header

Про створення КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХІ сесії VІІ скликання

 

Про створення КНП «Каховська центральна
районна лікарня Каховської районної ради»
        
 
 
 
             З метою реалізації Закону України № 2002-VIII «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України № 2168- VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,  відповідно Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. №1013-р, на виконання рішення ХХVІІІ сесії Каховської районної ради  VІІ скликання від 20.09.2018р. № 560 «Про припинення  юридичної особи  Каховська центральна районна лікарня в результаті її реорганізації  шляхом перетворення», розглянувши листи  голови Каховської районної державної адміністрації  від 09.11.2018 року № 01-15-2715/0/18/612-102 та від 18.12.2018 року №01-15-3202/0/18/612-110, листи  голови комісії з реорганізації  Каховської центральної районної лікарні від 06.11.2018р. №1581, від 10.12.2018р. № 1789, від 13.12.2018 року № 1825, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Основами законодавства України про охорону здоров'я, статтями  106-108 Цивільного кодексу України, статтею 78 Господарського кодексу України,  наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.10.2002 р. №385, ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
          
1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради» в результаті перетворення  Каховської центральної районної лікарні (код ЄДРПОУ 02004025).   
         
2. Визначити повне найменування новоствореної юридичної особи – Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна  районна лікарня Каховської районної ради», скорочене найменування – КНП «Каховська ЦРЛ».
         
3. Визначити наступне місцезнаходження підприємства: 74800 Херсонська область, місто Каховка, вулиця  Першотравнева, будинок 34.
         
4. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства «Каховська  центральна районна лікарня Каховської районної ради» (додається).
        
5. Визначити розмір статутного капіталу у відповідності до залишкової вартості основних засобів, що в грошовому еквіваленті  становить 20 972 717 гривень.
      
6. Уповноважити голову комісії з реорганізації Каховської центральної районної лікарні Мазур Олену Борисівну підписати статут комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної ради» та здійснити заходи відповідно до чинного законодавства для державної реєстрації  вищезазначеної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
        

7. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» правонаступником майна, прав та обов’язків Каховської центральної  районної лікарні.

       
8. Затвердити передавальний акт основних засобів та інших матеріальних цінностей  Каховської центральної районної лікарні до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» (додається).
       

9. Закріпити  майно за новоствореним комунальним некомерційним підприємством на праві оперативного управління.

       
10. Затвердити примірну структуру та граничну чисельність комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна  районна  лікарня  Каховської районної ради» з врахуванням змін у чинному законодавстві та ввести її в дію з 01.01.2019р.  ( додається).
       
11. Голові Каховської районної ради оголосити конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної ради» та здійснити інші організаційні дії щодо проведення конкурсу відповідно до  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Каховської районної ради, затвердженого  рішенням  ХХVІІІ сесії районної ради VII скликання від 20.09.2018р. № 565 та чинного законодавства.
        
12. Обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної ради» покласти на Мазур Олену Борисівну до призначення керівника в установленому порядку за результатами конкурсного добору.
        
13.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики,    законності   і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                         Т.С.Тертична

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КАХОВСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ
КАХОВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ»
 
1.ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений вiдповiдно до Законiв України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,  «Про мiсцеве самоврядування в Українi», інших нормативно-правових актів чинного законодавства  i є документом, який регламентує дiяльнiсть комунального некомерційного пiдприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»   (надалi - Пiдприємство).
1.2. Комунальне некомерційне пiдприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в тому числі паліативної допомоги (в умовах стаціонару) та медичної реабілітації будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере  участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.
1.3. Комунальне некомерційне пiдприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» створене за рішенням сесії Каховської районної ради , відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  в результаті реорганізації шляхом перетворення  Каховської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради.»
Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Каховської центральної районної лікарні.
 1.4. Засновником Пiдприємства є Каховська районна  рада (надалі – Засновник).
 Майно  Пiдприємства є спільною комунальною власнiстю територiальних громад Каховського району  в особi  Каховської районної ради.
1.5. Підприємство є самостiйною юридичною особою, що підпорядковується Каховській районній  радi та Каховській районній державній адміністрації в межах делегованих повноважень.
1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України,  законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Каховської районної ради, наказами Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської  районної ради»; 
2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КНП «Каховська ЦРЛ»;
2.1.3. Повне найменування англійською мовою:  Communal nonprofit enterprise Kahovsky central district hospital of Kahovsky district council.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 74800, Україна, Херсонська область, місто Каховка,  вулиця Першотравнева, будинок 34.
3.  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI
3.1. Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі встановлених чинним законодавством України. В тому числі:
- надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
3.2.  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства ;
- здійснення медичної практики з надання  вторинної, інших видів  медичної допомоги населенню;
- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
- транспортування хворих спецавтотранспортом у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;
- надання будь – яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну ( спеціалізовану) медичну допомогу на території  Каховського району, інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань;
- взяття та зберігання донорської крові ,
- робота з джерелами іонізуючого випромінювання,
- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;
- ліцензована діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;
-  проведення профілактичних щеплень;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання  вторинної  медичної допомоги  у визначеному законодавством порядку;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої)   та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
- забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема уніфікованих клінічних протоколів;
- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку  вторинної медичної допомоги;
- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
- залучення кваліфікованих медичних працівників з інших закладів охорони здоров'я для надання первинної медико-санітарної допомоги вторинної (спеціалізованої) та третинної в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної та третинної  медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;
- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
- надання елементів паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 
 - надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), паліативною медичною допомогою (в умовах стаціонару) та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими чинним законодавством України.
 3.6.  Вартість платних послуг, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами , встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.
 3.7.  Вартість медичних послуг , наданих Каховською ЦРЛ у зв’язку із настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності  та професійного захворювання, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого  рішенням сесії Каховської районної ради та погодженим головою Каховської районної державної адміністрації, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що призначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.3. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.7. Підприємство самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру відповідно до Примірної структури та граничної чисельності підприємства, затвердженої Засновником, та згідно вимог чинного законодавства.
4.8. Підприємство має право самостійно встановлювати форми і системи оплати праці відповідно до чинного законодавства.
4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має  право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є спільною комунальною власністю територіальних громад  Каховського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.  Підприємство володіє та користується зазначеним майном згідно чинного законодавства. 
5.2. Підприємство не має права відчужувати майно, передавати його третім особам(юридичним чи фізичним) або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попереднього погодження Засновника в установленому порядку, крім випадків, прямо передбачених законодавством.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходяться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про утворення  комунального підприємства;
5.3.2.Кошти державного,  місцевого бюджету (бюджетні кошти );
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду ( зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
5.3.4. Цільові кошти;
5.3.5. Кредити банків;
5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, а також
- надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.3.8. Кошти, отримані за договорами з центральними органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.5. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей,завдань) та  предметів діяльності, визначених цим статутом. 
5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників некомерційного комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та цього Статуту.
5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, податкову, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
 
5.9. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
5.10. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначає керівник Підприємства.
5.11. Власні надходження Підприємство використовує відповідно до чинного законодавства України.
5.12.Статутний капітал Підприємства становить: 20972 717 гривень, що у розмірі 100% належить Засновнику.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.5. Здійснювати  будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.
 6.1.8. Укладати   договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих  бюджетів.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.
6.1.11.Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане :
        6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
       6.2.2.Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.
      6.2.3. Надавати  вторинну  медичну допомогу та медичні послуги у визначеному законодавством порядку відповідно до державних соціальних і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, за видами, які передбачені ліцензією на медичну практику, виданою центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
      6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Каховському районі .
     6.2.5. Забезпечувати збереження та цільове використання закріпленого за Підприємством майна.
     6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
     6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
     6.2.8. Дотримуватися норм і вимог з охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
      6.2.9. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.
     6.2.10. Забезпечувати дотримання прав пацієнтів і/та їхніх законних представників, зокрема:
- право пацієнта на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;
- право на інформацію про стан здоров’я з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;
- право на таємницю про стан здоров’я.
      6.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
                                 
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА   ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень Засновник та Директор Підприємства.
Каховська районна державна адміністрації приймає участь в управлінні Підприємством в межах повноважень, делегованих їй Засновником.
7.2. Засновник (Власник) – Каховська районна рада:
      7.2.1.  Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;
      7.2.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
      7.2.3. Приймає рішення про створення філій, представництв,  та інших відокремлених структурних підрозділів Підприємства (далі Філії), затверджує положення про них.   
     7.2.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад Каховського району  та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
    7.2.5. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс, передавальний акт.
   7.2.6. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.
   7.2.7. Тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення Керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків Керівника Підприємства на особу з числа штатних працівників закладу.
  7.2.8.  В межах своєї компетенції може фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.
7.3.  Поточне (оперативне) управління Підприємством, в т.ч. фінансово – господарське управління,  здійснює Директор  Підприємства (далі – Керівник).
 
7.4. Порядок прийому та звільнення Керівника ( Директора)  :
        7.4.1. Керівник Підприємства  призначається на посаду  на конкурсній основі за рішенням сесії районної ради  з наступним укладенням   контракту між ним та головою районної ради на строк від трьох до п’яти років з врахуванням пропозицій Госпітальної ради, затверджених учасниками госпітального округу (за наявності таких пропозицій).
    Керівник Підприємства повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.
      7.4.2. Строк найму, права, обов’язки, відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Проведення конкурсу на зайняття посади Керівника та  укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством та рішенням Засновника.
  Контракт припиняє свою дію із закінченням строку, на який його було укладено, без прийняття окремого рішення щодо цього. Контракт може бути продовжено лише за рішенням районної ради.
      7.4.3. Керівника може бути звільнено достроково за рішенням сесії районної ради, а в міжсесійний період – за розпорядженням голови районної ради з послідуючим його затвердженням на сесії, з підстав, передбачених законодавством або контрактом. Звільнення Директора тягне за собою автоматичне припинення (розірвання)  контракту без укладення додаткових угод.
7.5. Повноваження Керівника ( Директора):
7.5.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.
7.5.2. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.
7.5.3. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу.
7.5.4. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.5. Укладає будь-які  договори  згідно чинного законодавства;
7.5.6. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
7.5.7. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів  Підприємства щодо надання населенню вторинної медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.8. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства,  використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна спільної власності  територіальних громад  Каховського району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.9. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.11. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.12. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
   7.5.13. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову, та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику та  Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації,  бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.14. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства, в т.ч. строкові. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.15. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.16. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.17. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.18. Несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
7.5.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів тощо.
7.5.20. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
7.5.21. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Керівником Підприємства.
    
    7.6. У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Керівника чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками відповідно до розпорядження голови Каховської районної ради.
   
    7.7. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Керівником за погодженням Засновника – Опікунська Рада та Наглядова Рада, а також за рішенням Засновника - Спостережна Рада.  
 Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідація наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.
8.1.2. Господарський підрозділ;
8.1.3. Допоміжні медичні підрозділи;
8.1.4. Стаціонарні підрозділи;
8.1.5. Поліклінічні підрозділи;
8.1.6. Інші.
8.2. Примірна структура та гранична чисельність Підприємства затверджується рішенням Засновника.
8.3. Детальна структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.
8.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Керівник Підприємства.
8.5. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги, та затверджує її в установленому порядку.                              
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, Спостережну раду, інші органи, які діють у трудовому колективі, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
    Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язано створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи які не суперечать законодавству. У своїй діяльності не залежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій , політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
 9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. Збори (конференції) трудового колективу Підприємства  проводяться в міру потреби. Збори вважаються правомочними,  якщо в них бере участь  більш як половина загальної кількості членів колективу,  а конференція - не менш як дві третини делегатів.
9.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.6. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу (особи). Сторони колективного договору звітують на загальних зборах (конференціях) трудового колективу не менш ніж один раз на рік.
9.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.
9.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, в результаті виконання державних і місцевих програм, за рахунок державних субвенцій, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.
9.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
 Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.10 Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
9.11. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
10. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА
10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги.  Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом проведення експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам, доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я та діючому законодавству. 
 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства усі активи Підприємства передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації або ліквідаційною комісією), яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення припинення Підприємства, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про припинення.
11.5. До комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Підприємства.
Голова комісії, її члени або ліквідатор представляють Підприємство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені.
11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджує Засновник Підприємства.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 

 

Голова  комісії з реорганізації                                            О.Б.Мазур

 

 

Передавальний акт
основних засобів та інших матеріальних цінностей Каховської центральної районної лікарні до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної ради».

 

 

    На виконання Законів України від 06.04.2017року№2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та від 19.10.2017року№2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,згідно Цивільного кодексу України стаття 108 «Перетворення юридичної особи»,Цивільного кодексу України стаття 107 «Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення»,Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» стаття 17,також керуючись рішенням ХХVІІІ  сесії  Каховської районної ради VІІ скликання  від 20.09.2018 року № 560 «Про припинення юридичної особи Каховська центральна районна лікарня в результаті її реорганізації шляхом перетворення» комісія з реорганізації Каховської центральної районної лікарні у складі:
-         Мазур Олена Борисівна – голова комісії,   заступник головного лікаря з медичної частини Каховської  центральної районної  лікарні.  
Члени  комісії :
- Кононович Ольга Миколаївна -  керуючий справами районної ради. 
- Федченко Юлія Вікторівна – начальник відділу з юридичних питань  та управління комунальною власністю  районної ради.  
-  Кононова Марія Миколаївна – спеціаліст апарату Каховської районної державної адміністрації  
склали цей акт про наступне:
-         Правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків Каховської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 02004025) після її реорганізації шляхом перетворення переходить правонаступнику - комунальному некомерційному підприємству «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»(ЄДРПОУ  02004025).
          До правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»   передається наступне:
         Основні засоби та інвестиційна нерухомість у сумі 36 219 500,17 грн.( додаток №1)., а саме:
-                                        рахунок1011 «Земельні ділянки» - 14 449 926,00 грн.;
-                                        рахунок1013 «Будівельні споруди та передавальні пристрої» -10 191 260,52 грн.;
-                                        рахунок1015 «Транспортні засоби » - 489 452,00 грн.;
-                                        рахунок1014 «Машини та обладнання » - 10 930 097,00грн.;
-                                        рахунок1016 «Інструменти,прилади,інвентар » - 82176,00 грн.;
-                                        рахунок1017 « Тварини та багаторічні насадження» - 7651,66 грн.
-                                        рахунок 1018 «Інші основні засоби» - 68 937,00 грн.
Інші необоротні матеріальні активи у сумі 1 789 271,71 грн. (додаток №2),а саме:
- рахунок 1112 «Бібліотечні фонди» -17 319,00 грн.
- рахунок1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи
      1 315 194,49грн.;
     -  рахунок1114 «Білизна,постільні речі,одяг та взуття»-454 584,22грн.
Загальна вартість основних засобів складає 38 006 598 грн., з урахуванням зносу в сумі 17 033 881 грн., залишкова вартість основних засобів складає 20 972 717 грн.
 
Нематеріальні активи
-                                        рахунок1216 « Інші нематеріальні активи » -  2174,00  грн.;
 
Капітальні інвестиції у сумі 144 463,85 грн.( додаток №3)., а саме:
     -    рахунок1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» -  80 608,85грн.;
-    рахунок1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» -  63 855,00 грн.
Запаси
      -   рахунок1511 «Продукти харчування»-167 939,78грн.(додаток №11).
      -   рахунок1512 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -     1 660 884,51 грн.(додаток №5).
      -   рахунок1513 «Будівельні матеріали» -143 742,31грн.(додаток №6).
      -   рахунок1514 «Пально-мастильні матеріали» -266 181,86грн.(додаток №7).
      -   рахунок1515 «Запасні частини» -151 288,81 грн.(додаток № 9 ).
      -   рахунок1516 «Тара » -8442,96 грн.(додаток № 8 ).
      - рахунок 1518 « Інші виробничі запаси» - 1058,40 грн.(додаток № 10).
      -   рахунок1812 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети » -386 120,17грн.(додаток №4).
Забалансові рахунки
      -    рахунок 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» -1 327 004,54 грн.(додаток № 14).
Розрахунки з оплати праці у сумі 169 307,89 грн. (додаток № 13).
рахунок 6611 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» - 169 307,89 грн.
Документи по бухгалтерії Каховської ЦРЛ.(додаток № 15).

Відповідно до додатку № 16 розрахунки за дебіторською заборгованістю складають 24 229,18 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. 
Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» у сумі 19 843,27 грн. (додаток №12).
Транспортні засоби та об’єкти комунальної власності (будівлі) згідно додатку 17 та 18.
                                                                             
До правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» від Каховської центральної районної лікарні передається вся організаційно-розпорядча документація періоду 2013-2018 років - бухгалтерська документація, архівна документація, з адміністративно-господарської….діяльності, статистичні матеріали, кадрова документація та інша.
     
Комісія у складі:
Голова комісії:
-        __________    О.Б.Мазур
Члени комісії:
-        __________    О.М.Кононович
-        __________    Ю.В.Федченко
 
-        __________    М.М.Кононова
 

 

ПРИМІРНА  СТРУКТУРА
КНП «КАХОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
КАХОВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ»

 

ДИРЕКТОР

Адміністративні служби:

Заступник директора по технічним питанням

Заступник директора з економічних питань

Заступник директора з організаційно-методичної роботи

Медичний директор

1.Відділ кадрів

2. Юрисконсульт

3. Інженер з охорони праці

4.Діловод, секретар

5.Агент з постачання

1. Господарсько-обслуговуючий персонал,

2. інженерна група

1. Бухгалтерська служба

1.Інформаційно-аналітичний відділ, 2. архіваріус

1.Лікарський персонал, 2.головна медсестра,

3. середній та молодший медичний персонал 

4. Харчоблок

Лікувально-діагностичні підрозділи:

Основні – стаціонарні відділення:

-Анестезіології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії;

-Акушерсько-гінекологічне;

-Інфекційне боксоване;

-Неврологічне;

-Педіатричне;

-Приймальне (відділення невідкладних станів);

-Терапевтичне;

-Ортопедо-травматологічне;

-Хірургічне з ліжками ЛОР та урології.

Допоміжні- лікувально-діагностичні:

- Консультативно-діагностичне відділення ( з відділенням  хірургії «Одного дня»);

- Діагностичні кабінети (УЗД, ендоскопії тощо);

-Клініко-діагностична лабораторія;

- Патологоанатомічне  відділення;

Рентгенодіагностичний кабінет;

 - Фізіотерапевтичний кабінет.

Амбулаторно-поліклінічні:

-Протитуберкульозне диспансерне;

-Наркологічно-диспансерне відділення;

Профілактичне відділення.

         Гранична чисельність КНП «Каховська ЦРЛ» встановлюється у 700  штатних одиниць.

 

        Керуючий  справами  районної  ради                                                             О.М.Кононович

 

 

Друк