header

Про програму підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХУІІ  сесії VІІ скликання

 

 

 Про програму підтримки малого та
середнього підприємництва в Каховському
районі на 2017-2019 роки

 

 

Розглянувши лист районної державної адміністрації від   23.05.2017 року №12-01-12/511 про внесення на розгляд сесії  програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки  та   відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.04.2017р. 144, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісій з питань планування, бюджету,фінансів та оподаткування, керуючись   ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова  районної ради                                                         Т.С. Тертична
 
 

   Додаток  

Проект програми

щодо підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації (далі – УЕР та ЦЗ)

2.

Розробник Програми

Відділ економіки та агропромислового розвитку управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економіки та агропромислового розвитку управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Співвиконавці

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної (сільських) рад, центр надання адміністративних послуг, міськрайоний центр зайнятості

4.

Учасники Програми

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації,  відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми селищної (сільських) рад, міськрайоний центр зайнятості, ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад»

5.

Термін реалізації Програми

2017-2019 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Селищний та сільські бюджети

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

269 тис.грн. – з районного бюджету та кошти селищного та сільських бюджетів, які будуть визначені на сесіях рад в ході виконання програми

У тому числі: з районного бюджету

269 тис.грн.

8.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, селищного та сільських бюджетів

                                                                                         ВСТУП

Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє у послабленні монополізму, здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників.

Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.

Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою залежать від оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим фактором побудови системи підтримки та розвитку підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища.

Роль малого та середнього підприємництва важко недооцінити. Чи не в

більшості країн світу такий бізнес є потужним двигуном економічного прогресу. Розвивається він й в Україні, є певні напрацювання в цьому напрямку. Попри це, залишаються і проблеми.

Найбільш жорсткий і безкомпромісний конкурентний відбір іде саме на

рівні малого бізнесу. Близько 80% малих підприємств існують рік-два. Виживають у конкурентній боротьбі найсильніші і найбільш корисні для суспільства.

Тому, з одного боку, лише малий бізнес може забезпечити країні саме ту економіку, якої вона потребує, а з другого — саме малий бізнес є найуразливішим і потребує захисту з боку держави.

В Каховському районі за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи мешканців протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку малого та середнього бізнесу. Проводиться всебічна  підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, а відтак, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів.      

Підприємництво – головна складова соціально-економічного розвитку Каховського району, тому питання розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу є одним із найважливіших і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширенням соціальної бази реформ. А відтак, Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Каховському районі на 2017-2019 роки (далі Програма) є доцільною та необхідною.

Дана Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого  та середнього підприємництва, системі заходів, що здійснюватимуться  органами влади, об’єднаннями підприємців і розроблена з урахуванням основних положень Законів України  «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

I. Стан розвитку малого та середнього підприємництва і аналіз проблем, на вирішення яких спрямована Програма

Підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку Каховського району. Малий та середній бізнес розглядається як невід’ємна частина сучасного підприємництва, на яку покладаються важливі функції, а саме: прискорення структурної перебудови економіки та підвищення організаційної ефективності використання національних ресурсів.

 В сучасних умовах саме з  малим і середнім підприємництвом пов’язано надію на швидкі і позитивні структурні зміни в економіці, створення умов для розширення та впровадження ринкових реформ.

У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку держави та регіональної влади досягнуто певних позитивних зрушень, зокрема, в районі створено потужну базу для розвитку малого підприємництва, включаючи фінансову, зменшено адміністративний тиск на підприємців, спрощено дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності.

В сучасних умовах постає актуальне завдання – використати переваги підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших видів підприємницької активності для піднесення і структурної перебудови економіки регіону, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.

Факторами, що визначають особливу роль малого і середнього підприємництва, є:

 - забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття;

 - стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує стабільність суспільства;

 - всебічне сприяння розвитку людського капіталу;

 - сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві та підвищенню рівня доходів населення.

За рахунок малого підприємництва в районі функціонує роздрібна торгівля, сфера послуг, пасажирські перевезення, виробництво хліба. А сфера середнього підприємництва – це сільськогосподарське виробництво (сільгосптоваровиробники), транспортні перевезення, оптова торгівля.

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади.

Інформаційна підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок впровадження заходів по наданню інформаційно-довідкових та консультаційних послуг з питань права, бухгалтерського обліку, податкового та  пенсійного законодавства, шляхом проведення семінарів.

Суб’єкти підприємницької діяльності приймають участь в районних і обласних ярмарках, виставках – розпродажах. В той самий час існують проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва. На їх подолання спрямовані заходи Програми.

Основні проблеми:

- труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги (висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку);

- неоднозначність тлумачення податковими органами положень нормативно-правових актів з питань оподаткування;

- тривала та складна процедура одержання дозвільних документів на право користування земельними ділянками та документів на будівництво об'єктів нерухомості;

- відсутність інфраструктури для створення та розвитку бізнесу: консалтингові кампанії, освітні програми для старт-апів та для бізнесу, що розвивається, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, тощо;

- відсутність сприятливого бізнес-клімату через недостатні знання представників місцевого рівня в частині надання послуг потенційним інвесторам: невміння презентувати свої проекти, недостатня освіченість щодо вимог інвесторів;

- соціальна пасивність бізнесу, невміння громади та представників бізнесу об’єднатися, домовитися у спільному подоланні проблем бізнесу;

- низький рівень поінформованості про можливості індивідуального професійного розвитку: як працювати в громадських організаціях, як брати участь у грантових програмах, як писати професійні бізнес-плани, низька поінформованість підприємців про програми, норми, новини, можливості для малого та середнього підприємництва в  районі;

- відсутність інвестицій у районі;

II. Мета Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Каховському районі

         Головною метою Програми є спрямування дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату за рахунок впровадження на місцевому рівні заходів з дерегуляції бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку Каховського району, вирішенні соціальних проблем району шляхом навчання населення та надання  консультацій. Зокрема надання демобілізованим учасникам АТО, які перебувають на обліку в службі зайнятості, інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, послуг з професійної орієнтації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи відповідно до наявних кваліфікаційних знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням побажань щодо умов праці та потреб ринку праці, створення умов для притоку туристів, розширення спектру туристичних послуг, облаштування туристичних маршрутів та надання екскурсійних послуг, послуг з транспортного обслуговування туристів, єгерської діяльності (полювання, аматорське та спортивне рибальство), надання послуг з прокату туристичного спорядження, виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів харчування, надання кулінарних послуг, проведення культурно-розважальних заходів з урахуванням історико-етнографічної спадщини.

Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

III. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого та середнього підприємництва
Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2019 роки є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем підтримки малого та середнього підприємництва, а саме:
- покращення інвестиційного іміджу Каховського району;
- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;
- удосконалення інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької діяльності;
- впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів малого та середнього підприємництва.
На виконання цього пункту програми планується щорічне проведення заходу «День підприємця», в межах проведення якого будуть визначатись кращі підприємці району. Брати участь зможуть всі представники підприємництва як юридичні, так і фізичні особи. Претенденти можуть бути висунуті асоціацією фермерів та землевласників, радою підприємців району, особисто підприємцями за бажанням за умови подання заявки на участь у конкурсі.
В межах проведення щорічного заходу планується визначати кращих серед наступних номінацій: "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері виробництва, "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері торгівлі, "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері обслуговування, "Краще мале підприємство" у сільськогосподарській сфері, «Кращий підприємець-благодійник» .
Захід проводитиметься у два етапи:
На першому етапі відбираються претенденти, які відповідають критеріям по даним номінаціям.
На другому етапі з числа претендентів визначаються переможці рейтингу за кращими показниками діяльності.
Переможці конкурсу визначатимуться за наступними критеріями:
Критерії для відбору номінантів на рейтинг "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері виробництва, "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері торгівлі, "Кращий підприємець - фізична особа" у сфері обслуговування, "Краще мале підприємство" у сільськогосподарській сфері:
- обсяги реалізації продукції, товарів, послуг;
- наявна чисельність найманих працівників;
- середня заробітна плата найманих працівників;
- сума сплачених податків та зборів;
- благодійна та громадська діяльність.
Критерії для відбору номінантів на рейтинг « Кращий підприємець-благодійник»:
- благодійна та громадська діяльність.
Переможці нагороджуються грамотами, дипломами та цінними подарунками.
Основним завданням програми є подальша перебудова регуляторної політики за допомогою інвестиційної підтримки підприємництва, спрямована на створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності на місцевому рівні.
Пріоритетним завданням напряму інвестиційної підтримки підприємництва є забезпечення участі в Х, ХІ, ХІІ міжнародному інвестиційному форумі – «Таврійські горизонти». «Таврійські горизонти» –  це постійно діючий бізнес майданчик, що генерує нові тенденції економічного й інвестиційного розвитку Херсонщини в міжнародному просторі. Це платформа, в рамках якої представники ділових кіл з усього світу обговорюють ключові питання міжнародного співробітництва, знаходять нових партнерів та відкривають для себе Херсонщину, що є синергією перспектив і вражень.
Під час Форуму буде презентовано широкий спектр можливостей для ведення бізнесу та інвестування в Каховському районі, зокрема, по таким напрямкам: «Інвестиції в агробізнес», «Економічно спроможні громади Каховщини - запорука розвитку району».
По напрямку «Вдалі інвестиції в агробізнес» проводиться  ознайомлення учасників форуму з аграрним сектором Каховського району – з можливостями для повного циклу виробництва сільгосппродукції, з діяльністю провідних агропромислових об’єктів району.
По напрямку «Економічно спроможні громади Каховщини - запорука розвитку району» проводиться презентація вільних майданчиків під забудову, земельних ділянок комунальної та державної власності.
В рамках Програми передбачаються заходи, спрямовані на забезпечення виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування норм, визначених в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:
- оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу, в т.ч. проектів, розробники яких не мають власних друкованих засобів масової інформації, а також проведення відкритих обговорень проектів регуляторних атів за участю представників громадськості;
- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд (проведення наукових досліджень і соціологічних опитувань, запровадження телефону довіри для підприємців);
- проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва;
- систематичне надання консультацій суб’єктам господарювання;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;
- проведення регіональних конференцій, нарад, круглих столів та семінарів  за участю підприємців, громадських організацій, громадської ради, координаційної ради підприємців.
Одним з пріоритетних завдань Програми є ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури та підтримки підприємництва, зокрема, вивчення можливості розвитку підприємництва в напрямку «зеленого» туризму.  Сільський «зелений» туризм - це специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону.
На сьогоднішній день на території Херсонської області зареєстровано 49 садиб сільського «зеленого» туризму, тоді як, на території Каховського району жодної. Каховщина має величезний потенціал для розвитку сільського «зеленого»  туризму, як логістичний центр, навколо якого діє розвинута мережа наступних напрямків:
рибна ловля, збір грибів, лісові та кінні прогулянки, відпочинок на воді, мисливство; надання екскурсійних послуг орієнтованих на підтримку та розвиток місцевих традицій, ремесел та мистецтв; прогулянки на човнах, байдарках плавнями та протоками Дніпра; проведення майстер-класів з виробництва сувенірів; поїздки до морського узбережжя, відвідування Музею живої історії "Олешшя", який розповідає про особливості та традиції середньовічного життя, оздоровчого чайного центру, де можливо насолодитися смаком чаю і естетикою чайних традицій народів світу, отримати оздоровчий ефект від морського і соснового повітря, сонця, гарячих пісків, цілющих грязей, лікарських рослин; відвідини бальнеологічного центру “Цілющий гейзер”; популяризація козацьких обрядів та народних традицій, з органічного сільського господарства, садівництва, виноробства (дегустаційні екскурсії на виноробні та коньячні  заводи); прокат квадрациклів та підводний еко-туризм з плавання з аквалангом до підводних печер та гротів; безкоштовні екскурсійні програми для дітей та дорослих, з відвіданням хуторів-музеїв ремісників, поїздки вихідного дня, зокрема, екскурсія «Екологічна стежка Олешківською пустелею», «Джарилгацький вікенд»; індивідуальні та групові прогулянки на байдарках по затоках Дніпра «Херсонська амазонія», тощо.
Реалізація даного напряму сприятиме активізації населення; розширенню можливостей реалізації продукції особистого підсобного господарства – реалізації її на місці не як сільськогосподарської сировини, а як готових продуктів харчування після відповідної обробки і приготування, посиленню інституційної спроможності органів місцевого самоврядування через підвищення активності МСП в частині залучення до вирішення місцевих проблем.
Головні завдання Програми: реалізація соціально – спрямованих заходів для залучення інвестицій та стимулювання створення нових робочих місць, а також формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли:
- максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних і фізичних осіб з інтересами районної влади;
- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів;
- покращенню соціальної та правової захищеності найманих працівників;
- наповненню державного і місцевого бюджетів;
- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем за рахунок підвищення рівня оплати праці.
- своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій.
- забезпечення умов для розвитку населених пунктів району – як центрів туристичного зростання.
- забезпечення залучення сектору малого та середнього бізнесу до вирішення місцевих проблем.
- покращення рівня життя населення сільської місцевості.
- вивчення наявності туристичне – привабливих  місць (об’єктів), наявністі вільних приміщень, які можливо використати як житло для туристів та вивчення їхнього стану.
- узагальнення отриманих даних, розробка інвестиційно-туристичних паспортів з метою можливості залучення грантів.
- вивчення потенційних туристичних майданчиків щодо комфортних умов проживання 
         Система консультаційних послуг для населення та підприємців планується як важливий механізм підтримки працюючого населення району. Станом на сьогоднішній день засоби масової комунікації та інформації перетворились на органічну потребу сучасної людини. Розвиток комп’ютерних технологій призвів до переосмислення основних принципів функціонування традиційних засобів масової інформації та виникнення нових видів засобів масової інформації – інтернет-видань. На сьогодні досить розповсюджені соціальні сітки, що доступні широкому загалу користувачів завдяки інтернет-мережі, яка користуються високою популярністю у населення. За їх допомогою відбувається віртуальний он-лайн обмін інформацією без додаткових носіїв.
За даних обставин планується створення окремої сторінки в соціальній мережі «Фейсбук», як  комунікаційного засобу для обміну інформацією між найманими працівниками стосовно умов праці та дотримання роботодавцями трудового законодавства, надання можливості найманим працівникам вільно висловлювати свої претензії та зауваження стосовно виконання роботодавцями району своїх обов’язків у сфері трудових відносин, що змусить підприємців дотримуватись вимог чинного законодавства та поліпшити умови праці, зменшить кількість конфліктних ситуацій між працівником та роботодавцем
Для розповсюдження інформації про наявність даного інформаційного ресурсу необхідне залучення додаткових оплачуваних послуг від інтернет – провайдера в частині надсилання повідомлення інтернет – користувачам  району. Реалізація даного напряму сприятиме поліпшенню умов праці та рівня життя працездатного населення сільської місцевості, зменшення соціальної напруги та зростання іміджу підприємців району, збільшення надходжень до районного бюджету за рахунок сплати податку на доходи з фізичних осіб.
III.I. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва.
Метою заходів цього напрямку Програми є створення в Каховському районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки та спрощення доступу малих та середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів:
- виділення коштів з місцевого бюджету на підтримку розвитку малого та середнього підприємництва;
- впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на інноваційну сферу діяльності;
- розробка економіко-інвестиційного портрету Каховського району та участь у регіональному інвестиційному форумі.
Пріоритетними завданнями для вирішення питання фінансово-кредитної та інвестиційної політики є:
- підвищення рівня платоспроможності малих та середніх підприємств;
- цільове та ефективне використання коштів, виділених з державного та місцевих бюджетів;
- обстеження потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу;
- створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово – кредитних установ та переліку їх послуг в сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу.
                     
III.II. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми
        Термін впровадження Програми – протягом 2017-2019 років.
Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками:
-   досягнення цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації) Програми;
-   відповідність фактичних результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;
-   повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми;
- рівень зацікавленості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми.
III.III. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки наведені у  заходах.
III. IV. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює Каховська районна державна адміністрація. Програма передбачає розробку заходів та кошторис видатків із зазначенням заходів, відповідальних за реалізацію, строків виконання та обсягів фінансування.

IV. Фінансове забезпечення Програми

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, селищного та сільських бюджетів.

         Головним розпорядником коштів районного бюджету є управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації. Обсяги фінансування визначаються щорічно при затвердженні районного бюджету, селищного та сільських бюджетів або при внесенні змін до них.

         Передбачається проведення роботи з активного залучення інвестиційних коштів, коштів  комерційних банків, міжнародних фондів, організацій, спілок підприємництва, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Результати моніторингу будуть враховуватись під час розробки нових Програм на наступні періоди та при визначенні необхідного обсягу фінансування Програм.

Ресурсне забезпечення Програми

  тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми за 2017-2019рр.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг фінансування програми за рахунок районного бюджету (без врахування коштів селищного та  сільських бюджетів, які будуть визначатись  на сесіях рад протягом виконання програми)

92

62

115

269

V.Очікувані (прогнозні) показники ефективності

реалізації заходів Програми

         Очікуваними результатами виконання Програми мають стати  прискорення розвитку малого та середнього підприємництва в Каховському районі, активізація його потенційних та інвестиційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних питань, сприятливий інвестиційний імідж Каховського району.

         Поступове виконання заходів Програми дозволить вирішити наступні завдання:

-  сприяння створенню нових робочих місць;

- сприяння подальшому розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів;

- забезпечення умов добросовісної конкуренції у сфері підприємництва;

- сприяння розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків;

- сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері підприємництва та зміцнення інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання;

- залучення інвестицій у сферу малого та середнього підприємництва

- підвищити рівень соціальної відповідальності малого та середнього    підприємництва

-поліпшити умови праці найманих працівників району.

осягти нового рівня довірчих стосунків між роботодавцем  та найманим працівником.

 -забезпечити зменшення рівня відтоку працездатного населення за межі     району.

  Робота щодо визначення ефективності здійснених заходів Програми буде виконуватися впродовж всього періоду її реалізації.


Додаток 1 до Програми підтримки малого та середнього
підприємництва в Каховському районі на період до 2019 року

 

 ЗАХОДИ
спрямовані на реалізацію Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки

з/п

Назва напряму діяльності            (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Кошти 2017р.- 2019р.  тис.грн.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

 1.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва

1.1. Створення та поповнення бази даних інвестиційних проектів району

Протягом

2017

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

0

 

1.2. Забезпечення представлення Каховського району у міжнародному форумі «Таврійські горизонти»), інвестиційних форумах, навчальних семінарах  (у т.ч. підприємців, фермерів)

Протягом

2017

40,0

 

1.2. Забезпечення представлення Каховського району у міжнародних форумах, інвестиційних форумах, навчальних семінарах  (у т.ч. підприємців, фермерів)

Протягом

2018-2019рр.

60,0

 

1.4. Підготовка економіко – інвестиційного портрету  Каховського району

Протягом

2017-2019рр.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

-

-

 

Ресурсне та інформаційне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

2.

Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

 2.1.Створення електронної  бази відкритих даних про наявність вільних вироб­ничих та невиробничих приміщень, що пропону­ються для викупу або передачі в оренду суб’єк­там підприємництва.

Протягом

2017-2019р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

-

-

 

2.2. Здійснення моніторингу кількості та площі приміщень виробни­чого та невиробничого призначення, що можуть бути переда­ні для потреб підприєм­ницької діяльності.

 

 2.3. Постійне оновлення електронної бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва.

 

2.4.Забезпечення участі суб’єктів підприємницької діяльності у виставках, ярмарках і конкурсах, які проводяться на районному, обласному та загальнодержавному рівні.

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

0

 

Протягом

2018р.

0

 

Протягом

2019р.

0

 

2.5. Вдосконалення системи консультаційних послуг для населення та підприємців. Надання консультаційної допомоги. Створення сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» та розповсюдження інформації про неї.

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації ,Каховський міськрайонний центр зайнятості

Районний бюджет

5,0

 

2.6.Організація та проведення нарад, семінарів-тренінгів, майстер-класів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу.

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості

Районний бюджет

10,0

 

Протягом

2018р.

 

5,0

 

Протягом

2019р.

5,0

 

2.7.Методичне забезпечення проведення круглих столів та  семінарів для підприємців  з питань організації та ведення підприємницької діяльності.

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

10,0

 

Протягом

2018р.

12,0

 

Протягом

2019р.

15,0

 

2.8.Організація заходів з відзначення «Дня підприємця».

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

15,0

 

15,0

 

Протягом

2018р.

 

15,0

 

Протягом

2019р.

 

2.9. Підготовка Профілю МСП  Каховського  району

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

-

-

 

2.10. Участь у підготовці Програми розвитку МСП Таврійського регіону до 2025 р.

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

5,0

 

2.11 Участь у створенні та підтримка функціонування Центру підтримки бізнесу

Протягом

2017р.

 Згідно плану ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад»

Районний бюджет

0

 

Протягом

2018р.

0

 

Протягом

2019р.

50,0

 

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

3.

Подальше формування  розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг

3.1. Інформування суб’єктів підприємництва щодо діючих установ інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності.

3.2. Проведення конкурсу старт-апів: організація та проведення конкурсу нових інноваційних підприємств.

 

Протягом

2017р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

2,0

5,0

 

 
 
Керуючий справами районної ради                                                         В.І.Любак 

Друк