загального складу ради.

6.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

6.3. Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії з указанням осіб, які допустили ці порушення.

6.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

6.5. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.6. Даний регламент враховує вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно - правового характеру набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

6.8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Друк