header

Про умови проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти, які є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_____ сесії VІІ скликання

_____________ № ____

Про умови  проведення конкурсу

з визначення опорного закладу освіти серед

закладів загальної середньої освіти, які є

об’єктом спільної комунальної власності

територіальних громад Каховського району

 

 

Розглянувши листи Каховської районної державної адміністрації  від   10.06.2019 р. № 01-14-2985/0/19/612-100 та відділу освіти Каховської районної державної адміністрації від 01.06.2019 р. № 01-24/500 про затвердження умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти, які є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  умови проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти, які є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад Каховського району, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                              Т.С.Тертична

                                                                

                                                                                     

   

УМОВИ

проведення   конкурсу з визначення   опорного   закладу    освіти     серед

закладів загальної середньої освіти,  які є об’єктом  спільної      власності  територіальних  громад Каховського району

 

І.  Мета і завдання Конкурсу

1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу з визначення опорного  закладу освіти серед закладів  загальної середньої освіти, які є об’єктом спільної      власності  територіальних громад Каховського району (далі - Конкурс).

2.  Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення здобувачами освіти предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

3. Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (п.2  ст.13 Закону України «Про освіту»).

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.3 ст.13 Закону України «Про освіту»).

4.    Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

1.                 Каховська районна рада (далі - Засновник) делегує відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області ( далі – Відділ освіти) повноваження щодо  організації та проведення Конкурсу відповідно до  цих УМОВ.

2.                Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти району, Засновником яких є Каховська районна рада (далі - Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується наказом Відділу освіти.

3.                До складу конкурсної комісії включаються представники Каховської районної ради, відділу освіти Каховської районної державної адміністрації, Каховського районного методичного центру, Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти», а також   делеговані загальними зборами представники педагогічного колективу  закладів загальної середньої освіти району, які приймають участь в конкурсі, по 2 представники від кожної сторони.

4.                    Відділ освіти залучає до організації та матеріально-технічного забезпечення проведення Конкурсу  Каховський районний методичний центр  Каховської районної ради Херсонської області (далі - КРМЦ) та Каховську районну комунальну установу «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Каховської районної ради Херсонської області (далі – КРКУ РЦОЗО).

ІІІ.  Права та обов'язки конкурсної Комісії

Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

До завдань конкурсної Комісії належать:

- розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;

- прийняття рішення за результатами роботи;

- підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.

Конкурсна комісія має право:

- перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;

- відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

Конкурсна Комісія зобов'язана:

- створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;

- забезпечити прозорість та об'єктивність проведення Конкурсу.

Голова конкурсної Комісії:

- керує діяльністю Комісії;

- проводить її засідання, головує на них;

- організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

- організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;

- підписує документи Комісії від її імені.

Учасники конкурсної Комісії мають право:

- брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;

- вносити до Комісії свої пропозиції;

- отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.

Учасники конкурсної Комісії зобов'язані:

- використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;

- діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов'язки сумлінно та неупереджено;

- брати участь в організаційних заходах, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

- надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;

- уникати конфлікту інтересів;

- виконувати інші обов'язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

IV.    Порядок проведення Конкурсу

1.    Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, Засновником яких є Каховська районна рада.

2.    Рішення про проведення Конкурсу приймає Відділ освіти відповідно до делегованих йому повноважень Засновником.

3.    Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 днів з дати, визначеної Відділом освіти:

I    етап - підготовчий, протягом 20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти  на участь у Конкурсі до Відділу освіти;

II      етап - основний, протягом 10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

      Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Відділу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення Конкурсу

4.          Для участі у І етапі необхідно подати до Відділу освіти заявку, до якої додаються такі документи:

1)    план розвитку  закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов'язкову інформацію:

-     загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість здобувачів освіти, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість здобувачів освіти, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких закладів загальної середньої освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення здобувачів освіти до опорної школи; маршрути підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

-         потреба додаткового транспорту для підвезення здобувачів освіти до опорного закладу;

-         наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об'єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для здобувачів освіти, комп'ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими потребами);

-         результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

-    мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

-              укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково- методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

-    організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

2)      опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3)      копію установчих документів закладу освіти.

5.      Інформація про початок, Умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Відділу освіти.

V.              Визначення переможця Конкурсу

1.     Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією з визначення опорного  закладу освіти на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на Конкурс з визначення опорного закладу освіти (додаються).

2.      Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів згідно Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на Конкурс з визначення опорного  закладу освіти.

3.      Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп'ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов'язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

4.      Комісія працює на громадських засадах.

5.      Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

6.      Рішення Комісії з визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

7.      Рішення комісії з визначення опорного  закладу  освіти подається до Засновника для прийняття рішення про створення опорного закладу освіти.

8.      Інші питання, що не врегульовані цими Умовами, визначаються чинним законодавством.

                                                              

Додаток   до Умов проведення  конкурсу   з                                                        
визначення опорного  закладу освіти серед                                                                 
закладів   загальної    середньої освіти,  які є  
                                                                 
об’єктом  спільної власності  територіальних          
громад Каховського району                             

 

 

Критерії оцінювання матеріалів, поданих на

Конкурс з визначення опорного  закладу освіти

 

№ п/п

Назва критерію

Оцінка по критеріях

5 балів

10 балів

1

Кількість філій опорного закладу

Одна

Дві і більше

2

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

 

До 100 осіб

100    осіб      і

більше

3

Кількість класів на паралелі

 

Один

Два і більше

4

Середня наповнюваність класів

 

 

 

До 10 осіб

 

10 і більше

5

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

6

Наявність факультативів та курсів за вибором

1 - 4

Понад 4

7

Кількість       класів      з       поглибленим

вивченням предметів

Один

Більше одного

8

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

9

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості учнів школи

До 50%

Понад 50%

10

Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційна категорія, педагогічні звання та нагороди)

До 40-50%

Більше 50%

11

Використання проектної потужності закладу

30-50%

Більше 50%

12

Кількість учнів, що будуть підвозитись на навчання до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

13

Тривалість маршруту в одну сторону

Більше 20 хв.

20 хв. і менше

14

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивних зал

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані


15

Наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом

Не для всіх учасників освітнього процесу

Наявний

16

Наявність швидкісного Інтернету

0.5 - 1 Мбіт

Понад 1 Мбіт

17

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

Відсутня одна із складових

Наявні

18

Наявність електронних підручників та ліцензованого програмного забезпечення

Відсутня одна із складових

Наявні

19

Наявність актової зали

Пристосоване приміщення

Типове приміщення

20

Створення умов для навчання дітей на візках: пандуси, внутрішні санвузли

Відсутня одна із складових

Наявні

21

Наявність у їдальні технологічного та холодильного обладнання

Відсутній хоча б один із компонентів

Наявні

22

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідність нормам ДСанПіНу )

Менше 80% відповідності

До            100%

відповідності

23

Перспективи       планування      розвитку

закладу у відповідності до реформування освіти

Часткова

Повна

24

Масштабність інвестиційних надходжень у відношенні до потреб

Часткова

Повна

 

 

Начальник відділу освіти                                                   Т.КАЛІНІЧЕНКО

Друк