header

Кошторис на 2014 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220) 

 

 

 

 

Затверджений у сумі 992054,00грн.
_Дев»ятсот дев»яносто дві тисячі п»ятдесят чотири грн. 00 коп.
                        (сума словами і цифрами)
__Голова Каховської районної ради_________
                                            (посада)
______________________М.П.Крупін_________
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
______13.02.2014року___
         (число, місяць, рік)                  М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС
на 2014  рік

____________________________________24123109 _Каховська районна рада______________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________м. Каховка Каховського районну, Херсонської області ____________________________
                                                                      (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету ___районний________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __01 Каховська районна рада__,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____-_________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __010116 «Органи місцевого самоврядування»).      

                     (грн.) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

827000,00

165054,00

992054,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

827000,00

х

827000,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

165054,00

165054,00

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством 

25010000 

х 

165054,00

165054,00

(розписати за підгрупами) 

плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

х

165054,00

165054,00

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

х 

х 

(розписати за підгрупами) 

 інші надходження, у т. ч. 

х 

х 

х 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

х 

х 

х 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання) 

х 

х 

х 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

х 

х 

х 

х 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

827000,00

165054,00

992054,00

Поточні видатки 

2000 

827000,00

165054,00

992054,00

Оплата праці 

2110 

553470,00

-

553470,00

Заробітна плата 

2111 

553470,00

-

553470,00

Грошове утримання військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

200910,00

-

200910,00

Використання товарів і послуг

2200 

72598,00

160254,00

232852,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

14370,00

125434,00

139804,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1438,00

18980,00

20418,00

Видатки на відрядження 

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

56790,00

15840,00

72630,00

Оплата теплопостачання 

2271

35190,00

-

35190,00

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

3600,00

-

3600,00

Оплата електроенергії  

2273

18000,00

3840,00

21840,00

Оплата природного газу 

2274 

-

12000,00

12000,00

Оплата інших енергоносіїв 

2275

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

22,00

4800,00

4822,00

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

        Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

 

* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

  Керівник  

_______М.П.Крупін_______
(підпис)     (ініціали і прізвище) 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

___13.02.2014________
(число, місяць, рік)

М. П.** 

____________О.В.Афанасьєва__________
(підпис)     (ініціали і прізвище) 

 

 

Друк