header

Про районний бюджет Каховського району на 2020 рік

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХІХ сесії VІІ скликання

від ____________ 2019 року     № ___

 

Про районний бюджет
Каховського району
на 2020 рік

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Каховська районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2020 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 108 366 008 гривень, в тому числі доходи загального фонду загального фонду районного бюджету 105 246 600 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 3 119 408 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

– видатки районного бюджету у сумі 108 366 008 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 105 246 600 гривень, спеціального фонду районного бюджету 3 119 408 гривень;

– оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,19 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Делегувати Каховській районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, впровадження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету, з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2020 рік.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 2 148 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 93, 97, 101 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 та пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 та 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Каховської районної державної адміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Каховської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв з дотриманням встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги.

13. Дозволити фінансовому управлінню Каховської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

14. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 відсотків.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16.  Додатки 1, 3, ,5 та 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

17. Каховській районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                     Тетяна ТЕРТИЧНА

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                                            VІІ скликання
від 13.12.2019 № ___                                                                                

Доходи районного  бюджету на 2020 рік

2,1312E+10

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

(грн.)

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі  бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

27 339 900

27 339 900

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

27 339 900

27 339 900

 

 

11010000

Податок  та збір на доходи фізичних осіб

27 328 900

27 328 900

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

19 367 600

19 367 600

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

7 641 300

7 641 300

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

320 000

320 000

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

11 000

11 000

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11 000

11 000

 

 

20000000

Неподаткові надходження

3 454 100

1 237 600

2 216 500

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 500

1 500

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 500

1 500

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1 236 100

1 236 100

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1 236 100

1 236 100

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

1 236 100

1 236 100

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2 216 500

 

2 216 500

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

681 500

 

681 500

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

416 000

 

416 000

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

265 500

 

265 500

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 535 000

 

1 535 000

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1 535 000

 

1 535 000

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

30 794 000

28 577 500

2 216 500

 

40000000

Офіційні трансферти

103 852 341

103 852 341

Х

Х

41000000

Від органів державного управління

103 852 341

103 852 341

Х

Х

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

10 708 800

10 708 800

Х

Х

41020100

Базова дотація

10 708 800

10 708 800

Х

Х

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41 698 800

41 698 800

Х

Х

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

38 997 800

38 997 800

Х

Х

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2 701 000

2 701 000

Х

Х

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

5 976 000

5 976 000

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

5 976 000

5 976 000

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

45 468 741

45 468 741

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

18 825 600

18 825 600

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

31 100

31 100

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

11 085 415

11 085 415

 

 

41053900

Інша субвенції з місцевого бюджету

15 526 626

15 526 626

 

 

 

Інша субвенція з обласного бюджету

27 800

27 800

 

 

 

Інша субвенція з міського бюджету м.Каховка

4 138 800

4 138 800

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Волинської сільської ради

354 803

354 803

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Кам"янської сільської ради

20 000

20 000

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Коробківської сільської ради

164 100

164 100

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Костогризівської сільської ради

779 261

779 261

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Малокаховської сільської ради

140 000

140 000

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Новокам'янської сільської ради

310 794

310 794

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Федорівської сільської ради

625 634

625 634

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Чорнянської сільської ради

360 000

360 000

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

577 678

577 678

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Тавричанської сільської ради ОТГ

644 980

644 980

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

2 098 597

2 098 597

 

 

 

Інша субвенція з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

5 284 179

5 284 179

 

 

 

Разом доходів

134 646 341

132 429 841

2 216 500

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи та загальних питань районної ради                                                   Наталія ЗУБАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                           VІІ скликання від 13.12.2019 № __                                           

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2020 рік

 

2,131E+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Фукнціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

0100000

 

 

Каховська районна рада

3 870 000

3 870 000

2 935 666

142 347

 

145 000

 

145 000

 

75 000

 

4 015 000

 

0110000

 

 

Каховська районна рада

3 870 000

3 870 000

2 935 666

142 347

 

145 000

 

145 000

 

75 000

 

4 015 000

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3 870 000

3 870 000

2 935 666

142 347

 

145 000

 

145 000

 

75 000

 

4 015 000

 

0200000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

24 641 235

24 641 235

1 876 572

14 732

 

 

 

 

 

 

 

24 641 235

 

0210000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

24 641 235

24 641 235

1 876 572

14 732

 

 

 

 

 

 

 

24 641 235

 

0218130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

296 000

296 000

228 254

5 000

 

 

 

 

 

 

 

296 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок  доходів районного бюджету

44 000

44 000

36 065

 

 

 

 

 

 

 

 

44 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджетів сільських рад

252 000

252 000

192 189

5 000

 

 

 

 

 

 

 

252 000

 

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

18 461 600

18 461 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 461 600

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для районного бюджету Каховського району

2 701 000

2 701 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 701 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з місцевого бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для бюджету м.Каховка

7 261 600

7 261 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 261 600

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Тавричанської сільської ради ОТГ

775 100

775 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

775 100

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

792 200

792 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

792 200

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

587 900

587 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587 900

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

1 355 900

1 355 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 355 900

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету

1 790 000

1 790 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 790 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвецнії з міського бюджету м. Каховка (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)

2 660 000

2 660 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 660 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвецнії з бюджету Тавричанської сільської ради ОТГ (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)

237 900

237 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 900

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвецнії з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)

300 000

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

3 422 458

3 422 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 422 458

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету

358 000

358 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджетів сільських рад

1 421 797

1 421 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 421 797

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи)

200 000

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (для РЦПМСД на оплату комунальних послуг за енергоносіїв)

650 000

650 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амулаторного лікування дітей з інвалідністю)

155 000

155 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами)

300 000

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань)

173 800

173 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 800

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

163 861

163 861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 861

 

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

312 715

312 715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312 715

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету для районного бюджету

276 178

276 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 178

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету З.Підської сільської ради

16 119

16 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 119

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

20 418

20 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 418

 

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 148 462

2 148 462

1 648 318

9 732

 

 

 

 

 

 

 

2 148 462

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету

1 720 000

1 720 000

1 359 953

9 732

 

 

 

 

 

 

 

1 720 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

277 678

277 678

189 293

 

 

 

 

 

 

 

 

277 678

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

150 784

150 784

99 072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

92 395 568

92 395 568

68 520 025

3 914 915

 

2 005 500

 

2 005 500

 

25 500

 

94 401 068

 

0610000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

92 395 568

92 395 568

68 520 025

3 914 915

 

2 005 500

 

2 005 500

 

25 500

 

94 401 068

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2 436 000

2 436 000

1 527 503

207 000

 

350 000

 

350 000

 

 

 

2 786 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету та власних надходжень установи

2 436 000

2 436 000

1 527 503

207 000

 

350 000

 

350 000

 

 

 

2 786 000

 

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

82 866 192

82 866 192

61 674 513

3 510 765

 

1 655 500

 

1 655 500

 

25 500

 

84 521 692

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

38 997 800

38 997 800

31 965 410

 

 

 

 

 

 

 

 

38 997 800

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету

3 408 200

3 408 200

2 793 600

 

 

 

 

 

 

 

 

3 408 200

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету та власних надходжень установи

12 151 950

12 151 950

6 603 515

2 690 000

 

1 655 500

 

1 655 500

 

25 500

 

13 807 450

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами

31 100

31 100

12 377

 

 

 

 

 

 

 

 

31 100

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджетів сільських рад (на організацію харчування учнів шкіл)

1 080 795

1 080 795

221 668

 

 

 

 

 

 

 

 

1 080 795

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

10 619 400

10 619 400

8 704 425

 

 

 

 

 

 

 

 

10 619 400

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету

1 280 400

1 280 400

1 049 508

 

 

 

 

 

 

 

 

1 280 400

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

4 433 537

4 433 537

2 424 213

 

 

 

 

 

 

 

 

4 433 537

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

8 206 200

8 206 200

6 726 400

 

 

 

 

 

 

 

 

8 206 200

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету

1 287 400

1 287 400

725 997

396 084

 

 

 

 

 

 

 

1 287 400

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ (на функціонування шкіл громади)

1 092 555

1 092 555

416 700

424 681

 

 

 

 

 

 

 

1 092 555

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ (на забезпечення харчуванням учнів непільгової категорії)

276 855

276 855

30 700

 

 

 

 

 

 

 

 

276 855

 

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 527 075

1 527 075

1 150 146

31 300

 

 

 

 

 

 

 

1 527 075

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету

1 255 879

1 255 879

959 523

31 300

 

 

 

 

 

 

 

1 255 879

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

52 296

52 296

31 595

 

 

 

 

 

 

 

 

52 296

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

218 900

218 900

159 028

 

 

 

 

 

 

 

 

218 900

 

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1 927 095

1 927 095

1 477 236

24 850

 

 

 

 

 

 

 

1 927 095

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок  доходів районного бюджету

1 700 408

1 700 408

1 305 900

24 850

 

 

 

 

 

 

 

1 700 408

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

49 945

49 945

36 310

 

 

 

 

 

 

 

 

49 945

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

176 742

176 742

135 026

 

 

 

 

 

 

 

 

176 742

 

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 613 866

3 613 866

2 690 627

141 000

 

 

 

 

 

 

 

3 613 866

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету

3 334 018

3 334 018

2 461 244

141 000

 

 

 

 

 

 

 

3 334 018

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

79 848

79 848

65 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

200 000

200 000

163 935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0613242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

25 340

25 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 340

 

0800000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

2 999 333

2 999 333

2 279 546

61 846

 

55 000

 

55 000

54 142

 

 

3 054 333

 

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

2 999 333

2 999 333

2 279 546

61 846

 

90 000

 

55 000

51 142

 

 

3 089 333

 

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27 800

27 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 800

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

27 800

27 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 800

 

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2 971 533

2 971 533

2 279 546

61 846

 

55 000

 

55 000

33 000

 

 

3 026 533

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету та власних надходжень бюджетної установи

2 077 000

2 077 000

1 600 000

53 955

 

55 000

 

55 000

33 000

 

 

2 132 000

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Тавричанської сільської ради ОТГ

407 080

407 080

311 404

 

 

 

 

 

 

 

 

407 080

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

232 453

232 453

178 368

7 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

255 000

255 000

189 774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

1 463 125

1 463 125

895 000

290 000

 

11 000

 

11 000

 

 

 

1 474 125

 

1010000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

1 463 125

1 463 125

895 000

290 000

 

11 000

 

11 000

 

 

 

1 474 125

 

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1 463 125

1 463 125

895 000

290 000

 

11 000

 

11 000

 

 

 

1 474 125

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету та власних надходжень установи

1 463 125

1 463 125

895 000

290 000

 

11 000

 

11 000

 

 

 

1 474 125

 

3700000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адміністрації

7 060 580

7 060 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 060 580

 

3710000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адміністрації

7 060 580

7 060 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 060 580

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 060 580

7 060 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 060 580

 

 

 

 

в т.ч. бюджетам сільських рад на утримання закладів дошкільної освіти

6 272 000

6 272 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 272 000

 

 

 

 

в т.ч. бюджетам сільських рад на утримання клубних закладів

788 580

788 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788 580

 

 

 

 

Всього

132 429 841

132 429 841

76 506 809

4 423 840

 

2 216 500

 

2 216 500

54 142

100 500

 

134 646 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційно їроботи та загальних питань районної ради                                                                                                                     Наталія ЗУБАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення ХХХІХ сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ скликання від 13.12.2019 № ___

 

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1312E+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

 

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

 

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

 

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

 

найменування трансферту

найменування трансферту

 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки)

Інші субвенції

 

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (на дошкільну освіту)

Інші субвенції з місцевого бюджету (на заклади клубного типу)

 

 

 

код Класифікації доходів бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

41040200

41051000

41051200

41051500

41051500

41053900

 

 

 

9770

9770

 

 

 

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

 

2,1312E+10

Районний бюджет Каховського району

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

2,1313E+10

Бюджет Волинської сільської ради

 

 

 

 

 

354 803

 

 

354 803

 

 

42 120

 

 

42 120

 

2,1313E+10

Бюджет Кам'янської сільської ради

 

 

 

 

 

20 000

 

 

20 000

 

1 624 000

140 700

 

 

1 764 700

 

2,1313E+10

Бюджет Коробківської сільської ради

 

 

 

 

 

164 100

 

 

164 100

 

2 380 000

 

 

 

2 380 000

 

2,1313E+10

Бюджет Костогризівської сільської ради

 

 

 

 

 

779 261

 

 

779 261

 

1 120 000

105 480

 

 

1 225 480

 

2,1313E+10

Бюджет Малокаховської сільської ради

 

 

 

 

 

140 000

 

 

140 000

 

 

153 720

 

 

153 720

 

2,1313E+10

Бюджет Новокам'янської сільської ради

 

 

 

 

 

310 794

 

 

310 794

 

 

32 280

 

 

32 280

 

2,1313E+10

Бюджет Семенівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1 148 000

69 720

 

 

1 217 720

 

2,1313E+10

Бюджет Розо-Люксембургської сільської ради

 

 

 

 

 

625 634

 

 

625 634

 

 

63 960

 

 

63 960

 

2,1313E+10

Бюджет Чорнянської сільської ради

 

 

 

 

 

360 000

 

 

360 000

 

 

180 600

 

 

180 600

 

2,1506E+10

Бюджет Зеленопідської сільської об'єднанаої територіальної громади

1 280 400

10 619 400

 

792 200

16 119

5 284 179

 

 

17 992 298

 

 

 

 

 

0

 

2,1511E+10

Бюджет Тавричанської сільської об'єднанаої територіальної громади

 

 

 

775 100

 

644 980

 

 

1 420 080

 

 

 

 

 

0

 

2,1524E+10

Бюджет Любимівської селищної об'єднанаої територіальної громади

 

 

 

1 355 900

 

577 678

 

 

1 933 578

 

 

 

 

 

0

 

2,1526E+10

Бюджет Роздольненської сільської об'єднанаої територіальної громади

1 287 400

8 206 200

 

587 900

20 418

2 098 597

 

 

12 200 515

 

 

 

 

 

0

 

2,1202E+10

Бюджет міста Каховки

 

 

 

7 261 600

 

4 138 800

 

 

11 400 400

 

 

 

 

 

0

 

2,11E+10

Обласний бюджет Херсонської області

3 408 200

 

31 100

 

276 178

27 800

 

 

3 743 278

 

 

 

 

 

0

 

Х

УСЬОГО

5 976 000

18 825 600

31 100

10 772 700

312 715

15 526 626

0

0

51 444 741

0

6 272 000

788 580

0

0

7 060 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної ролботи та загальних питань районної ради

 

 

 

 

 

Наталія ЗУБАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                                        VІІ скликання                                                                                     від 13.12.2019 № __                                                                                            

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд усього

у тому числі бюджет розвитку

0200000

 

 

Каховська районна державна адімінстрація

 

 

841 358

8 410 358

 

 

0210000

 

 

Каховська районна державна адімінстрація

 

 

841 358

8 410 358

 

 

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога начеленню

Програма економічного, соціального і культурного розвитку Каховського району на 2020 рік

Прооєкт рішення ХL сесії районної ради УІІ скликання від ___01.2020 № ___

4 987 900

4 987 900

 

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради на 2018-2020 роки

Рішення ХХУІІ сесії районної ради УІІ скликання від 26.07.2018 № 530 (зі змінами)

3 422 458

3 422 458

 

 

 

 

 

Всього

 

 

8 410 358

8 410 358

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи та загальних питань районної ради                                                                                                                                                                          Наталія ЗУБАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк