Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» за І квартал 2020 року

Дата публикації .

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

______  сесії VІІ скликання

______________ № ______   

                                   

Про   звіт  про виконання   фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
« Каховська центральна районна лікарня Каховської
районної  ради»   за   І квартал  2020 року

 

 

Заслухавши  і обговоривши звіт  про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної  ради» за І квартал 2020 року,  враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної  ради » за   І квартал 2020 року   ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова районної ради                                                           Т.С. Тертична
 
 

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

за I квартал 2020р.

 

 

Код

 Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

рядка

 Минулий рік

Поточний рік

План

Факт

Відхилення +/-

Виконання,%

1

2

          3

4

5

6

7

8

I.Формування фінансового результату підприємства

1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)(за договором з НСЗУ)

100

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

13404,7

18022,4

13404,7

4617,7

74,4

Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами,у т.ч.:

120

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.

130

80,6

16,1

80,6

-64,5

500,6

дохід від оренди активів

131

13,7

9,1

13,7

-4,6

150,5

дохід від платних послуг

132

66,9

7,0

66,9

-59,9

955,7

дохід від реалізації необоротних активів

133

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші доходи(благодійні внески,гранти,дарунки тощо)

140

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом (сума рядків 100-140)

150

13485,3

18038,5

13485,3

4553,2

74,8

1.2.Витрати

Витрати на оплату праці

200

7590,2

10806,1

7590,2

3215,9

70,2

Нарахування на оплату праці

210

1686,7

2377,4

1686,7

690,7

70,9

Обов"язкові платежі до бюджетів усіх рівнів

220

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

230

210,4

642,05

210,4

431,7

32,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

240

349,8

1000,0

349,8

650,2

35,0

Продукти харчування

250

21,6

408,1

21,6

386,5

5,3

Оплата послуг (крім комунальних)

260

227,3

864,9

227,3

637,6

26,3

Службові  відрядження

270

6,6

15,0

6,6

8,4

44,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

280

           -

934,9

1750,0

934,9

815,1

53,4

Оплата теплопостачання

281

527,6

890,1

527,6

362,5

59,3

Оплата водопостачання та водовідведення

282

0,0

93,5

0,0

93,5

0,0

Оплата електроенергії

283

222,4

344,6

222,4

122,2

64,5

Оплата природного газу

284

159,9

384,9

159,9

225,0

41,5

Оплата інших енергоносіїв

285

25,00

36,9

25,0

11,9

67,8

Оплата енергосервісу

286

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші поточні видатки

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Амортизація

310

Інші витрати (пенсія,пеня,штрафи*)

320

28,20

175,0

28,2

146,8

16,1

Разом (сума рядків 200 - 320)

330

           -

    11 055,7

       18038,5

11055,7

6982,8

61,3

1.3. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

           -

      1 778,8

         4855,0

       1778,8

3076,2

36,6

Витрати на оплату праці

410

           -

      7 590,2

       10806,1

       7590,2

3215,9

70,2

Відрахування на соціальні заходи

420

           -

      1 686,7

         2377,4

       1686,7

690,7

70,9

Амортизація

430

           -

                 -

                    -

                  -

0,0

0,0

Інші операційні витрати

440

           -

                 -

                    -

0,0

0,0

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

           -

    11 055,7

       18038,5

11055,7

6982,8

61,3

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

           -

                 -

                    -

                  -

                    -

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

           -

                 -

                    -

                  -

                    -

капітальне будівництво

511

                   -

придбання (виготовлення) основних засобів

512

                  -

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

І.5. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

           -

                 -

                    -

                  -

                    -

кредити

601

позики

602

депозити

603

відсотки одержані

604

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

           -

                 -

                    -

                  -

                    -

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

Усього доходів

700

    13 485,3

       18038,5

13485,3

4553,2

              74,8

Усього витрат

800

           -

    11 055,7

       18038,5

11055,7

6982,8

              61,3

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

           -

2429,60

0,00

2429,60

II. Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів( непокритого збитку)

2000

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:(розшифрувати)

2010

III. Додаткова інформація

на 01.04.2020

на 01.04.2020

на 01.04.2020

на 01.04.2020

Штатна чисельність працівників

3000

       510,00

607,00

        510,00

84,0

Вартість основних засобів

3010

44110,9

44110,9

44110,9

100,0

Податкова заборгованість

3020

Неустойки (штрафи,пені)

3030

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

3040

Дебіторська заборгованість

3050

Кредиторська заборгованість

3060

Директор КНП "Каховська ЦРЛ"

_________________________

О.Б. Мазур

                                (посада)

 (підпис)

         (ініціали, прізвище)   

Надрукувати