header

Про утворення спостережної ради КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» та затвердження Положення про неї

УКРАЇНА 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА 

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                                                                     ПРОЕКТ  РІШЕННЯ                                                                       

 

_____сесії VІІ скликання

                             

_____________ № _____

Про утворення спостережної ради

КНП  «Каховська центральна районна

лікарня  Каховської районної ради»

та затвердження  Положення  про неї

 

            З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я, розглянувши лист Каховської районної державної адміністрації  від 15.01.2020 року № 01-14-267/0/20/612-6, лист КНП «Каховська ЦРЛ» від 03.02.2020р. № 183, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», керуючись  статтею 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

      1.Утворити спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради» та затвердити її склад згідно   додатку  1.

  1. Затвердити Положення про спостережну раду Комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» згідно  додатку  2.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

       

 

  Голова районної ради                                                              Т.С.Тертична

                                                                                        

 Додаток  1

до рішення _____ сесії

Каховської районної ради VII скликання

від _______ № ___

 

Склад спостережної ради

комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

 

 

Салтиков Валерій Миколайович  – депутат Каховської районної ради VII   

                               скликання, член постійної комісії з питань планування,

                               бюджету, фінансів та оподаткування;

Бондар Олена Олександрівна     –    головний спеціаліст з юридичних

                              питань Каховської  районної ради;

Дорошенко Анжела Олександрівна – начальник відділу з питань

                              соціального обслуговування громадян управління

                              соціального захисту населення районної державної

                              адміністрації;

Кононова Марія Миколаївна – головний спеціаліст відділу з питань

                              соціального обслуговування громадян управління

                              соціального захисту населення районної державної

                              адміністрації;

Федотов Андрій Олександрович – голова первинної профспілкової

                              організації КНП «Каховська ЦРЛ».

 

 

                                                                                    

 

 

Керуючий справами районної ради                               О.М.Кононович

 

 

 Додаток  2

до рішення _____ сесії

Каховської районної ради VII скликання

від _______ № ___

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради»

І. Загальна частина.

          1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради» (далі – спостережна рада), організацію її роботи.

          1.2. Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом Комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради»  та  цим положенням.

         1.3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

- колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

- прозорість діяльності;

- неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;

- незалежність.

 ІІ. Мета діяльності, права та обов’язки.

2.1. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

2.2. Спостережна рада:

- затверджує план роботи спостережної ради;

- розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення комунальним некомерційним підприємством «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» ( далі – Підприємство).

- розглядає питання щодо дотримання Підприємством прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги;

- розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- вносить керівнику Підприємства пропозиції з питань діяльності Підприємства, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури  Підприємства;

- подає пропозиції керівнику Підприємства щодо оптимізації його організаційної структури  за напрямками  діяльності;

- розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Підприємства, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;

- інформує Каховську районну раду про недоліки діяльності Підприємства, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;

- подає пропозиції голові Каховської районної ради  та керівнику Підприємства щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів на Підприємстві;

- з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційному веб-сайті Підприємства (за наявності) і Каховської районної ради, розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах Підприємства в доступних для пацієнтів місцях.

 2.3. Спостережна рада має право:

2.3.1. На отримання доступу її членів, згідно з вимогами законодавства, до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я керівника  Підприємства;

2.3.2.Залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності Підприємства з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

 ІІІ. Склад спостережної ради.

3.1. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради.

3.2. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради, а також за пропозицією голови - секретаря спостережної ради.

3.3. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

3.4. Членство у спостережній раді припиняється у разі:

3.4.1. Систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;

3.4.2.надходження мотивованого повідомлення від органу / організації, від якого / якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника  про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;

3.4.3.скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, представника якого / якої обрано до складу спостережної ради;

3.4.4.неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

3.4.5.набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;

3.4.6.подання членом спостережної ради відповідної заяви;

3.4.7.смерті члена спостережної ради.

 

3.5. У разі припинення представником громадськості, громадського об’єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується на сесії Каховської районної ради.

ІV. Організація роботи спостережної ради.

4.1. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

4.2. Голова спостережної ради:

4.2.1. організовує діяльність спостережної ради;

визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;

4.2.2. скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;

4.2.3. підписує листи та інші документи спостережної ради;

4.2.4. представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим ним органом), підприємствами, установами, організаціями;

4.2.5. здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.

 4.3. Секретар спостережної ради:

4.3.1. готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;

4.3.2. забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

4.3.3. забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

4.3.4. веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;

4.3.5. веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;

4.3.6.забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;

4.3.7. здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

4.4. Члени спостережної ради мають право:

- брати участь у засіданнях спостережної ради;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів рішень спостережної ради.

 4.5. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності  Підприємства,  здійсненню медичного обслуговування населення.

 4.6. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

4.7. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

4.8. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4.9. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.

4.10. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, Каховської районної ради або однієї третини членів спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

4.11. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

4.12. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

4.13. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.

4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

4.15. Рішення спостережної ради доводяться до відома Каховської районної ради та керівника Підприємства для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Підприємства (за наявності) та Каховської районної ради з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

4.16. Спостережна рада подає до Каховської районної ради річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною Каховська районна рада приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

 

 Керуючий справами районної ради                                             О.М.Кононович

Друк