header

Протокол засідання комісії з приватизації пакета акцій 21.11.2017р.

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з приватизації пакета акцій  
 

21.11.2017р.                                                            

 м. Каховка,

 вул. В.Куликовська,103,каб.428

 

Присутні:
Любак В.І. – голова комісії;
Оніщенко М.П. – секретар комісії;
Репілевський Е.Д.- депутат районної ради, член комісії.
Афанасьєва О.В. – член комісії;
Кононович О.М. – член комісії.
Гнилицький Є.О. – член комісії;

 

Відсутні:
Голова комісії Любак В.І. привітав усіх присутніх та доповів 
порядок денний:
1. Про проект плану приватизації пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» у кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу.
По першому питанню
 
СЛУХАЛИ:

 

 
       Любак В.І. ознайомив з остаточною редакцією проекту плану приватизації та надав для ознайомлення звіт про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній рад ( далі – звіт) та рецензію на звіт, які є обов’язковим додатком до проекту плану приватизації згідно статті 14 Закону України «Про приватизацію державного майна». 
          Він запропонував схвалити проект плану приватизації вищезазначеного пакета акцій та подати до Каховської районної ради на затвердження звіт про оцінку пакета акцій, рецензію на звіт  та проект плану приватизації. Пропозиція поставлена на голосування.
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.
 
ВИРІШИЛИ:
 
1. Схвалити проект плану приватизації пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» у кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу, та подати його разом зі звітом про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній рад разом з рецензією на звіт до органу приватизації - Каховської районної ради для затвердження.

 

 

Голова комісії                
В.І.Любак
 
Секретар комісії            
М.П.Оніщенко
Члени комісії                
Е.Д.Репілевський
О.В. Афанасьєва
О.М. Кононович
Є.О. Гнилицький

 

 

ПРОЕКТ  ПЛАНУ  ПРИВАТИЗАЦІЇ
пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка»,
що належить до спільної власності територіальних громад Каховського району
 
 
Вступ
     У спільній власності територіальних громад каховського району знаходиться пакет акцій   Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» ( далі – ПрАТ «КДОТ «Лісова казка»). Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження акціями згідно абзацу 7 статті 1 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює  Каховська районна рада.
  Рішенням VIII сесії районної ради VII скликання від 18 серпня 2016 року   «Про приватизацію пакета акцій»   Каховською  районною радою було визнано пакет акцій ПрАТ «КДОТ «Лісова казка» об’єктом приватизації. У відповідності до вимог статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна» та вище зазначеного рішення районної ради розпорядженням голови районної ради від 16.09.2016 року № 86  було створено комісію з приватизації, на яку покладено завдання щодо складання проекту плану приватизації у відповідності до вимог чинного законодавства та подання його на розгляд сесії районної ради для затвердження.
Розділ  1.  Інформація про об’єкт приватизації.
1.1. Назва об’єкта приватизації – пакет акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка».
1.2. Розмір пакета акцій - 288901 шт. (25,0001%).
1.3. Орган, за рішенням якого здійснюється приватизація об’єкта,(орган приватизації)  -  Каховська районна рада Херсонської області.
1.4. Мета проведення приватизації –  поповнення районного бюджету.
Розділ 2. Строки та способи приватизації.
2.1. Строк приватизації – до 18.08.2018 року.
2.2. Спосіб приватизації  - надання переважного права акціонерам на придбання акцій у порядку, передбаченому  частиною 2 статті 18-5 Закону України «Про приватизацію державного майна», статтею 7 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі пунктів  11.7 – 11.9 Статуту Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» (нова редакція) ( далі – товариство).
 Зокрема, Законом України «Про приватизацію державного майна» встановлено, що  акціонери (учасники) товариства мають переважне право на викуп пакета акцій такого товариства, що продається органом приватизації в процесі приватизації, за ціною та на умовах, запропонованих органом приватизації.
Переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток), що продаються органом приватизації, діє протягом двох місяців з дня надходження до товариства повідомлення органу приватизації про намір продати пакет акцій (частку), якщо менший строк не передбачено установчими документами товариства.
Повідомлення акціонерів (учасників) товариства здійснюється товариством згідно із законодавством.
У разі надання декількома акціонерами (учасниками) згоди на використання переважного права на викуп пакета акцій (частки) розмір пакета акцій (частки), який набувається кожним з акціонерів (учасників), визначається відповідно до установчих документів пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства або у погодженому між ними розмірі;
Строк дії переважного права припиняється у разі, якщо до його закінчення від усіх акціонерів (учасників) товариства надійшли заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю пакета акцій (частки).
Якщо акціонери (учасники) товариства не використали переважне право на придбання всіх акцій (часток) такого товариства, що запропоновані органом приватизації для продажу, протягом встановленого строку, пакет акцій (частка) цього товариства може бути проданий на аукціоні, за конкурсом.
У разі якщо пакет акцій (частка), що пропонувалися для продажу на аукціоні (конкурсі), не продано, орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни, на аукціоні без оголошення ціни.
Розділ. 3. Початкова ціна об’єкта приватизації.
         3.1. Початкова ціна визначається з урахуванням незалежної  оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, визначеним на конкурсних засадах  у відповідності до  чинного законодавства.
          Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій від 22 травня 2017р. переможцем було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш Експерт +».
           На підставі договору про проведення незалежної оцінки  вище зазначеним суб’єктом оціночної діяльності подано звіт про незалежну оцінку вартості пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній рад ( далі – звіт) та рецензію на звіт (додаються).
         Згідно із звітом ринкова вартість об’єкту оцінки – пакету простих іменних акцій в кількості 288 901 шт., що складає 25% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» ( ідентифікаційний код 05446077) та належить Каховській районній рад становить (без урахування ПДВ) : 80 892,28 (вісімдесят тисяч вісімсот дев’яності дві) грн. 28 коп.
                   Ринкова вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» в пакеті, що належить Каховській районній рад становить (без урахування ПДВ) : 0 ( нуль) грн. 28 коп.
               
           Враховуючи вище викладене початкова ціна об’єкта приватизації -   пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» у кількості 288 901 шт. ( 25 %) становить  80 892,28 (вісімдесят тисяч вісімсот дев’яності дві) грн. 28 коп.
         Розділ. 4 . Рекомендовані форми платежу.
          4.1. Рекомендована форма платежу – безготівкове перерахування в місцевий бюджет Каховського району.
        Розділ. 5.  Особливі  вимоги  приватизації  об’єкта .
          5.1. Недопущення руйнування єдиних майнових комплексів, циклів, технологій. 

 

 

 

Голова  комісії з приватизації                                                     В.І.Любак

Друк