header

Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

__________  сесії VІІ скликання

______________ № ________

 

Про Порядок складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств
Каховської районної ради

 

 

З метою вдосконалення порядку фінансового планування та забезпечення раціонального використання бюджетних коштів підприємств спільної власності територіальних громад Каховського району, враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (із змінами) «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», враховуючи висновки і рекомендації  постійної комісії  з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст.ст. 75,77,78 Господарського кодексу України, ст. ст. 43,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради  (далі – Порядок), згідно додатку.
          
2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств  районної ради забезпечити своєчасне складання фінансових планів та звітів про їх виконання відповідно до вимог Порядку.
          
3. Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична

 

 

Додаток  

 

 

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів  комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних  підприємств    (далі – Підприємства), засновниками яких є Каховська районна рада (далі – Порядок).

Фінансовий план – це документ, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року.

2. Фінансовий план Підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

          Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року,  фінансового плану поточного року та планових  показників на наступний рік.

 Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємству слід використовувати Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в
додатку 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745.

3. Фінансовий план повинен забезпечувати збільшення показників доходу від діяльності Підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів, Підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

4. Проект фінансового плану Підприємства, підписаний керівником,   пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою у трьох примірниках у паперовому варіанті та в електронному вигляді подається до виконавчого апарату районної ради після його погодження головою Каховської районної державної адміністрації.

Проект фінансового плану подається не пізніше 01 листопада року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану Підприємства додається:

- пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- додатки з розшифруванням доходів в розрізі джерел та формування витрат;

- проєкт штатного розпису підприємства на плановий рік із розрахунками фонду оплати праці;

- зазначення залишкової вартості та нарахованої амортизації;

- стратегії розвитку підприємства на короткострокову перспективу (1-3 роки).

5. Належним чином оформлений та погоджений проект фінансового плану направляється на розгляд постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, приймає рішення про винесення його на  пленарне засідання сесії районної ради для затвердження або про повернення проекту на доопрацювання, про що Підприємство повідомляється письмово.

Після доопрацювання проект фінансового плану Підприємства повторно подається до районної ради на затвердження.

 Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню.

6. Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть вноситись за необхідністю  протягом планового року.

Проект змін до фінансового плану підприємства, підписаний керівником Підприємства та погоджений головою  Каховської районної державної адміністрації, подається до виконавчого апарату районної ради  разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею.

 Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у період, за яким минув строк звітування.

7. Каховська районна рада розглядає зміни до фінансового плану підприємства згідно з порядком, передбаченими пунктом 5 цього Порядку.

Після затвердження зміненого фінансового плану Підприємства на ньому ставиться відмітка «Змінений».

У разі відхилення проекту змін до фінансового плану Підприємству в письмовій формі надсилається мотивована відповідь.

8. Відповідальність за достовірність і обґрунтованість показників фінансового плану та їх виконання, а також за своєчасність його складання та подання на затвердження згідно встановленого порядку  покладається на керівника Підприємства.

9. Керівник Підприємства подає до Каховської районної ради  звіт про виконання фінансового плану (додаток 2), погоджений головою  Каховської районної державної адміністрації, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого Підприємства у терміни:

         за звітні квартали поточного року – до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом;

         за звітний рік – до 1 березня року, який настає за звітним періодом.

       До звіту необхідно надавати додатки з розшифруванням доходів в розрізі джерел та витрат, а також фінансову звітність за формами, визначеними Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

10. Затверджений фінансовий план Підприємства підлягає опублікуванню на офіційному веб – сайті Підприємства (за наявності) та  на офіційному сайті Каховської районної ради. 

 

 

Керуючий справами районної ради                                           О.М.Кононович

 

 

Додаток 1

до Порядку  складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів  комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

ПОГОДЖЕНО

Голова Каховської районної

державної адміністрації 

___________________  ________________

               (підпис)                                   (ПІП)

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням _______сесії Каховської районної ради

______ скликання  від ______________ № _________

 

Голова районної ради_______________   ____________

                                             (підпис)                       (ПІП)

Проект

Попередній

Уточнений

Зміни

Зробити позначку «Х»

коди

       Підприємство                                      

за ЄДРПОУ

       Організаційно-правова форма         

за КОПФГ

       Територія                                            

за КОАТУУ

       Орган  управління                             

за СПОДУ

       Галузь                                                 

за ЗКГНГ

       Вид  діяльності                                  

      за КВЕД

       Одиниці виміру:                                         

       Форма власності                                

       Середньооблікова кількість штатних працівників

      Місцезнаходження                           

       Телефон                                             

       Прізвище та ініціали керівника      

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  _____рік


Основні фінансові показники підприємства

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

І. Формування фінансового результату підприємства

1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)

 (за договором з НСЗУ)

100

Кошти  з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

Кошти  з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:

120

121

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

130

дохід від оренди активів

131

дохід від платних послуг

132

дохід від реалізації необоротних активів

133

Інші   доходи (благодійні внески, гранти, дарунки тощо) (розшифрувати)

140

Разом (сума рядків 100-140)

150

1.2. Витрати

Витрати на оплату праці

200

Нарахування  на оплату праці

210

Обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів

220

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

230

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

240

Продукти харчування

250

Оплата послуг (крім комунальних)

260

Службові відрядження

270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

280

оплата теплопостачання

281

оплата водопостачання та водовідведення

282

оплата електроенергії

283

оплата природного газу

284

оплата інших енергоносіїв

285

оплата енергосервісу

286

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

Інші поточні видатки

300

Амортизація

310

Інші витрати (розшифрувати)

320

Разом ( сума рядків 200-320)

330

1.3.Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

Витрати на оплату праці

410

Відрахування на соціальні заходи

420

Амортизація

430

Інша операційні витрати

440

Разом (сума рядків 400-440)

450

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:

510

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

1.5.Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

кредити

601

позики

602

депозити

603

відсотки одержані

604

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

УСЬОГО ДОХОДІВ

700

УСЬОГО ВИТРАТ

800

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

2000

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:   (розшифрувати) 

2010

2011

ІІI. Додаткова інформація

на 01.01

на 01.04

на 01.07

на

01.10

Штатна чисельність

3000

Вартість основних засобів

3010

Податкова заборгованість

3020

Неустойки (штрафи, пені)

3030

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

3040

Дебіторська заборгованість

3050

Кредиторська заборгованість

3060

                   

Головний лікар                        _____________________         ___________________________

 

 

Додаток 2

до Порядку  складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів  комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

ПОГОДЖЕНО

Голова Каховської районної

державної адміністрації 

___________________  ________________

               (підпис)                                   (ПІП)

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням _______сесії Каховської районної ради

______ скликання  від ______________ № _________

Голова районної ради_______________   ____________

                                             (підпис)                       (ПІП)

коди

Рік

2018

       Підприємство                                      

за ЄДРПОУ

38740016

       Організаційно-правова форма         

за КОПФГ

       Територія                                            

за КОАТУУ

       Орган  управління                             

за СПОДУ

       Галузь                                                 

за ЗКГНГ

       Вид  діяльності                                  

      за КВЕД

       Одиниці виміру:                                         

       Форма власності                                

       Середньооблікова кількість штатних працівників

      Місцезнаходження                           

       Телефон                                             

       Прізвище та ініціали керівника      

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за ______ квартал  20___року

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал,рік)

Минулий

рік

Поточний

рік

План

Факт

Відхилення,

+/-

Виконання, %

І. Формування фінансового результату підприємства

1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)

 (за договором з НСЗУ)

100

Кошти  з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

Кошти  з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:

120

121

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

130

дохід від оренди активів

131

дохід від платних послуг

132

дохід від реалізації необоротних активів

133

Інші   доходи (благодійні внески, гранти, дарунки тощо) (розшифрувати)

140

Разом (сума рядків 100-140)

150

1.2. Витрати

Витрати на оплату праці

200

Нарахування  на оплату праці

210

Обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів

220

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

230

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

240

Продукти харчування

250

Оплата послуг (крім комунальних)

260

Службові відрядження

270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

280

оплата теплопостачання

281

оплата водопостачання та водовідведення

282

оплата електроенергії

283

оплата природного газу

284

оплата інших енергоносіїв

285

оплата енергосервісу

286

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

Інші поточні видатки

300

Амортизація

310

Інші витрати (розшифрувати)

320

Разом ( сума рядків 200-320)

330

1.3.Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

Витрати на оплату праці

410

Відрахування на соціальні заходи

420

Амортизація

430

Інша операційні витрати

440

Разом (сума рядків 400-440)

450

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:

510

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

1.5.Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

кредити

601

позики

602

депозити

603

відсотки одержані

604

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

УСЬОГО ДОХОДІВ

700

УСЬОГО ВИТРАТ

800

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

2000

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:   (розшифрувати) 

2010

2011

IІІ. Додаткова інформація

Штатна чисельність

3000

Вартість основних засобів

3010

Податкова заборгованість

3020

Неустойки (штрафи, пені)

3030

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

3040

Дебіторська заборгованість

3050

Кредиторська заборгованість

3060

 

 

Директор                       _____________________         ___________________________

Друк